.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze od rodziców dla małżonka we wspólnocie majątkowej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 06.04.2016

Otrzymałem od rodziców darowiznę na zakup nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (jest zgłoszona w US). Z tej darowizny pokrywane będą kolejne raty za mieszkanie. Dodatkowo muszę wspomnieć, że w czasie przekazania darowizny żyłem i w chwili obecnej żyję w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową. Jak podpisać umowę ze spółdzielnią (podpisuje sam czy razem z żoną) i kto będzie właścicielem mieszkania, skoro pieniądze pochodzą tylko od moich rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najpierw przepisy. Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; (…)

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Zakupione mieszkanie wchodzić będzie do majątku wspólnego w Pana małżeństwie jako nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi w art. 3 ust. 1, że „członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych”.

 

Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

 

Jeżeli przedmiotem nabycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, może ono być zakupione tylko przez Pana lub łącznie z małżonką. Posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie formalnie Pan lub Pan z małżonką.

 

Jeżeli przedmiotem nabycia byłaby własność, także może ono być nabyte tylko przez Pana lub łącznie z małżonką. Właścicielem mieszkania formalnie będzie Pan lub Pan z małżonką.

 

W obydwu przypadkach pieniądze pochodzą z Pana majątku osobistego.  W obydwu przypadkach niezależnie od tego, kto będzie formalnie posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub właścicielem mieszkania, stanowić ono będzie majątek wspólny.

 

W zaistniałej sytuacji, o ile rodzice nie postanowili inaczej, otrzymane pieniądze są tylko Pana własnością i Pana majątkiem osobistym. Przeznaczając je na zakup mieszkania w spółdzielnie mieszkaniowej, faktycznie czyni Pan nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Będzie to miało znaczenie przy ewentualnym ustaniu wspólności majątkowej i podziale majątku wspólnego, bowiem cała kwota z majątku osobistego podlega zwrotowi na Pana rzecz.

 

Każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Niezależnie od tego będzie miał Pan prawo twierdzić, że Pana nakłady na to mieszkanie jako majątek wspólny były 100%.

 

Do podziału majątku wspólnego małżonków mają zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie zgodnie z art. 43:

 

„§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Na podstawie powyższego przepisu stwierdzić należy, że wyjątkiem od zasady równych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest możliwość ustalenia innej wielkości tych udziałów, tj. nierównych udziałów. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 

  1. istnienie ważnych powodów i
  2. przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Ogólnie mówiąc, rozumie się przez nie takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 § 2 należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (postanowienie Sądu Najwyższego z 5 października 1974 r., sygn. akt III CRN 190/74, LexPolonica nr 322056).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »