Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej a spadek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.09.2015

Dłużnik ma polisę ubezpieczeniową na życie, według której jedynym beneficjentem jest jego córka. Po śmierci dłużnika córka wystąpi do sądu o zrzeczenie się prawa do spadku ze względu na długi ojca. Czy pomimo tego będzie uprawniona do polisy ubezpieczeniowej bez ponoszenia negatywnych skutków dziedziczenia długów? Czy zachowanie tej polisy przez córkę nie będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą jednak do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

Polisa ani kwota z polisy nie mają nic wspólnego ze spadkiem.

 

Zgodnie z art. 831 K.c.:

„§ 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.”

 

Osoba, której dobra osobiste zostały ubezpieczone (ubezpieczony), ma prawo dysponowania sumą ubezpieczenia na wypadek swojej śmierci. Może ona wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia i oznaczyć wielkość ich udziałów. Może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Wówczas uprawnienie do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego zostaje związane z dokumentem ubezpieczeniowym (polisą). Tak więc przy ubezpieczeniu na życie – obok stron umowy ubezpieczenia – może jeszcze wystąpić osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego, nazywana uposażonym.

 

W jednostkowych ubezpieczeniach na życie ubezpieczający i ubezpieczony – to z reguły ta sama osoba. Kodeks cywilny bowiem nie dopuszcza zawierania umów ubezpieczenia na życie osób trzecich na własny rachunek ubezpieczającego, nawet za zgodą tych osób. Przy ubezpieczeniach na życie małoletnich, rodzice mogą zawierać wyłącznie umowy zaopatrzenia dzieci, przewidujące wypłatę sumy ubezpieczenia z chwilą osiągnięcia przez ubezpieczone dziecko określonego w umowie wieku.

 

Uprawnienie osób wskazanych przez ubezpieczonego i uprawnienie okaziciela powstają dopiero z chwilę śmierci ubezpieczonego, a więc z chwilę zakończenia umowy ubezpieczenia. Przedtem nie łączy ich z ubezpieczycielem żaden stosunek prawny.

 

Wskazanie osób uprawnionych może być przez ubezpieczonego zmienione lub odwołane w każdym czasie. Z chwilą odwołania uprawnienia te wygasają.

 

Suma ubezpieczenia nie wchodzi do masy spadkowej po ubezpieczonym i przypada osobie uprawnionej bez względu na prawa spadkobierców do spadku po ubezpieczonym (por. art. 922 § 2).

 

Można odrzucić spadek i wypłacić pieniądze z polisy, o ile oczywiście córka była wskazana w polisie jako uposażona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki