.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Organizacja non-profit rozpoczynająca działalność gospodarczą

Jakie warunki powinna spełnić fundacja non-profit, by zachować swój status i rozpocząć działalność gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunkiem koniecznym, aby dana fundacja czy też inna organizacja mogła posiadać status organizacji non-profit, jest to, aby z działalności nie czerpała dla siebie zysków, a wszelkie posiadane i zdobywane środki finansowe przeznaczała wyłącznie na potrzeby własnego funkcjonowania i realizacji celów statutowych.

 

Powyższy wymóg oznacza zatem, iż w celu ewentualnego umożliwienia fundacji ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w statucie fundacji powinny znaleźć się odpowiednie zapisy określające zakres działalności i sposób postępowania z uzyskanymi w toku tej działalności środkami finansowymi.

 

Przykładowo zapisy takie w praktyce przyjmują treść zbliżoną do niżej wskazanej:

 

㤠1

Fundacja jest organizacją non-profit.

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków fundacji”.

 

Można także doprecyzować powyższe, zamieszczając w statucie niżej wskazane zapisy:

 

㤠2

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 2 stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

 

Zabrania się przekazywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie”.

 

Jeżeli zatem dana fundacja już funkcjonuje, to konieczne było dokonanie zmiany jej statutu zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 

Zmianę statutu należy uwidocznić w jego treści, jednak najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby najpierw uchwalenie zmian w osobnej uchwale, a następnie (może to nastąpić w tej samej uchwale) ogłoszenie tekstu jednolitego statutu już z uwzględnieniem jego zmian i załączenie go do uchwały.

 

Po zmianie treści statutu należy to zgłosić do KRS, składając właściwie wypełniony wniosek KRS-ZM Zmiana, oraz dokonać zgłoszenia do GUS, składając właściwie wypełniony formularz RG-1 z załącznikiem RG-RD. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. Nie dokonuje się zgłoszenia do PKD, lecz wprowadzając zmianę do statutu w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej, należy określić jednocześnie przedmiot tej działalności, wskazując odpowiedni numer PKD.

 

Notarialna zmiana statutu wymagana jest w zasadzie wyłącznie, gdy statut ten został wprowadzony (jego treść określona) w akcie notarialnym obejmującym akt założycielski fundacji – jeżeli natomiast statut został sporządzony i wprowadzony osobnym dokumentem, po wcześniejszym ustanowieniu fundacji aktem notarialnym, to jego zmiany nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl