Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie działalności kantorowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.09.2009

Autor omawia specyfikę i wymogi właściwe dla działalności kantorowej oraz zasady jej opodatkowania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność kantorową prowadzi się na takich samych zasadach jak działalność w pozostałych obszarach gospodarczych, jednakże jej specyfika powoduje, iż mamy do czynienia z pewnymi odstępstwami od reguł. Choć działalność kantorowa nie wymaga uzyskania zezwolenia, jest jednak działalnością regulowaną.

 

Omawiane zagadnienie dokładnie regulują przepisy rozdziału IV ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178). Zgodnie z wolą ustawodawcy działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej, zwanego dalej „rejestrem” – rejestr prowadzi Prezes NBP.

 

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

 

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa,
 5. oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach,
 6. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

 

Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające takie dane jak:

 

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
  – oraz treść:

  „Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
  znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
  2. posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.”

 

Wzór wniosku określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1934).

 

Zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy, działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

 

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, ma dodatkowe obowiązki, które wynikają ze specyfiki działalności i zostały określone przez prawodawcę celem regulacji obrotu i zwiększenia jego pewności; zgodnie z ustawą przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić:

 

 1. prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,
 2. prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,
 3. wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,
 4. lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

 

Najważniejsza jest zasada mówiąca, iż sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być dokonywana po wprowadzeniu tych wartości do ewidencji, na podstawie wpisu określającego datę realizacji transakcji – rozwiązanie to ma zapewnić całkowitą transparentność obrotu.

 

Przedsiębiorcy zajmujący się działalnością kantorową muszą być opodatkowani na zasadach ogólnych, ich działalność została wyłączona z opodatkowania w innych formach.

 

Należy pamiętać również, iż zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475) z uwzględnieniem zmiany (przez § 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. [Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807] zmieniającej rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.) – podatnicy wykonujący działalność kantorową prowadzą również, według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego, ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, zwaną „ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych”.

 

Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane normalnie na podstawie wystawionych faktur, natomiast w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. Gdy, tak jak w opisanym przypadku, prowadzona musi być ewidencja, zapisów dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawionego zgodnie z nią.

 

Zapisów dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zmienionym przez art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484) z dniem 1 stycznia 2006 r. w związku z art. 43 ust. 1, pkt 1 – działalność kantorowa zwolniona jest od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – gdyż zwolniona jest zgodnie z punktem 3 sekcja J PKWIU ex 65-67 działalność polegająca na usługach pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:

 

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10- 00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero minus 8 =

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

 

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »