Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 12.06.2018

Planuję otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu. Jakie są procedury? Mój dom w planie zagospodarowania może być mieszkalny bądź usługowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga z zasady zgłoszenia zamiaru jej dokonania właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Ramy prawne tej instytucji wyznacza art. 71 i nast. ustawy Prawo budowlane. Jeżeli projektowana zmiana obejmuje prace, do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (np. przebudowa lub rozbudowa obiektu, zmiany w obrębie konstrukcji budynku lub modyfikacje instalacji gazowej), zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku nie jest konieczne – zamiar jej dokonania objęty jest bowiem wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli natomiast zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia powyższych prac budowlanych, inwestor będzie zobowiązany do wystąpienia ze stosownym zgłoszeniem do starosty właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zmiany można dokonać po upływie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia, jeżeli organ w tym czasie nie doręczy decyzji – sprzeciwu od zgłoszenia. Także w tym okresie można wystąpić o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i na jego podstawie przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

 

Zmiana sposobu użytkowania musi być co do zasady zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy bądź decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że nieruchomość objęta jest planem miejscowym, a zatem badanie zgodności zamierzenia z jej przeznaczeniem odbywać się będzie w oparciu o ustalenia tego planu.

 

Bez szczegółowych danych dotyczących dopuszczalnych zmian w układzie przestrzennym, wynikających z ustaleń dla obejmującej Pani nieruchomość jednostki planistycznej, nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, czy zmiana sposobu użytkowania w zamierzonym przez Panią zakresie będzie możliwa.

 

Oceny zgodności projektowanej zmiany z planem miejscowym dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na obszarze której nieruchomość się znajduje. W celu jej uzyskania należy wystąpić do tego organu o wydanie stosownego zaświadczenia, uiszczając – na rachunek urzędu – opłatę skarbową za jego wydanie w kwocie 17 zł. We wniosku należy określić szczegółowo charakter planowanej zmiany oraz dane obiektu (numer księgi wieczystej, dane ewidencyjne, adres).

 

Poza powyższym zaświadczeniem zgłaszający powinien dołączyć:

 

  1. opis i rysunek określające usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości,
  2. zwięzły opis techniczny obiektu budowlanego, w tym jego konstrukcję, dane użytkowe, wielkość i rozkład obciążeń, a w razie potrzeby także dane technologiczne,
  3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeżeli inwestor dysponuje prawem własności – może załączyć odpis księgi wieczystej, w której prawo to zostało ujawnione na jego rzecz),
  4. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności, jeżeli zamierzenie wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska, bądź prowadzi do modyfikacji wielkości lub rozkładu obciążeń.

 

Zgłoszenie powinno być kompletne, a tym samym w przypadku stwierdzonych przez organ braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia poprzez doręczenie stosownych dokumentów.

 

Starosta może wnieść sprzeciw od zgłoszenia, jeżeli projektowana zmiana będzie wymagać wydania pozwolenia na budowę bądź będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmiana może zostać oceniona jako niedopuszczalna, jeżeli będzie prowadzić do powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenia warunków sanitarnych i zdrowotnych lub będzie wprowadzać, bądź zwiększać ograniczenia lub uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 10 =

»Podobne materiały

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

Wniosek Zarządu Dróg w sprawie warunków zabudowy i złożenie od niego odwołania

Złożyliśmy w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki, na której chcemy wybudować dom. Działka przylega do drogi głównej i gruntowej. Otrzymaliśmy projekt, który nas satysfakcjonuje. Wszystkie organy go zaakceptowały, ale Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił uwagę, by zmienić wjazd na
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »