Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o założenie i udział w działaniach grupy przestępczej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.08.2014

Osiem lat temu zastosowano wobec mnie tymczasowy areszt przy zarzutach z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 294 § 1 K.k. i art. 12, 272, 258 § 3 tego kodeksu. Wyłączono mnie z postępowania ze względu na choroby. Oskarżonych było 14 osób, wszyscy zostali skazani, ale uniewinniono ich z zarzutu założenia grupy przestępczej. Czy w przypadku moich zarzutów ten też już jest nieaktualny? Czy zarzuty się przedawniają? Miałem adwokata z wyboru, ale sąd przyznał mi z urzędu – i to on jest informowany o sprawie – czy tak może być?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego – w skrócie K.k.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż 8 lat temu wobec Pana zastosowano tymczasowe aresztowanie z uwagi na przedstawienie Panu zarzutów z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 294 § 1 K.k. i art. 12 K.k., art. 272 K.k. oraz art. 258 § 3 K.k. Z uwagi na Pana stan zdrowia rozpoznanie spawy co do Pana osoby zostało wyłączone do odrębnego postępowania. Łącznie w całej pierwotnej sprawie zarzuty postawiono 14 osobom. Z treści Pana pytania wynika, iż wszyscy oskarżeni (za wyjątkiem Pan zostali skazani), jednak sąd uniewinnił ich od zarzutu z art. 258 § 3 K.k.

 

Odnosząc się do Pana pierwszego pytania, wskazać należy, iż zgodnie z art. 258 § 3 K.k. „kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Zarzut, który został Panu postawiony, nie dotyczy zatem udziału w grupie przestępczej, lecz założenia takiej grupy lub jej kierowania. Innymi słowy, w Pana sprawie konieczne będzie ustalenie, czy Pan zakładał taką grupę lub nią kierował. Sprawa każdego z oskarżonych musi być osobno rozpatrzona. To, że w sprawie pozostałych oskarżonych odpadł zarzut z art. 258 § 3 K.k. nie oznacza, że w Pana sprawie także zostanie obalony. Konieczna jest bowiem analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego, pod kątem nieuczestnictwa Pana w grupie przestępczej, lecz jej założenia lub kierowania nią.

 

Zgodnie z przyjmowanym w orzecznictwie poglądem „dla bytu przestępstwa z art. 258 § 3 k.k. nie jest wymagane, aby kierujący zorganizowaną grupą przestępczą był w strukturach przestępczych, obejmujących również i tę grupę, osobą najważniejszą” (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt II AKa 68/2005).

 

Nadto podkreślić należy stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt II AKa 221/99, w którego tezie wskazano: „przepis art. 258 § 3 k.k. penalizuje zakładanie lub kierowanie tak zorganizowanych struktur, jakimi są grupa lub związek, mające na celu popełnianie przestępstw, przy czym ten ostatni w stosunku do grupy stanowi wyższą formę organizacyjną. Jak powszechnie się przyjmuje, cechami związku są trwałe formy organizacyjne, określona dyscyplina członków, związana z sankcjami na wypadek niewykonania poleceń oraz oznaczone kierownictwo. Istotną w tym zakresie rzeczą jest wykazanie również, czy w związku takim przewidziane w ogóle były rygory organizacyjne, których nie wolno utożsamiać jedynie z dobrowolnym podporządkowaniem się autorytetowi innej wynikającej z porozumienia osoby, a traktować należy jako zobowiązanie do wypełnienia poleceń z określonymi konsekwencjami odmowy w tym zakresie”.

 

Wobec każdego z oskarżonych sąd winien przeprowadzić postępowanie dowodowe zmierzając do ustalenia, czy taki zarzut z art. 258 § 3 K.k. jest uzasadniony, czy też nie. Wyraźnie zauważyć należy jednak, iż jeżeli nie będzie osób, które miałyby brać udział w grupie przestępczej (zarzut padł wobec pozostałych oskarżonych), nie można Panu przypisać odpowiedzialności karnej z art. 258 § 3 K.k., bowiem nie można mówić o grupie przestępczej. Nie oznacza to jednak z mocy prawa zmiany kwalifikacji prawnej. Zasadne jest jednak podkreślenie wspomnianych okoliczności, przedstawiając linię obrony.

 

Przedawnienie karalności czynu opisanego w art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 294 § 1 K.k. i art. 12 K.k. następuje co do zasady po upływie 15 lat od dnia jego popełnienia. Przedawnienie karalności czynu opisanego w art. 272 K.k. następuje po upływie 5 lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli chodzi o ostatnie przestępstwo z art. 258 § 3 K.k., przedawnienie karalności następuje po upływie lat 15 od dnia jego popełnienia. Żaden z zarzucanych Panu czynów nie stanowi zbrodni. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

 

Wyraźnie zauważyć należy, iż w odniesieniu do 1. i 3. czynu okres 15-letni ulega wydłużeniu o kolejne 10 lat, a to z uwagi na treść art. 102 K.k., zgodnie z którym „jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt. 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”. W odniesieniu natomiast do czynu z art. 272 K.k. przedawnienie karalności przedłuża się o kolejne 5 lat.

 

Powyższe jest bowiem związane z tym, iż zostały Panu przedstawione zarzuty, a to z kolei powoduje, że w okresie odpowiednio 15 lat i 5 lat od dnia popełnienia przestępstwa wszczęto przeciwko Panu postępowanie karne.

 

Odnosząc się do pytania ostatniego, zauważyć należy, iż konieczne jest podjęcie przez Pana kontaktu z dotychczasowym obrońcą z wyboru. Mniemać należy bowiem, że uprzedni Pana obrońca wypowiedział pełnomocnictwo i nie jest już Pana obrońcą. Sądy bowiem bardzo rzadko decydują się na ustanowienie obrońcy z urzędu, w sytuacji kiedy ustanowiony jest obrońca z wyboru. Sytuacje takie prawie się nie zdarzają. Należy zatem sprawdzić, czy w aktach sprawy widnieje pismo o wyborze przez Pana obrońcy z wyboru. Nie powiadomienie obrońcy z wybory, nie może być postrzegane jako pozbawienie Pana prawa do obrony, bowiem ustanowiono na Pana rzecz obrońcę z urzędu.

 

W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

 

  1. jest nieletni,
  2. jest głuchy, niemy lub niewidomy,
  3. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

 

Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności. Gdyby posiadanie przez Pana obrońcy z wyboru było jawne, nie doszłoby do ustanowienia obrońcy z urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + sześć =

»Podobne materiały

Bezpodstawne oskarżenie

Wobec mnie wysunięto bezpodstawne oskarżenie na podstawie rzekomego czynu z Kodeksu karnego. Oskarżyły mnie trzy osoby, szargając moje dobre imię – a jestem osobą znaną i szanowaną w mieście ze względu na wykonywany zawód. Sąd uniewinnił mnie, nie znajdując żadnych dowodów na popełnienie

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Toczy się sprawa o opiekę nad dziećmi. Moja była partnerka złożyła pismo, w którym fałszywie oskarżyła mnie o popełnienie przestępstwa. Twierdzi, że znęcałem się nad nią psychicznie i fizycznie. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Co robić?  

Wycofanie oskarżenia

Pewna daleka znajoma pożyczyła ode mnie dużą sumę pieniędzy (50 000 zł). Przez długi czas nie miałem z nią kontaktu, więc złożyłem do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy; sprawa jest w toku. Okazało się jednak, że brak kontaktu wynikał z poważnych

Odpowiedzialność karna drugi raz za te same czyny

Przed 12 laty zostałem skazany za posiadanie i sprzedaż 24 porcji narkotyków. Wyrok odsiedziałem w całości, od tamtej pory nie byłem karany. Obecnie toczy się śledztwo w sprawie grupy przestępczej działającej w moim mieście. Ponownie przedstawiono mi zarzuty, ale dotyczące teraz 7 kg narkotyków oraz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »