.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżony o zniesławienie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 11.03.2015

Zostałem oskarżony o zniesławienie – umieściłem komentarze pod artykułem, który dotyczył osoby mi bliskiej i przedstawiał jej tragiczne położenie. Moje uwagi dotyczyły człowieka, który do tej smutnej sytuacji doprowadził. Jednak w artykule nikt nie był wymieniony z nazwiska, oprócz tego nie zwracałem się do tej osoby tylko do osób piszących komentarze. Jak mogę się bronić i czy po ponad roku czasu nie ulega to przedawnieniu? Wszystkie zarzuty, które opisałem, są prawdziwe, ale to chyba nic nie zmienia (dołączam zrzuty ekranowe artykułu i komentarzy).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna ze względu na Pana problem jest treść przepisu art. 212 Kodeku karnego (k.k.).

 

„Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

 

Zniesławienie stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z art. 212 § 1 K.k. kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zasadą jest, iż każdy podmiot korzysta z domniemania, iż jego zachowanie, działanie jest uczciwe i zgodne z zasadami. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zarzucać”, „posądzać” lub „oskarżać”. Powyższe wskazuje, iż sprawca swoim zachowaniem, dla wypełnienia przesłanek przestępstwa stypizowanego w art. 212 K.k., przypisuje pomawianemu negatywne zachowanie, które w swych skutkach może doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu. Z tego rodzaju sytuacją możemy mieć do czynienia w niniejszej sprawie. Niekorzystnym dla Pana jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 1936 r., 2 K 852/36, zgodnie z którym pomawiany podmiot nie musi być wskazany imiennie, jeżeli, biorąc pod uwagę inne okoliczności, można go zidentyfikować.

 

Zasadnym jest jednak wskazanie, iż ostatni wpis dokonany przez Pana miał miejsce przed rokiem, mając zatem na uwadze treść Pana wcześniejszych wpisów i ujawnienie swojej tożsamości, nie sposób wskazać, iż osoba, która poczuła się przez Pana zniesławiona, nie wiedziała, kim jest komentujący. Wskazywał na to również jednoznacznie Pański nick.

 

Jak wynika z treści § 4 ściganie przestępstwa zniesławienia odbywa się z oskarżenia prywatnego. Zatem sięgnąć należy do treści przepisu art. 101 § 2 K.k., zgodnie z którym karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

 

„Ustanie karalności przestępstwa następuje z mocy prawa w rezultacie samego upływu czasu kalendarzowego odpowiadającego terminowi przedawnienia. Jeżeli termin przedawnienia karalności przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego upływa w dniu uznanym przez ustawę za wolny od pracy, to wniesienie aktu oskarżenia w następnym dniu nie może spowodować wydłużenia tego terminu” (zob. postanowienie Sadu Najwyższego z dnia18 grudnia 2000 r., III KKN 429/98).

 

Nadto wskazać należy na pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt V KK 5/2008 zgodnie z którym „roczny okres przedawnienia karalności przestępstwa prywatnoskargowego, przewidziany w art. 101 § 2 in princ. kk i liczony od momentu dowiedzenia się przez pokrzywdzonego o osobie sprawcy przestępstwa, wiąże także prokuratora. Może on objąć takie przestępstwo ściganiem przed upływem terminu 3 lat, ale zarazem przed upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. W razie ustalenia dopiero na rozprawie, że czyn ścigany przez prokuratora jako przestępstwo publicznoskargowe zawiera jedynie znamiona przestępstwa ściganego skargą prywatną, prokurator może objąć ściganie takiego czynu jedynie przez stosowne działanie, wyrażające w dowolnej formie, ale w sposób niebudzący wątpliwości, jego wolę co do takiego ścigania, a więc przez odpowiednie oświadczenie do protokołu rozprawy, a gdyby nie doszło w sprawie do uprzedzenia, o jakim mowa w art. 399 § 1 K.p.k., także np. przez wniesienie apelacji od wydanego wyroku; powstrzymanie się od takiego działania, a więc zaniechanie, nie może być uznane za objęcie ścigania, a tym samym oznacza, że sąd orzekał przy braku skargi uprawnionego oskarżyciela”.

 

W mojej ocenie, jeżeli osoba, której Pańskie komentarze dotyczyły, wiedziała z kim ma do czynienia i wiedzę taką nabyła przed rokiem albo wcześniej – mamy do czynienia z przedawnieniem Pana czynu. Wszystko zatem zależy od tego, kiedy ta osoba dowiedziała się o wpisie. Nie upłynął jeszcze trzyletni termin przedawnienia, dlatego data, kiedy powzięła ona wiadomość, jest bardzo istotna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »