Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie renty z powodu choroby zawodowej na stałe

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.10.2013

Sąd po raz drugi orzekł o przyznaniu mi renty z powodu choroby zawodowej do końca roku. Czy mogę odwołać się od krótkiego okresu, na jaki przyznano mi rentę? Czy mogę się starać o rentę na stałe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z powodu stwierdzenia choroby zawodowej uregulowana jest w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 16 tej ustawy:

 

„1. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. W przypadku ustalania prawa do świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5-8, lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustala również niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także związek śmierci ubezpieczonego lub rencisty z takim wypadkiem lub chorobą.

 

2. Przy ustalaniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczące trybu orzekania o niezdolności do pracy”.

 

Według art. 17 ust. 1 ustawy: „przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy”.

 

Z kolei art. 59 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że:

 

„1. Osobie, która spełniła warunki określone w art. 57, przysługuje:

 

1) renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała;

 

2) renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

 

2. Renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego”.

 

To są przepisy prawne, na podstawie których możliwe jest orzeczenie renty.

 

W rzeczywistości w konkretnym przypadku to od rodzaju choroby, jej przebiegu, czasu trwania i pośrednio oczywiście orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji, następnie w postępowaniu sądowym opinii biegłego lekarza zależy, czy zostanie ustalony stały czy długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że pracownikowi, który z powodu choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy, przysługuje albo renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, albo renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa i przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego oraz zależy to od rodzaju i długotrwałości choroby. Wszystko zależy od schorzenia, a sąd posiłkuje się zawsze opiniami lekarzy, bo sam nie ma wiedzy medycznej, aby ustalić czas choroby odmiennie niż lekarze.

 

Co do apelacji – o ile jest to wyrok pierwszej instancji, teoretycznie mimo orzeczenia korzystnego dla Pana może się Pan odwołać, ale jedynie wtedy, jeżeli wykaże Pan tzw. gravamen, czyli interes prawny we wniesieniu takiej apelacji. Jest tak dlatego, że wyrok jest teoretycznie dla Pana korzystny, bo przyznający Panu świadczenie, i sąd bez wykazania tego interesu apelację odrzuci.

 

Zgodnie bowiem z ukształtowanym orzecznictwem, którego przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 1163/12), interes prawny w znaczeniu procesowym – ogólnie mówiąc – ma osoba, która w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie utrzymała się ze swymi wnioskami (potocznie rzecz ujmując – przegrała). Pokrzywdzenie strony wynika z niekorzystnej dla niej różnicy między żądaniem a zaskarżonym orzeczeniem. Okoliczności uzasadniające istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu leżą w sferze stosunków procesowych, a nie materialnoprawnych, co uzasadnia pogląd, że interes prawny stanowi procesową przesłankę dopuszczalności zaskarżenia. Skoro więc kwestionowane apelacją orzeczenie sądu pierwszej instancji nie jest – w tym zakresie – dla strony krzywdzące, to stronie tej nie przysługuje – zgodnie z zasadą gravaminis – uprawnienie do zaskarżenia orzeczenia. Apelacja zatem jako niedopuszczalna podlega w tej części odrzuceniu.

 

Pierwszą rzeczą, którą może Pan zrobić, jeśli nie zadawala Pana wyrok, jest napisanie do sądu wniosku o jego uzasadnienie na piśmie, wówczas sąd wszystko szczegółowo Panu opisze i wtedy będzie Pan mógł podjąć decyzję, co dalej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - dziesięć =

»Podobne materiały

Stwierdzenie choroby zawodowej

Pracuję w banku od ponad 20 lat. Od pewnego czasu odczuwam w obu dłoniach ból i drętwienie. Stwierdzono u mnie zespół cieśni nadgarstka. Będę musiała poddać się zabiegowi obu dłoni. Czy tę chorobę uznaje się za chorobę zawodową? Jakie dokumenty będą potrzebne, aby otrzymać zasiłek w wysokości 100% p

 

Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

Po straceniu pracy postanowiłem przejść na emeryturę. Praktycznie od zawsze wykonywałem pracę w dużym hałasie. Przez to mam problemy ze słuchem – przy moim niedosłuchu konieczne jest dosyć kosztowne leczenie. Czy należą mi się jakieś dodatkowe świadczenia z tytułu choroby zawodowej (na przykła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »