Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 04.10.2007

W artykule omówiono problemy związane z możliwością dochodzenia przez pracowników odszkodowań z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W przypadku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia za pracę pracownik, niezależnie od odsetek za zwłokę, może żądać od pracodawcy odszkodowania na podstawie art. 471 K.c. przez art. 300 K.p.

 

W takim przypadku, pracownik musi wykazać rozmiar szkody oraz związek przyczynowy między opóźnieniem a szkodą.

 

Pracodawca może się uwolnić od tego odszkodowania tylko wówczas, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych (por. "Kodeks pracy komentarz" pod red. B. Wagner, Gdańsk 2004 r., str. 349 ust. 6).

 

Z zagadnieniem odsetek za zwłokę łączy się ściśle regulowanie względem byłego pracownika wszelkich należności ze stosunku pracy. Przyjmuje się, że z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy stają się wymagalne wszystkie zasadniczo należności ze stosunku pracy.

 

Powstaje więc kwestia obowiązku przekazania tych świadczeń byłemu pracownikowi, który dotychczas, zgodnie z treścią regulaminu pracy, po swoje należności zgłaszał się np. do kasy zakładu pracy.

 

W wyroku z dnia 2.10.1990 r. I PR 284/90, Przegląd Sądowy z 1992 r. Nr 3, str. 58, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że odprawa emerytalna jest świadczeniem należnym byłemu pracownikowi i to przesądza, że ze swej istoty jako dług pieniężny powinna być spełniona w miejscu zamieszkania wierzyciela (dług oddawczy - art. 454 § 1 K.c. przez art. 300 K.p.).

 

Rozstrzygnięcie to odpowiada na szersze pytanie, jak należy realizować wszelkie należności pracownicze po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest regulować swoje zobowiązania względem byłego pracownik, w ostatnim dniu trwania stosunku pracy (dług odbiorczy), albo jeśli tego nie uczyni, to po ustaniu stosunku pracy musi tę należność przesłać na swoje ryzyko i odpowiedzialność byłemu pracownikowi (dług oddawczy).

 

Dzień ustania stosunku pracy powoduje, że wszelkie należności z tego stosunku wynikające powinny być przez pracodawcę zrealizowane, gdyż z tym dniem stają się wymagalne (np. wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent urlopowy, odprawa z art. 8 ustawy zwolnieniach grupowych... itp.).

 

Wobec tego, pracodawca prawidłowo wywiązujący się ze swoich obowiązków wypłaca wszystkie te należności pracownikowi w ostatnim dniu trwania stosunku pracy w kasie zakładu.

 

Od tej zasady mogą istnieć nieliczne wyjątki, jak np. odprawa rentowa, premia kwartalna itp., do której pracownik może nabyć prawo już po ustaniu stosunku pracy.

 

Pracodawcy dość powszechnie nie wypłacają pracownikom należnych im świadczeń w dniu ich wymagalności (w dniu ustania stosunku pracy), lecz czynią to znacznie później. Często przy tym pozornie usprawiedliwiają się, iż należność ta rzekomo oczekuje na odbiór przez pracownika. W tej sytuacji zaprezentowany przez SN pogląd jest w pełni słuszny, gdyż stanowi swoiste antidotum na tego rodzaju naganne praktyki.

 

Po dniu ustania stosunku pracy pracownik nie jest już związany postanowieniami regulaminu pracy, czy innymi przepisami regulującymi te zagadnienia, w związku z tym żaden przepis nie zobowiązuje go do tego, aby po niezrealizowane w terminie należności, miał się zgłaszać do byłego pracodawcy.

 

Wynagrodzenie za pracę, z chwilą ustania stosunku pracy nie przestaje być wynagrodzeniem za pracę, wobec tego brak jest podstaw do stosowania art. 498 K.c., dotyczącego instytucji potrącenia, ponieważ instytucja ta jest sprzeczna z zasadami prawa pracy (art. 91 w związku z art. 300 K.p.).

 

Przekształcenie długu odbiorczego, w dług oddawczy następuje po dniu ustania stosunku pracy, a zatem pracodawca nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek czynności, (dotyczących długu oddawczego) wcześniej. Wystarczy jeśli będzie rzeczywiście gotów do wypłacenia należności w dniu ustania stosunku pracy.

 

W razie ustania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany uregulować swoje wszelkie należności względem pracownika w dniu ustania stosunku pracy. Jeżeli tego nie uczyni, z uwagi na nieobecność pracownika w pracy w tym dniu, wówczas ma obowiązek należności te niezwłocznie wysłać pocztą na swój koszt, pod znany mu adres pracownika.

 

Wysłanie tych należnościwinno nastąpić w zasadzie w dniu ustania stosunku pracy, a o poprawnym dokonaniu tych czynności decyduje data stempla pocztowego np. nadania przekazu pocztowego.

 

Omówione problemy związane z wypłacaniem wynagrodzenia i innych należnych świadczeń byłym pracownikom, mogą powodować dla pracodawców znamienne skutki prawne właśnie w zakresie możliwości dochodzenia przez pracownika odszkodowania na podstawie art. 471 K.c.

 

Pracodawca może bowiem błędnie sądzić, że nie pozostaje w zwłoce jeśli należne pracownikowi wynagrodzenie za pracę zatwierdzi do wypłaty i pozostaje ono w kasie zakładu do odbioru. Wskutek niewłaściwego wywiązania się z obowiązku względem byłego pracownika, tenże może wykazać, że z tego powodu poniósł poważną szkodę i pracodawca będzie zobowiązany do jej naprawienia.

 

Jego strata, powstanie więc w wyniku wyraźnego braku wiedzy na temat poprawności postępowania w zakresie przekazywania należności byłym pracownikom. W aktualnych warunkach zatrudnieniowych i trudnej sytuacji finansowej wielu pracowników udowodnienie poniesienia szkód nie będzie wcale takie trudne i dlatego pracodawcy powinni ściśle przestrzegać opisanych wyżej zasad postępowania.

 

Twierdzenie pracodawcy, że należność byłego pracownika pozostaje do odbioru w kasie zakładu, nie czyni zadość jego obowiązkom i tym samym może być dodatkowo, w konkretnych okolicznościach stanu faktycznego, poczytane za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 K.p., zagrożone karą grzywny do 5.000.- zł.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.10.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 6 =

 

»Podobne materiały

Odprawa pośmiertna - komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.

Odsetki za zwłokę

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące uprawnień pracownika do odsetek za zwłokę należnych z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.

Odprawa rentowo-emerytalna uzupełniająca

W artykule omówiono kwestię prawa do odprawy rentowej lub emerytalnej na zasadach korzystniejszych niż kodeksowe, szczególnie koncentrując się na możliwości nabycia przez pracownika prawa do odprawy emerytalnej uzupełniającej.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »