Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie spłaty wspólnika, który chce wystąpić ze spółki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.02.2010

W skład spółki cywilnej wchodzi czterech wspólników, którzy mają po 25% udziałów. Każdy z nich ma  indywidualny wpis gospodarczy. Jeden ze wspólników chce za spłatą wystąpić ze spółki. Czy kwota tej spłaty może być wliczona w koszty spółki i czy wspólnik zapłaci od niej podatek? W umowie spółki zaznaczono wniesienie tylko symbolicznego wkładu; wartość majątku spółki według udziału wynosi 12 tys. zł; wysokość spłaty wyznaczona przez wspólnika – 50 tys. zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks cywilny wskazuje, że „wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Co jednak w opisanym przypadku ważniejsze; wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki” (art. 871 Kodeksu cywilnego).

 

Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe”.

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 27 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy sporządzić spis z natury. Przepis wskazuje, że „podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej «spisem z natury», na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności”.

 

Jeśli chodzi o podatkowanie zwrotu wkładu, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są „przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej”. Zwrot wkładu do wysokości wniesionego wkładu jest zatem wolny od podatku dochodowego.

 

W wyroku z dnia 7 października 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt FSK 594/04) wskazał, że „wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu”.

 

Jak słusznie wskazuje Marek Jurek („Jak prawidłowo rozliczyć wartość udziału dla wspólnika, który wychodzi ze spółki cywilnej na dzień wystąpienia ze spółki, aby rozliczyć się z jego wniesionego w gotówce udziału?”, Vademecum Doradcy Podatkowego) „udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego, pozostałej po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki zgodnie z art. 871 § 2 k.c. Przy odliczeniu wkładów wszystkich wspólników od majątku wspólnego należy brać pod uwagę wartość wkładu wspólnika występującego ze spółki oraz sposób jego szacowania, nie można również zapominać o pasywach, zobowiązaniach, jakie powstały w związku z prowadzeniem spółki. Jeżeli w umowie spółki cywilnej występujący wspólnik nie został zwolniony z udziału w stratach, a z rozliczeń wynika taka strata, wspólnik ten zobowiązany do pokrycia jej w stosunku określonym w umowie, a w przypadku gdy nie wynika to z treści umowy – w wysokości odpowiadającej udziałom w zyskach spółki”.

 

Pamiętać również należy, że wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, jeżeli towarzyszy mu rezygnacja z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, skutkuje ustaleniem u występującego wspólnika dochodu i opodatkowaniem go zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym.

 

Należy postąpić w tej sytuacji zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż „w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

 

  1. w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
  2. nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  3. osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  4. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową”.

 

W doktrynie wskazuje się, że „spłata wspólnika” występującego ze spółki cywilnej nie stanowi kosztu podatkowego u wspólników pozostających w spółce, gdyż podstawą, by wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy, jest poniesienie go w celu uzyskania przychodu – wydatki ponoszone w związku ze zwrotem wkładu oraz wypłatą w pieniądzu części wartości wspólnego majątku trudno uznać za ponoszone w celu uzyskania przychodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus jeden =

»Podobne materiały

Rozliczenie wspólnika spółki cywilnej występującego ze spółki

Jesteśmy 4-osobową spółką cywilną zawartą na czas nieoznaczony. Jeden ze wspólników złożył wypowiedzenie ze skutkiem na koniec tego roku. Nasze wątpliwości budzi rozliczenie ustępującego wspólnika. Firma nie posiada nieruchomości, większą część majątku stanowią towary, zamortyzowane komputery oraz z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »