.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oskarżenie o naruszenie prywatności

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 02.12.2011

Kolega z pracy oskarża mnie wobec dwóch koleżanek o naruszenie jego prywatności – włamanie na skrzynkę mailową. Nigdy nic takiego nie zrobiłam, to pomówienia. Zgłosiłam ten fakt na policję. Co jeszcze mogę zrobić, by bronić się przed nieprawdziwymi oskarżeniami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezpodstawne zarzucanie Pani czynów, które narażają Panią na utratę zaufania oraz poniżenie w oczach opinii publicznej, może stanowić występek pomówienia (zwanego też zniesławieniem), o którym mówi art. 212 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.): „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

O przestępności pomówienia decyduje wynikająca z niego możliwość poniżenia pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narażenia go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Do pomówienia wystarczy, żeby sprawca skierował treść o charakterze pomówienia tylko do jednej osoby trzeciej lub tylko zrobił to w jej obecności.

 

Ponieważ Pani kolega pomawia Panią publicznie – tj. przynajmniej w obecności dwóch koleżanek, należy stwierdzić, że doszło do realizacji przesłanek występku pomówienia.

 

Przestępstwo zniesławienia w typie podstawowym jest występkiem zagrożonym alternatywnie oznaczoną sankcją karną, składającą się z grzywny (od 10 do 360 stawek dziennych – art. 33 § 1 in fine K.k.), karą ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy – art. 34 § 1 K.k.) oraz pozbawienia wolności (od miesiąca do roku – art. 37 K.k.).

 

W razie wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez pokrzywdzonego sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 215 K.k.).

 

Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 212 § 4 K.k.). Oznacza to, że ustawodawca możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej uzależnił od woli pokrzywdzonego. Wszczęcie postępowania karnego dotyczącego przestępstwa zniesławienia następuje na drodze wniesienia przez oskarżyciela prywatnego aktu oskarżenia do sądu.

 

Prywatny akt oskarżenia powinien spełniać ogólne warunki pisma procesowego określone w art. 119 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.). Zgodnie z treścią art. 487 K.p.k. „akt oskarżenia może ograniczyć się do wskazania osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie”.

 

Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wymaga wpłacenia do kasy sądu zryczałtowanej równowartości wydatków (art. 621 § 1 K.p.k.), aktualnie opłata ta wynosi 300 zł.

 

Może Pani wnieść akt oskarżenia przeciwko koledze, który rozpowszechnia te nieprawdziwe informacje, ale proszę mieć na uwadze, iż to Pani będzie musiała udowodnić przedstawione w akcie oskarżenia zarzuty. Musi mieć Pani świadków, którzy potwierdzą, że kolega Panią pomówił o włamaniu na skrzynkę mailową. Jeżeli pomawiał on Panią tylko w towarzystwie dwóch koleżanek, to de facto tylko one mogą to potwierdzić.

 

Bardzo dobrze Pani zrobiła, zgłaszając fakt pomówienia na policję. 

 

Z art. 488 K.p.k. wynika, że pokrzywdzony, nie wnosząc aktu oskarżenia do sądu, może złożyć skargę na policji o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Może to uczynić na piśmie lub ustnie. Z przyjęcia ustnej skargi sporządza się protokół.

 

Skarga złożona na policji (zarówno pisemna, jak i ustna) nie musi zawierać tych wszystkich elementów, które są wymagane w akcie oskarżenia. Pokrzywdzony w skardze może wskazać, że jedynie podejrzewa, iż dana osoba dopuściła się występku pomówienia, zaś od policji oczekuje zweryfikowania swojego podejrzenia i ewentualnego zabezpieczenia dowodów.

 

Policja jest obowiązana przyjąć skargę od pokrzywdzonego – nie może odmówić jej przyjęcia, na co wskazuje słowo „przyjmuje”, oznaczające obowiązek działania.

 

Policja powinna przeprowadzić dochodzenie, np. przesłuchać Pani koleżankę oraz inne wskazane przez Panią osoby jako świadków na okoliczność, czy doszło do popełnienia występku pomówienia.

 

Pani jako pokrzywdzona będzie miała dostęp do policyjnych akt sprawy i będzie Pani wiedziała, co zeznali wskazani przez Panią świadkowie. Wiedząc, w jaki sposób świadkowie zeznają, będzie Pani mogła zdecydować, czy jest sens w dalszym ciągu popierać prywatny akt oskarżenia.

 

Być może sama ingerencja policji wystarczy, by kolega zaprzestał dalszego pomawiania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl