.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie przeciw żołnierzowi przebywającemu na misji a odpowiedzialność karna w Polsce

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 24.03.2010

Jestem żołnierzem, przebywam na misji w Afganistanie. Popełniłem głupotę, ponieważ pod wpływem alkoholu (i posiadając przy sobie broń) naruszyłem nietykalność cielesną pewnego mężczyzny. Przyjął on jednak moje przeprosiny i wycofał oskarżenie. Otrzymałem jednak nakaz powrotu do kraju – czy w Polsce będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swój czyn?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami art. 661 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) „przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego staje się z chwilą złożenia skargi przez pokrzywdzonego przestępstwem ściganym z urzędu. Prokurator wojskowy może także wszcząć z urzędu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Na postanowienie prokuratora pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy”. Na wniosek pokrzywdzonego, złożony przed prawomocnym ukończeniem postępowania – postępowanie w sprawie umarza się, chyba że interes społeczny temu się sprzeciwia.

 

Spośród przestępstw, które wymienia Kodeks karny, z oskarżenia prywatnego ścigane są następujące:

 

 1. lekkie uszkodzenie ciała – art. 157 § 2 i 3,
 2. zniesławienie i oszczerstwo – art. 212 § 1 i 2,
 3. zniewaga – art. 216 § 1 i 2,
 4. naruszenie nietykalności cielesnej art. 217 § 1.

 

W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych – zgodnie z art. 646 – nie stosuje się przepisów o postępowaniu prywatnoskargowym, a jednocześnie istnieje potrzeba uwzględnienia praw jednostki jako osoby pokrzywdzonej, przyjęto formułę postępowania quasi-prywatnoskargowego.

 

Postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, jeżeli wymaga tego interes społeczny, w tym przypadku może wszcząć tylko prokurator. Mimo że postępowanie to prowadzone jest w trybie dochodzenia, to jest odstępstwem od zasady wyrażonej w art. 305 § 2 (odpowiednio w art. 663 K.p.k.), mówiącej, że ani Policja, ani Żandarmeria Wojskowa nie może wydać postanowienia o wszczęciu dochodzenia w takiej sprawie. W postanowieniu tym prokurator ma wyraźnie przedstawić racje przemawiające za jego interwencją – w interesie społecznym – jako działającego z urzędu oskarżyciela publicznego. Wywiedzenie stanowiska prokuratora w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia jest niezbędne wobec tego, że z woli pokrzywdzonego, który może nie życzyć sobie upubliczniania jego osobistej krzywdy, podlega ono – stosownie do treści § 3 – merytorycznej kontroli ze strony sądu.

 

Z uwagi na to, że przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego staje się z chwilą złożenia skargi przez pokrzywdzonego przestępstwem ściganym z urzędu, instytucja skargi wzajemnej z art. 497 K.p.k. przed sądem wojskowym nie istnieje.

 

Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania wywiera podobne skutki jak odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia w trybie art. 496. Prokurator lub sąd (zależnie od stadium postępowania) mogą jednak uznać, że interes społeczny stoi na przeszkodzie umorzeniu, i prowadzić proces dalej aż do merytorycznego rozstrzygnięcia. Gdyby nawet prokurator występujący przed sądem przychylił się do wniosku pokrzywdzonego i poparł go, sąd mimo to nadal zachowuje prawo do kontynuowania procesu, gdyż rezygnacja prokuratora z oskarżenia także w tym wypadku nie wiąże sądu (art. 14 K.p.k.).

 

Oznacza to, że po Pana powrocie do kraju w dalszym ciągu będzie toczyć się przeciwko Panu postępowanie karne z treści art. 217 Kodeksu karnego (jako „ścigane z urzędu”). Oto treść przepisu:

 

Art. 217. § 1. „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

 

Może być wniesiony zarzut dodatkowy z Kodeksu karnego:

 

 1. art. 354. § 1. „Żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki albo ich nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
 2. art. 357. § 1. „Żołnierz, który, po wyznaczeniu do służby lub będąc w służbie, wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia innym środkiem, podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki”.
 3. art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), kto spożywa napoje alkoholowe na terenie jednostki wojskowej, podlega karze grzywny.

 

Zaznaczyć należy, że przestępstwo określone w art. 357 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem indywidualnym poprzez oznaczenie tylko tego podmiotu, a nie innego – każdy żołnierz pełniący służbę lub wyznaczony do służby. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest prawidłowy przebieg służby. Jest to przestępstwo o charakterze materialnym, znamienne skutkiem w postaci wprawienia się przez sprawcę w stan nietrzeźwości w następstwie spożywania napojów alkoholowych. Z kolei wykroczenie z art. 431 ust. 1 powołanej ustawy należy do kategorii czynów zabronionych o charakterze powszechnym.

 

Ponadto może być zastosowany art. 324 Kodeksu karnego: „środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy jest także wydalenie z zawodowej służby wojskowej oraz degradacja”.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że niestety czeka Pana sporo nieprzyjemności w kraju w związku z tą sprawą. Sytuację niewątpliwie pogarsza fakt, iż przestępstwo zostało popełnione w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz był Pan uzbrojony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »