.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze od rodziców a urząd skarbowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.04.2012

Regularnie dostaję od rodziców gotówkę, którą wpłacam na konto w banku. Jestem osobą pełnoletnią i bezrobotną. Czy powinnam informować urząd skarbowy o fakcie otrzymywania tych pieniędzy? Czy mam w związku z tym płacić jakieś podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli na Pani.

 

W opisanym przypadku mamy do czynienia z szeregiem darowizn, które na Pani rzecz wykonali rodzice. Opodatkowaniu podlega – w omawianym przypadku – nabycie o czystej wartości przekraczającej 9637 zł od każdego z rodziców. Darowizny sumuje się, ustalając ww. kwotę, a dokładniej – jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „(…) Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie”.

 

Podatek w I grupie – przy kwocie nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku – wynosi:

 

  • do 10 278 zł – 3%;
  • od 10 278 zł do 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • od 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Zeznanie do US powinna Pani składać w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (SD-3). Warto zrobić to nawet teraz, bowiem wraz z zeznaniem może Pani złożyć czynny żal. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (art. 54 § 1) „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Ponadto jeżeli sama złoży Pani zaległe zeznania, zapłaci Pani podatek według skali wyżej wymienionej, a gdy będzie Pani chciała to zrobić na przykład w trakcie kontroli – wówczas zapłaci Pani podatek w wysokości 20%. Jest tak, bowiem „nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeśli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony” (art. 15 ust. 4 ww. ustawy).

 

Jest jeszcze inna droga, która może znaleźć zastosowanie w przyszłości – zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pani względem rodziców jest właśnie zstępnym), jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2,
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Jak widać, może Pani skorzystać ze zwolnienia i w ogóle nie płacić podatku, składając druk SD-Z2 w terminie, tyle że pieniądze od rodziców powinny być dostarczane na Pani konto przelewem, bowiem ich otrzymanie musi być udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »