.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osoba samotnie wychowująca dziecko – rozliczenie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.03.2014

Od wielu lat jestem po rozwodzie. Ojciec mojej córki ogranicza się do płacenia alimentów i sporadycznych kontaktów z dzieckiem. Nie pomaga mi w wychowywaniu córki. Z aktualnym partnerem mam syna. Zaznaczam, iż nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkamy we czwórkę (ja, partner, dzieci) w lokalu należącym do mojego partnera. On nie ingeruje w wychowanie mojej córki. Od dawna rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko i w mojej opinii spełniam warunki ustawy (stan wolny + samodzielne wychowywanie córki). Czy postępuję słusznie, rozliczając się w ten sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie z dzieckiem przysługuje osobie mającej status opiekuna prawnego, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będącej panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, w sytuacji gdy ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 

  1. małoletnie,

  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

W takiej sytuacji podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8 art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 ww. ustawy, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

 

Jak Pani widzi, kryterium ustawowym jest samotne wychowywanie, a nie – jak Pani wskazuje – „samodzielne wychowywanie”. Różnica między tymi pojęciami jest znaczna. Mimo że brak jest ustawowej definicji pojęcia „samotne wychowywanie”, buduje się rozumienie tego pojęcia głównie w oparciu o warstwę językową i orzecznictwo sądów. Warstwa językowa prowadzi do analizy słowa samotny, tj. „żyjący sam, bez rodziny, przyjaciół” (słownik PWN).

 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 5 października 2010 r. (sygnatura: II FSK 890/09) wskazuje, że chodzi tu o sytuację, gdzie dana osoba rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko, tj. „stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby”. NSA w innym wyroku precyzuje nawet, że słowo „samotnie” nie nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych i oznacza w ww. kontekście: bez udziału innej (innych) osoby (wyrok z dnia 11 stycznia 2012 r., II FSK 1228/10). Proszę zauważyć, chodzi tu o wychowanie bez udziału innych osób, a nie tylko bez udziału drugiego rodzica. Zauważa te i inne wątpliwości również doktryna. A. Bartosiewicz słusznie wskazuje, że w obecnym stanie prawnym „pod pojęciem samotnego wychowywania dzieci należałoby rozumieć taką osobę [sytuację], gdy dziecko (dzieci) pozostają na utrzymaniu osoby, która nie mieszka, nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z partnerem”.

 

Reasumując, uważam, iż nie jest Pani osobą samotnie wychowującą dziecko, gdyż prowadzi Pani wspólne gospodarstwo domowe – a w nim wychowują się dzieci – z inną osobą (czyli nie samotnie).

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.01.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton