Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o niekaralności

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 21.01.2011

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że obowiązuje domniemanie niewinności. Czy pracodawca może dopytywać się o moją sytuację lub czy mogę ewentualnie odpowiadać za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 Kodeksu karnego), jeżeli nie wyjawię, że obecnie toczy się to postępowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze podane przez Pana informacje, należy stwierdzić iż art. 271 § 1 Kodeksu karnego nie może stanowić podstawy Pana odpowiedzialności karnej w związku z zatajeniem faktu, iż toczy się przeciwko Panu postępowanie przygotowawcze.

 

Zgodnie z art. 271 § 1 mówi „funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Już z samej treści tego artykułu wynika, iż dotyczy on jedynie funkcjonariuszy oraz osób uprawnionych do wystawiania dokumentów.

 

Funkcjonariuszem publicznym, o którym mowa w art. 271, jest w myśl art. 115 § 13 Kodeksu karnego:

 

 1. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. poseł, senator, radny,
 3. poseł do Parlamentu Europejskiego,
 4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
 5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
 6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
 7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
 8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
 9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową,
 10. pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe”.

 

Ponadto funkcjonariuszami publicznymi na podstawie odrębnych ustaw są np. policjanci, lekarze, nauczyciele itp.

 

Pracując w firmie prywatnej, nie jest Pan funkcjonariuszem publicznym.

 

Jak wskazuje komentarz do Kodeksu karnego (A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Zakamycze 2006), pojęcie „inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu” należy interpretować wąsko, obejmując nim wyłącznie te osoby, które na mocy szczególnej regulacji otrzymują prawo do sporządzenia dokumentu, któremu podobnie jak w przypadku dokumentów sporządzanych przez funkcjonariuszy, przysługuje cecha zaufania publicznego Źródłem uprawnienia może być norma prawna o charakterze generalnym, wyrok sądowy lub inna decyzja organu władzy państwowej.

 

Jak wskazuje wykładnia tego przepisu, poświadczenie nieprawdy nie jest – jak się to określa w nauce prawa karnego – przestępstwem powszechnym. Mogą je popełnić tylko niektóre, ustawowo wskazane osoby.

 

Ponadto poświadczenie nieprawdy musi mieć miejsce już w ramach istniejącego stosunku (np. stosunku pracy czy wynikającego z umowy cywilnoprawnej), z którego treści wypływa prawo wystawienie dokumentu. Abstrahując od charakteru pracy, jaką będzie Pan wykonywał, przed podpisaniem umowy nie jest Pan ani funkcjonariuszem, ani nie ma Pan uprawnienia do wystawiania dokumentu.

 

Nie ma przepisów zabraniających pracodawcy (czy stronie umowy cywilnoprawnej) zapytać się kandydata o toczące się przeciw niemu posterowania karne, dotychczasową karalność i uzależnić od tego zawarcie umowy, szczególnie umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa-zlecenie. Stąd częste żądania pracodawców, by kandydaci przedłożyli oświadczenie o niekaralności. Dla Pana jedyną konsekwencją poświadczenia nieprawdy może być rozwiązanie wiążącej Państwa umowy, gdy pracodawca dowie się, iż zataił Pan informację o toczącym się postępowaniu przygotowawczym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI - 10 =

»Podobne materiały

Poświadczenie nieprawdy

Pełniąc funkcję inspektora nadzoru, odebrałam roboty budowlane (remont dachu), kierując się złożonym przez wykonawcę i kierownika budowy oświadczeniem o zakończeniu robót. Odbiór przeprowadzony był zimą przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (dach był przykryty grubą warstwą śniegu i lodu).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »