Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Organ właściwy do wydania decyzji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.05.2016

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Natomiast to, który organ jest właściwy miejscowo do wydania rozstrzygnięcia, określają co do zasady przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organy właściwe rzeczowo do wydania decyzji w danym rodzaju spraw określa przede wszystkim szereg ustaw szczególnych (np. w sprawie uzyskania pozwolenie na budowę zgodnie z Prawem budowlanym właściwy jest starosta powiatowy, w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Podstawowe zasady określania organu właściwego miejscowo do wydania decyzji określa natomiast Kodeks postępowania administracyjnego*. Przy czym należy zaznaczyć, że zasady te również mogą być modyfikowane przez ustawy szczególne w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spraw.

 

Zgodnie z art. 21 § 1 K.p.a. właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

 

 1. w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;
 2. w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony;
 3. w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.

 

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

 

Zgodnie z art. 22 § 1 K.p.a. spory o właściwość rozstrzygają (a co za tym idzie, wskazują wiążąco organ właściwy do wydania decyzji):

 

 1. między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny;
 2. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;
 3. między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda;
 4. między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 5. między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 6. między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;
 7. między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1-4, 5 i 6 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 8. między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów.

 

Natomiast spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

 

 • strona;
 • organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze;
 • minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 • minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 23 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.05.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy + 0 =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

 

Pozwolenie na budowę na obszarach powodziowych

Artykuł omawia procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »