.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osoba poszukiwana w Polsce

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.02.2015

Jestem poszukiwany w Polsce (art. 297 § 2 Kodeksu karnego). Czy policja będzie mnie również szukała w Anglii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 607b Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.)  „wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

 

1)  w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,

2)  w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy”.

 

Na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia wolności zalicza się okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania nakazu w związku z przekazaniem. Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności.

 

System Informacyjny Schengen składa się z jednostki centralnej SIS (C – SIS) umiejscowionej w Strasburgu oraz krajowych modułów SIS (N – SIS) tworzonych przez każde Państwo Członkowskie. Uprawnione podmioty w każdym z państw członkowskich korzystają z informacji zawartych w SIS za pośrednictwem wyznaczonego w ich kraju organu pełniącego rolę krajowego modułu SIS.

 

Dostęp do danych Systemu Informacji Schengen mają wyłącznie organy odpowiedzialne za:

 

a) kontrole graniczne;

b) inne kontrole policyjne i celne prowadzone w ramach danego kraju, jak również koordynację takich kontroli.

 

Dostęp do tych danych mogę mieć także krajowe organy sądowe, między innymi organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowania karnego z oskarżenia publicznego oraz wszczynanie dochodzenia sądowego poprzedzającego postawienie w stan oskarżenia, podczas wykonywania swoich funkcji, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

 

Wskazać nadto należy, przez jaki okres będzie Pan poszukiwany w europejskim nakazem aresztowania. Zasadne jest przytoczenie art. 101 Kodeksu karnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1)  30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2)  20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3)  10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4)  5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

5)  (uchylony)”.

 

Ustawodawca posługuje się w tym przepisie sformułowaniem zagrożenia karą pozbawienia wolności. Odnieść należy się zatem do treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego, który wskazuje, iż sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Innymi słowy przedawnienie co do zasady następuje w takim przypadku po upływie 10 lat od czasu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 6 § 1 Kodeksu „czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany”.

 

W Pana przypadku, z uwagi na wydany za Panem europejski nakaz aresztowania mamy do czynienia z sytuacją, w której wszczęto przeciwko Panu postępowanie karne. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na zapis art. 102 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”.

 

Mniemam, iż postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało wydane, natomiast na skutek Pana nieobecności nie zostało partnerowi przedstawione. Nie oznacza to jednak, iż postępowanie nie przekształciło się z fazy in rem na faze in personam., tj. z postępowania w sprawie na postępowanie przeciwko konkretnej osobie.

 

Innymi słowy 10-letni okres przedawnienia w Pana przypadku ulega przedłużeniu o kolejne 5 lat od chwili popełnienia czynu.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o wydanie listu żelaznego. List żelazny to forma asekuracji oskarżonego przed stosowaniem środka zapobiegawczego. List żelazny umożliwia odpowiadanie z wolnej stopy, nie będąc pozbawionym wolności.

 

Oświadczenie oskarżonego, w którym składany jest wniosek o wydanie listu żelaznego, może być przekazane za pośrednictwem obrońcy lub osoby trzeciej. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie złożony w prokuraturze, czy policji. W takiej sytuacji wniosek taki powinien być przekazany sądowi. Jak zgodnie przyjmuje się w doktrynie i literaturze przedmiotu, dopuszczalne jest udzielanie listu żelaznego także w postępowaniu przygotowawczym. Zakłada się możliwość zobowiązania się oskarżonego do stawiania się również na wezwanie prokuratora.

 

List żelazny jako „umowa” składa się z dwóch oświadczeń: oskarżonego przebywającego za granicą, że gotów jest ponieść odpowiedzialność karną przed sądem polskim, i oświadczenia właściwego miejscowo sądu okręgowego, którego treścią jest zapewnienie oskarżonemu przebywanie na wolności, aż do prawomocnego ukończenia postępowania karnego, jeżeli oskarżony stawi się w terminie oznaczonym, nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju, nie będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny sposób nie będzie starał się utrudniać postępowania lub usuwać dowodów przestępstwa.

 

Istotne jest, że organem uprawnionym do wydania listu żelaznego jest sąd okręgowy (art. 281 K.p.k.). Sąd ten jest właściwy do wydania powyżej decyzji zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.

 

Na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego zażalenie nie przysługuje. List żelazny nie jest bowiem środkiem zapobiegawczym, a innym środkiem przymusu (postanowienie SA w Krakowie z dnia 22 czerwca 1996 r., sygn. akt II AKz 88/96, „Prokuratura i Prawo”, dodatek „Orzecznictwo” 1996/7–8/24).List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora; nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju; nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie. Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl