.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Orzeczenie ZUS-u w sprawie niezdolności do pracy a renta

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.08.2016

W dniu dzisiejszym mój mąż odebrał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS-u, że nie jest częściowo niezdolny do pracy, a jest całkowicie niezdolny do pracy do 30.09.2016 r. Data powstania całkowitej niezdolności do pracy: 20.04.15 r. Mąż ma 56 lat. Pracował od 1978 do 2012 r. na umowy o pracę. Po ustaniu ubezpieczenia przebywał najpierw na zwolnieniu lekarskim, a potem na zasiłku rehabilitacyjnym. Później już nie pracował i nie pobierał zasiłku dla bezrobotnych. Czy przysługuje mu renta?

Postaram się odpowiedzieć szczegółowo na Pani pytanie.

 

Kwestie związane z rentą z tytułu niezdolności do pracy reguluje art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej w całości przepis ten zacytuję:

 

„1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

 

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy należy z kolei ustalić, mając na uwadze brzmienie kolejnego przepisu ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

 

1) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

 

3. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w ust. 1, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Teraz postaram się przeanalizować spełnienie przez Pani męża poszczególnych warunków. Bez wątpienia spełnia on pierwszą przesłankę przyznania renty – jest niezdolny do pracy.

 

Jeśli chodzi o warunek drugi, tj. posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego – Pani mąż, mając 56 lat, musi posiadać ów okres 5-letni, przy czym te 5 lat winno przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem powstania niezdolności do pracy. Niezdolność Pani męża powstała w dniu 20.04.15 roku, a więc te 5 lat winno przypadać w okresie od 20.04.2005 roku do dnia 20.04.2015 roku. Wspomniała Pani, że mąż pracował na podstawie umowy o pracę w okresie od 1978 r. do 2012 r., a więc warunek także i ten warunek został spełniony bo mąż w ostatnim 10-leciu pracował aż 7 lat.

 

Pozostaje zatem przeanalizować trzeci z warunków, czyli czy niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

Wskazany art. 6 mówi o okresie ubezpieczenia, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1–4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej.

 

Zaś art. 7, konkretnie ust. 1 lit b i c, mówi o okresach pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Takie świadczenia po 2012 roku pobierał Pani mąż.

 

Precyzyjniej, zgodnie z dokumentami Pani mąż nie spełnił warunku z art. 57 ust 1 pkt 3 ustawy, zabrakłoby jednego miesiąca.

 

Aczkolwiek, Pani mąż – z tego, co Pani wspomniała – na szczęście pracował dotąd 34 lata i jest całkowicie niezdolny do pracy, a jak stanowi art. 57 ust. 2 tego trzeciego warunku (którego mąż nie spełnia) nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

 

Dlatego też odpowiedź na Pani pytanie jest twierdząca, mężowi ZUS powinien przyznać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się odpowiedzieć szczegółowo na Pani pytanie.

 

Kwestie związane z rentą z tytułu niezdolności do pracy reguluje art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej w całości przepis ten zacytuję:

 

„1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

 

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy należy z kolei ustalić, mając na uwadze brzmienie kolejnego przepisu ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

 

1) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

 

3. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w ust. 1, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Teraz postaram się przeanalizować spełnienie przez Pani męża poszczególnych warunków. Bez wątpienia spełnia on pierwszą przesłankę przyznania renty – jest niezdolny do pracy.

 

Jeśli chodzi o warunek drugi, tj. posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego – Pani mąż, mając 56 lat, musi posiadać ów okres 5-letni, przy czym te 5 lat winno przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem powstania niezdolności do pracy. Niezdolność Pani męża powstała w dniu 20.04.15 roku, a więc te 5 lat winno przypadać w okresie od 20.04.2005 roku do dnia 20.04.2015 roku. Wspomniała Pani, że mąż pracował na podstawie umowy o pracę w okresie od 1978 r. do 2012 r., a więc warunek także i ten warunek został spełniony bo mąż w ostatnim 10-leciu pracował aż 7 lat.

 

Pozostaje zatem przeanalizować trzeci z warunków, czyli czy niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

Wskazany art. 6 mówi o okresie ubezpieczenia, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1–4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej.

 

Zaś art. 7, konkretnie ust. 1 lit b i c, mówi o okresach pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Takie świadczenia po 2012 roku pobierał Pani mąż.

 

Precyzyjniej, zgodnie z dokumentami Pani mąż nie spełnił warunku z art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy, zabrakłoby jednego miesiąca.

 

Aczkolwiek, Pani mąż – z tego, co Pani wspomniała – na szczęście pracował dotąd 34 lata i jest całkowicie niezdolny do pracy, a jak stanowi art. 57 ust. 2 tego trzeciego warunku (którego mąż nie spełnia) nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

 

Dlatego też odpowiedź na Pani pytanie jest twierdząca, mężowi ZUS powinien przyznać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl