Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczony zakaz i prowadzenie samochodu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.07.2015

Trzy miesiące temu zostałem zatrzymany na kontrolę drogową podczas prowadzenia samochodu. Badanie wykazało 0,24 promila alkoholu. Zabrano mi prawo jazdy na 6 miesięcy i orzeczono grzywnę, którą już zapłaciłem. Kilka dni temu na wyraźne polecenie szefa musiałem podwieźć towar 2 km do magazynu, ponieważ kierowca miał wypadek. Niestety zatrzymała mnie policja. Jestem osobą niekaraną, mam stałą pracę, ale boję się, że po wyroku ją utracę. Czy mogę starać się o grzywnę lub lekki wymiar kary? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że trzy miesiące temu, prowadząc pojazd mechaniczny, został Pan zatrzymany do kontroli, w której czasie alkomat wykazał 0,24 promila. W związku z tym wykroczeniem orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz grzywnę. Grzywna została przez Pana uiszczona. Kilka dni temu znów został Pan zatrzymany do kontroli drogowej. W chwili obecnej mniemam, że postawiono Panu zarzut z art. 244 K.k. Nigdy nie był Pan karany. Za kierownicę wsiadł Pan z przymusu, z uwagi na konieczność realizacji polecenie służbowego.

 

Dopuścił się Pan czynu z art. 244 K.k., zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 244 przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny lub kary ograniczenia wolności (art. 58 § 3), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

W mojej ocenie, mając na uwadze, iż popełnione przez Pana przestępstwo było koniecznością zachowania pracy, winien Pan walczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest w sytuacji, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Wskazane powyżej przesłanki muszą być ustalone odrębnie w sposób od siebie niezależny. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny. Stopień zawinienia natomiast podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących o przypisaniu winy, a więc dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wówczas możliwe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Z treści Pana pytania wynika, że okoliczności takie nie budzą żadnych wątpliwości.  Ustalając tę przesłankę, sąd musi być przekonany, że nie budzi wątpliwości zarówno sam fakt popełnienia przestępstwa, jak i to, że dopuściła się go osoba, wobec której następuje warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne.

 

Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że Pana postawa jako sprawcy, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie Pan przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni w przyszłości przestępstwa. Czyn Pana nie jest przestępstwem, lecz wykroczeniem.

 

Różnica miedzy warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniu się karze oznacza, iż będzie mógł Pan bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, że nie jest karany. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto orzec świadczenie pieniężne,

 

Osobiście zatem uważam, iż najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, z jednoczesnym odwołaniem zgodny na ustaloną uprzednio karę. W mojej ocenie jest bardzo duża szansa na takie właśnie rozstrzygnięcie.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt III KK 145/07, „w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa.” Per analogiam Sąd może ograniczyć orzeczenie środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 K.k. do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt II KK 225/07, zgodnie z którym „nie można pomijać związku między rodzajem pojazdu, który sprawca prowadził w chwili popełnienia czynu, a zakresem orzeczonego przez sąd zakazu. Z zakresu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nie mogą być bowiem wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodzaju, który sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

„Przesłanką orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie jest samo naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu, gdyż zaistnienie okoliczności należących do znamion przestępstwa nie może być wystarczającą podstawą orzeczenia środka karnego. To z zachowania sprawcy powinien wynikać wniosek, że lekceważy on zasady ostrożności i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, przez co stwarza zagrożenie w komunikacji” (zob. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt II AKa 250/12).

 

Wskazać należy jednak, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić Pana przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Innymi słowy to od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec Pana środek karny, o którym mowa powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 5 =

»Podobne materiały

Posiadanie marihuany – czy mam szansę na umorzenie postępowania?

Kiedy zatrzymała mnie policja, miałam przy sobie 1 gram marihuany (wcześniej nigdy nie byłam karana). Dobrowolnie poddałam się karze, ale teraz uważam, że kara ustalona z prokuratorem jest zbyt surowa. Czy w mojej sytuacji istnieje możliwość umorzenia postępowania? Posiedzenie sądu w mojej sprawie o

 

Znieważenie funkcjonariusza policji

Pod wpływem alkoholu znieważyłam funkcjonariusza policji. Dostałam zarzuty z artykułów 190 i 226 § 1 Kodeksu karnego. Nigdy wcześniej nie miałam konfliktów z prawem, chcę jakoś naprawić swój czyn. Powiedziałam funkcjonariuszom, że chcę dobrowolnie poddać się karze – czy to dobry

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »