Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Autor: Anna Wyląg • Opublikowane: 24.05.2012

W polskim sądzie będzie przeprowadzane postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po moim wujku, który przed śmiercią mieszkał w Kanadzie. Spadkobiercą jest mój kuzyn (syn wuja) – mieszka on w Kanadzie i nie może wziąć udziału w postępowaniu spadkowym. Kuzyn jest osobą starszą – ma 70 lat. Jego przyjazd jest praktycznie niemożliwy. Kuzyn powiedział, że chce, abym to ja przejął jego udział w spadku. Jak doprowadzić do sytuacji, w której to ja będę spadkobiercą? Czy kuzyn ma złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) – w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.

 

Jak podaje artykuł 628 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.):

 

„Art. 628. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego cześć (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy”.

 

Dokonując analizy opisanego stanu faktycznego, można się domyślić, że majątek spadkowy po zmarłym wujku znajduje się w Polsce.

 

Zgodnie z art. 640 § 1 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 640. § 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku”.

 

Tak więc złożenie w Polsce oświadczenia o odrzuceniu spadku wymaga formy aktu notarialnego lub też może być złożone przed sądem.

 

Poniżej przedstawiam wymogi formalne oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 

Według art. 641 K.p.c.:

 

„Art. 641. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia.

 

§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

 

§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zamarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone”.

 

Jak podaje art. 12 Prawa prywatnego międzynarodowego: „Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana”.

 

Jeżeli zatem według prawa kanadyjskiego dla złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku właściwa jest forma aktu notarialnego, wówczas wystarczy złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem w Kanadzie (przy zachowaniu wszystkich elementów powyżej podanych, jakie tego rodzaju oświadczenie winno posiadać).

 

Oświadczenie notarialne wraz z tłumaczeniem (przez tłumacza przysięgłego) oraz oryginałem aktu zgonu spadkodawcy (przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego) mogą być złożone w sądzie polskim w postępowaniu spadkowym.

 

Polski sąd występuje w takim wypadku z zapytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaka forma jest przewidziana przez prawo w Kanadzie dla złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 

Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdzi, iż wystarczające jest zachowanie formy aktu notarialnego, będzie to oznaczało, że złożono skuteczne – w świetle polskiego prawa – oświadczenie o odrzuceniu spadku. To samo dotyczy złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku.

 

Z przedstawionego przez Pana opisu nie wynika jednoznacznie, czy należy Pan do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym wujku.

 

Poniżej wyjaśniam, jaki jest w Polsce krąg spadkobierców ustawowych.

 

Stosownie do art. 931 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Z kolei art. 932 K.c. podaje:

 

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

 

Należy również przytoczyć treść art. 933, 934, 9341 i 935 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 933. § 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

 

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

Art. 934. § 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

 

§ 2. Jeżeli, któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

(…)

 

Art. 9341. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

 

Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu”.

 

Powyższe zasady dziedziczenia obowiązują od 2009 roku. Jeżeli natomiast Pana wujek zmarł wcześniej, będą obowiązywały nieznacznie inne zasady.

 

Jeśli zatem Pana kuzyn jest jedynym spadkobiercą i złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku, wówczas może się okazać, że spadek przypadnie gminie.

 

Warto rozważyć przyjęcie spadku, a następnie na przykład darowiznę majątku na Pana rzecz.

 

Należy dodać, że zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego: „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

 

Natomiast według art. 1015 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

 

Należy więc pamiętać o zachowaniu powyższego terminu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »