Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pierwszeństwo używania znaku towarowego

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 02.02.2017

Prowadzę działalność gospodarczą i sprzedaję między innymi pewne popularne urządzenie audiowizualne. Produkt ten sprowadzam bezpośrednio z Chin – od producenta. Dzisiaj otrzymałem wiadomość od firmy, która również sprzedaje ten produkt, że naruszam prawo do znaku towarowego i nazwy, które to zostały przez nich zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Sprawdziłem i rzeczywiście nazwa jest zarejestrowana (status zgłoszenia – udzielenie prawa). Firma żąda ode mnie, abym usunął nazwę produktu w ciągu 3 dni, bo inaczej odda sprawę do sądu. Czy mogę sprzedawać taki towar pod oryginalną nazwą, mimo że nie mam zarejestrowanego znaku towarowego? Kto tu ma pierwszeństwo? Przecież kupujemy produkt u tego samego producenta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („Prawo patentowe”) Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Ustawa o konkurencji”) Dz. U. 1993 r. Nr 47, poz. 211)

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”) Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93

 

Zgodnie z Prawem patentowym:

 

„Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Art. 121. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.”

 

Na tej właśnie podstawie powinno było być do Pana przekazane pismo dotyczące naruszeń. Proszę się jeszcze upewnić, czy nazwa została opatentowana, jeśli nie, doradzam jak najszybciej wystąpić o rejestrację znaku towarowego, wówczas to Panu będzie przysługiwać prawo do wzywania do zaprzestania naruszeń. W tej chwili można jednak założyć, że jeżeli firma wzywająca uprzednio nie zastrzegła znaku, zrobi to teraz.

 

Zgodnie z ustawą o konkurencji:

 

„Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.”

 

„Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

 

Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo korzystające z ochrony musi mieć jakąś cechę pozwalającą odróżnić je od innych. Nie są zatem w zasadzie objęte postanowieniami art. 5 oznaczenia odwołujące się w sposób standardowy do przedmiotu działania (np. zakład hydrauliczny, kancelaria prawna). Nawet jednak w przypadku, gdy nazwa przedsiębiorstwa ma zawierać informację o specjalistycznej działalności, musi ona zostać wysłowiona w sposób zabezpieczający przed wprowadzeniem klienteli w błąd co do identyczności przedsiębiorstwa z innym, które nazwę swą ustaliło wcześniej (wyrok SN z 22 sierpnia 1997 r., III CKN 139/97, LexPolonica nr 1627889).

 

Należy zatem przyjąć, że z ochrony na podstawie art. 5 korzystają te oznaczenia, które są rzeczywiście używane, a nie tylko formalnie zarejestrowane (por. wyrok SN z 14 lutego 2003 r.; IV CKN 1782/00, LexPolonica nr 379001). Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa jest więc zainicjowana faktycznym zaistnieniem przedsiębiorstwa na rynku, chociażby jeszcze nie podjęło ono działalności produkcyjnej lub usługowej, np. przez kampanię reklamową (zob. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, oprac. J. Barta et al., Warszawa 1994, s. 64-65; J. Wierciński, Glosa do wyroku SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, LexPolonica nr 323900, PS 1998, nr 6, s. 107 i n.).

 

Art. 5 udziela ochrony przedsiębiorcy, który zgodnie z prawem pierwszy rozpoczął używanie na danym rynku oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo. Dosłowne rozumienie tej przesłanki potwierdził Sąd Najwyższy, wskazując, że pierwszeństwo używania nazwy, o której mowa w art. 5, stanowi wyłączne kryterium rozstrzygania w przedmiocie kolizji oznaczeń na podstawie tego przepisu (wyrok SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, LexPolonica nr 323900, OSNC 1997, nr 8, poz. 113, z glosą J. Wiercińskiego, PS 1998, nr 6, s. 107 i n.; wyrok SN z 28 października 2010 r., II CSK 191/10, LexPolonica nr 2443393).

 

Kodeks cywilny:

 

„Art. 4310. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.”

 

W 2008 roku Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z Warszawy wydał wyrok – sygn. akt XXII GWzt 6/08. Wskazał w nim bowiem granice dozwolonego używania cudzego znaku towarowego. Zgodnie z tym wyrokiem:

 

 • Można posługiwać się cudzym znakiem towarowym pod warunkiem, że jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług. Należy pamiętać, że używanie takiego znaku musi być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
 • Używanie znaku zgodne z uczciwymi praktykami jest wtedy, kiedy przedsiębiorca np. umieszcza na swojej stronie internetowej informację handlową: „Sprzedajemy samochody marki: BMW, FORD, FIAT”. Umieszczanie na stronie internetowej dużego dominującego słowno-graficznego znaku BMW będzie już przekroczeniem tego prawa, ponieważ może wprowadzać w błąd.
 • Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami, jeżeli:
  1. może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
  2. narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy, albo
  3. prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.
 • Naruszenie prawa występuje już w przypadku powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Ocena tego należeć będzie każdorazowo do sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

 

A więc jeżeli znak towarowy jest zarejestrowany i obowiązuje na danym terytorium, na tym terytorium nie należy posługiwać się jego nazwą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 + V =

»Podobne materiały

Umieszczanie logo znanych firm na własnej komercyjnej stronie internetowej – konsekwencje prawne

Prowadzę jednoosobową firmę, sprowadzam odzież nową renomowanych firm zagranicznych. Jak z prawnego punktu widzenia mam nazwać moją działalność, aby nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji – normalnie sprzedaż renomowanych firm wymaga licencji, czy mogę wykorzystać logo tych firm na str

Założenie własnej działalności i przejęcie klienta byłego pracodawcy

Pracuję w restauracji, jestem szefem kuchni. Podpisywana przeze mnie umowa o pracę zawierała w swej treści art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient restauracji (duża firma) zaproponował mi założenie własnej działalności, w której ramach będę wykonywać usługi cateringowe. Obecnie t

Przejęcie lokalu i prowadzenie restauracji podobnej do poprzedniej

Przejmuję (umowa najmu) lokal usługowy po poprzednim przedsiębiorcy. Zamierzam prowadzić taką samą działalność – restaurację z szybką obsługą. Poprzednio prowadzono tam działalność na podstawie umowy franczyzy. Chciałbym mieć bardzo podobne logo i nazwę restauracji. Pozostawię też prawie niezm
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »