.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnienie dyżuru telefonicznego a nadgodziny

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 05.01.2010

Od kwietnia 2007 roku pracuję w dziale sprzedaży w dużej firmie. Od lutego 2008 roku wraz ze mną pracuje kolega. Jako że charakter naszej pracy wymaga dostępności telefonicznej właściwie przez całą dobę, w porozumieniu z kierownictwem ustaliliśmy system dyżurów. Jeden z nas pracuje w dni robocze w biurze od 9 do 17, a drugi od 10 do 16, ale później jest dostępny pod telefonem aż do godziny 9 dnia następnego. Osoba „dyżurująca” dyżuruje również przez weekend. Nasze umowy o pracę ani regulamin nie zawierają żadnych zapisów na temat pełnienia dyżurów, nie otrzymujemy więc za nie wynagrodzenia w żadnej formie. Czy wobec tego uzasadnione jest domaganie się od pracodawcy wypłaty zaległych nadgodzin? Jak je wyliczyć? Jak dowodzić przed sądem swoich praw? Ile może kosztować i jak długo trwać proces?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnienie dyżuru telefonicznego a nadgodziny

Dyżur pracownika poza godzinami świadczenia pracy

System przez Państwa wprowadzony, zgodnie z przywołanym przez Pana stanem faktycznym, spełnia przesłanki do uznania go w ujęciu przepisów Prawa pracy jako dyżuru pracownika poza godzinami świadczenia pracy. Kodeks pracy reguluje zasady jego wprowadzenia w art. 151 ind. 5.

 

Zgodnie z treścią powyższego przepisu, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Takim miejscem może być również miejsce zamieszkania pracownika.

Czy czas dyżuru wlicza się do czasu pracy?

Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Ponadto za czas dyżuru pełnionego w domu pracownikowi nie przysługuje czas wolny, o ile jak – zostało wskazane powyżej – nie wykonywał on w tym czasie pracy.

 

Pozostawanie na dyżurze nie może być permanentne. Zgodnie Kodeksem pracy czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133. Są to odpowiednio 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku raz w tygodniu, obejmującego 11 godzin odpoczynku dobowego.

 

Tym samym pracodawca nie może Państwa zobowiązać do pełnienia dyżuru telefonicznego w domu w systemie 24/7, wliczając w to czas pracy.

 

W zakresie pracy w nadgodzinach nadliczbowych możliwe jest zakwalifikowanie do nadgodzin godzin wykonywania pracy, które zostały zlecone przez pracodawcę. Przyjmując, że dyżur jest zlecony w celu kontaktów z klientami, to każdy telefon klienta do Pana powinien zostać uznany jako świadczenie pracy w nadliczbowym czasie pracy.

 

W takim przypadku, wobec pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych, należy stosować przepisy rozdziału V działu VI Kodeksu pracy.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z ich treścią dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy „za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 

  1.  100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
    1. w nocy,
    2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
    3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

 

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

Jeżeli pracownik nie chce otrzymać wynagrodzenia, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika.

 

W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

Zgodnie z tym, co Pan wskazał w stanie faktycznym, jest Pan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (co drugi tydzień w wymiarze czasu pracy 7/8).

 

Tym samym zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy powinien Pan z pracodawcą w umowie o pracę ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia Pana, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Wyliczenie dodatku z tytułu nadgodzin

W takim wypadku wyliczenie dodatku z tytułu nadgodzin powinno nastąpić na wyżej wskazanych zasadach, jednak wyłącznie w stosunku do liczby godzin określonej w umowie o pracę.

 

Jeżeli brak jest stosownych zapisów umownych dodatkowe wynagrodzenie za pracę, należy liczyć za wszystkie godziny przepracowane ponad wymiar czasu pracy.

Kwestią wątpliwą jest możliwość udowodnienia pracodawcy godzin, które spędził Pan na odbieraniu połączeń od klientów. Pewnym rozwiązaniem może być przedstawienie billingów rozmów, jednakże musiałyby one wykazywać także połączenia przychodzące, co w ujęciu przepisów wewnętrznych spółek telekomunikacyjnych może się okazać niemożliwe.

 

Analogicznie w wypadku wystąpienia przez Sądem musiałby Pan wykazać godziny, co do których żąda Pan wypłaty należności z tytułu przepracowanych nadgodzin. Brak przeprowadzenia stosownego dowodu może skutkować oddaleniem powództwa.

 

Jeżeli znajdzie Pan dowody na wykonywanie pracy w trakcie dyżuru oraz wykaże Pan liczbę godzin świadczenia pracy, będzie Pan mógł dochodzić swoich należności zarówno przed pracodawcą, jak i przed sądem.

 

Na dzień dzisiejszy, przy tak ogólnym przedstawieniu przez Pana stanu faktycznego, brak jest realnych możliwości do oceny zarówno kosztów prowadzenia sprawy sądowej, jak i czasu jej przebiegu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton