Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pęknięcie tętniaka a wypadek przy pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.01.2014

Siedem lat temu pękł mi tętniak, kiedy byłem w pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? Czy to zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Wypłacono mi tylko kwotę za pobyt w szpitalu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (u.u.s.w.p.).

 

Poniższa odpowiedź sporządzona została na podstawie treści Pana pytania. Niestety podane informacje nie są zbyt szczegółowe. Poniższa odpowiedź ma zatem na celu określenie Pana praw. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, służę pomocą.

 

W mojej ocenie problem pęknięcia tętniaka winien być rozstrzygany analogicznie do przypadków zawału w czasie pracy. W pierwszej kolejności wskazać należy, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Jak podnosi się w literaturze stosownie za treścią art. 3 u.u.s.w.p., aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności – zdarzenie musi:

 

  • mieć charakter nagły,

 

  • być wywołane przyczyną zewnętrzną,

 

  • powodować uraz lub śmierć,

 

  • nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z 15 marca 2004 r. (sygn. II UK 381/03) kwalifikacja zawału serca jako wypadku w drodze do pracy jest rezultatem oceny materiału dowodowego i ustaleń faktycznych w każdej konkretnej sprawie. Nie można więc zasadnie twierdzić, że zakwalifikowanie związanego z pracą i spowodowanego przyczyną zewnętrzną zdarzenia raz jako nagłego, innym razem jako pozbawionego tej cechy, dowodzi rozbieżności w orzecznictwie sądów. Zatem o tym, czy zawał serca zostanie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy, czy też wypadkiem nie będzie, zadecydują konkretne okoliczności zdarzenia. Istotne zatem znaczenie w przypadku kwalifikacji zawału serca jako wypadku przy pracy będzie miało to, czy zawał był skutkiem przyczyny zewnętrznej, czy też doszło do niego na skutek przyczyn wewnętrznych danej osoby, czyli jej choroby. Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie SN poglądem: „zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym” (por. wyrok SN z 18 sierpnia 1999 r., sygn. II UKN 87/99).

 

Konieczne nadto do ustalenia, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem przy pracy, jest wskazanie, iż: „w sytuacji, gdy podczas pracy pracownika cierpiącego na chorobę niedokrwienną serca wystąpiły dwa zdarzenia o charakterze przyczyny zewnętrznej, tj. stres psychiczny i wysiłek fizyczny, które ocenione osobno nie mogłyby stanowić przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy – zawału serca, wymaga oceny związek zachodzący między tymi zdarzeniami w takim sensie, czy stres psychiczny, który spowodował skurcz mięśni wieńcowych i niedokrwienie mięśnia serca, nie przyczynił się do powstania zawału wtedy, gdy pod wpływem wysiłku fizycznego może pogłębić się niedokrwienie mięśnia serca, a w jego wyniku nastąpił zawał”(por. wyrok SN z 22 listopada 2000 r., sygn. akt II UKN 63/2000).

 

Kwalifikacja prawna bloku serca jako wypadku przy pracy wymaga wykazania, że przyczyna zewnętrzna tego zdarzenia pozostawała w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

 

Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (wyrok SN z 18 sierpnia 1999 r., II UKN 87/99).

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest także pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z 22 lutego 2000 r. (sygn. akt III AUa 864/99), zgodnie z którym: „stres związany z wykonywaniem pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.), chyba że jest nadmierny i został spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniałymi w czasie i miejscu pracy”.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności: zdarzenie musi mieć charakter nagły, być wywołane przyczyną zewnętrzną, powodować uraz lub śmierć, nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

O ile uraz może być wewnętrzny, tj. tętniak stwierdzony wcześniej, o tyle stres powstający w czasie świadczenia pracy ma istotne znaczenie ze względu na to, że w swej konsekwencji może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. W tego rodzaju sprawach konieczne będzie dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność, czy warunki pracy mogły doprowadzić do pęknięcia tętniaka. Na tak postawione pytanie odpowiedzi może udzielić tylko biegły, jako osoba posiadająca wiedzę specjalną w tym zakresie. Biegły, wydając opinię, która później stanie się podstawą wyroku, winien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności występujących w sprawie. Nadto jeżeli ma Pan świadków na to, że warunki pracy powodowały u Pana stres przewyższający powszechnie przyjęte normy lub też był Pan osobą, wobec której pracownik stosował mobbing, zasadne będzie uprzednie złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na wspomniane okoliczności.

 

Odnosząc się do kwestii odszkodowania, wskazać należy, że wszystko uzależnione jest od tego, z jakiego tytułu dotychczas otrzymał Pan odszkodowanie. Czy było prowadzone postępowanie przedsądowe w celu uzyskania odszkodowania od pracodawcy. Konieczne bowiem będzie ustalenie, czy pracodawca swoim działaniem w jakikolwiek sposób doprowadził do opisanego przez Pana wypadku przy pracy. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że pracodawca będzie mógł podnieść zarzut przedawnienia odszkodowania, albowiem jako roszczenie związanie ze stosunkiem pracy uległo przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia zdarzenia, chyba że przeciwko pracodawcy było prowadzone postępowanie o czyn karalny. Wówczas termin ten ulega przedłużeniu do 20 lat od dnia zdarzenia. Konieczne byłoby jednak stwierdzenie, że pracodawca dopuścił się przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, który to czyn w swych skutkach doprowadził do wypadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - II =

»Podobne materiały

Wyrównanie świadczenia chorobowego

Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Były pracodawca odwoływał się od tej decyzji, ostatecznie jednak wojewódzki sąd administracyjny ją podtrzymał (wyrok uprawomocnił się w marcu 2013 r.). Wystąpiłem do pracodawcy o wyrównanie świadczenia chorobowego do 100

 

Przedawnienie roszczenia pracownika o odszkodowanie za wypadek przy pracy

W 2008 roku miałem wypadek w pracy. Uraz, któremu uległem, wymagał pobytu w szpitalu; trzy razy mnie operowano, potem była kilkumiesięczna rehabilitacja sanatoryjna. Do tej pory nie dostałem z zakładu pracy żadnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście dysponuję całą historią wypadku (p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »