Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie działalności artystów plastyków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.08.2010

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. Zamierzam sprzedawać swoje prace wykonane na zamówienie i nie tylko. Jaka jest najbardziej korzystna forma rozliczania się z urzędem skarbowym? Czy mam założyć działalność gospodarczą w tym celu? Czy obowiązują mnie jakieś progi podatkowe? Słyszałem o podatku 0% i 3% od takiej działalności. Jakie ma to potwierdzenie w przepisach podatkowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłami przychodów są:

 

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5.  (uchylony),
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

   

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

   – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

   

 8. inne źródła”.

 

Artykuł 13 ustawy w punkcie 2 stanowi, że „za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa powyżej w pkt. 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatnicy uzyskujący wyżej wymienione dochody „są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1”, to jest 18%.

 

Dochody winny zostać opodatkowane według zasad ogólnych, tj. stawką 18% (ew. po przekroczeniu progu – 32%). Zastosowanie znajdują tu na ogół zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, określone przez ustawodawcę w wysokości 20% uzyskanego przez podatnika przychodu.

 

Reasumując, moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby zakwalifikowanie osiąganych przychodów ze sprzedaży obrazów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Otwarta pozostaje kwestia podatku VAT ewentualnie przypadającego na taką sprzedaż, ponieważ co do zasady podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Co do zasady stawkę podatku VAT 7% stosuje się do dostawy dzieł sztuki, a przez dzieła sztuki rozumie się m.in. obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (CN 9701, PKWiU 92.31.10-00.1).

 

Analogicznie wskazuje m.in. Urząd Skarbowy w Przasnyszu (sygn. akt US 22/PO II/443/7-2/05): „Bez znaczenia jest natomiast brak odpowiedniego wykształcenia lub przynależność do określonej organizacji twórców. W związku z powyższym należy potwierdzić stanowisko Podatniczki, że w przypadku, gdy twórca (malarz) samodzielnie dokonuje dostawy namalowanych własnoręcznie obrazów zaliczanych do PKWiU 92.31.10. stawka podatku VAT wynosi 7%. ”

 

Jeśli zatem artysta może zostać uznany za podatnika podatku VAT, czyli m.in. gdy malować i sprzedawać obrazy zamierza w sposób częstotliwy, sprzedaż podlegać będzie podatkowi VAT w stawce 7%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć - 0 =

»Podobne materiały

Prawo do urlopu wychowawczego a 6-miesięczny okres zatrudnienia

Przez 5 lat pracowałam w różnych zakładach pracy (na podstawie umów o pracę). Następnie przez 2 lata prowadziłam działalność gospodarczą. Urodziłam dziecko i wykorzystałam urlop macierzyński – po nim zlikwidowałam działalność gospodarczą i zarejestrowałam się w PUP. Czy jeśli przyszły pracodaw

 

Testament spisany u notariusza

Jestem w posiadaniu testamentu spisanego notarialnie przez mojego wuja, który nie ma ani żony, ani dzieci, ani rodzeństwa – najbliższa rodzina to kuzynostwo. Czy ktokolwiek może podważyć taki testament?

 

Dwa tytuły z różnych uczelni - jakim tytułem się podpisywać?

Ukończyłam studia pierwszego stopnia – inżynier geodeta, po studiach pierwszego stopnia poszłam na studia II stopnia – zarządzanie inwestycjami. Studia II stopnia realizowałam na innej uczelni niż I stopnia. Jakim tytułem powinnam się podpisywać: mgr inż. czy mgr?

 

Ponad 24 punkty karne i wszczęcie procedury administracyjnej przez starostwo

Mam ponad 24 punkty karne. Byłem na kursie obniżającym punkty karne o 6 i tam dowiedziałem się, że to mi nic nie pomoże. Pierwsze punkty w ilości 6 mijają mi 23 czerwca. Teraz starostwo wszczęło procedurę administracyjną, ale mnie nie było w kraju, bo szukam pracy. Jeżeli nadal mam prawo jazdy, to c

 

Prawo jazdy a niepłacone alimenty

Zostało mi odebrane na 2 lata prawo jazdy za jazdę po alkoholu. W tym czasie wójt złożył wniosek o odebranie go za niepłacone alimenty. Obecnie zdałem ponownie egzamin, płacę alimenty, jednak w wydziale komunikacji nie chcą mi wydać dokumentu. Co mam robić?

 

Artystyczna i literacka działalność twórcza

Jestem osobą bezrobotną. Fotografuję i od czasu do czasu udaje mi się sprzedać moje prace (zysk poniżej 1000 zł miesięcznie, więc mogę pozostać bezrobotną). Poza tym napisałam książkę, którą wydano w pewnym wydawnictwie. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, zdecydowałam się zrobić to za własne pienią

 

Zaniechanie inwestycji a odliczony VAT

Podatnik VAT odliczył proporcją część podatku VAT z faktury zakupu dokumentacji projektowej na planowaną modernizację obiektu. Wydatek został zakwalifikowany jako modernizacja środka trwałego i wykazany w deklaracji VAT-7 w dziale D.2. – nabycie usług zaliczanych u podatnika do środków trwałyc

 

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego do wyliczenia kapitału początkowego

Czy z powodu braku moich dokumentów płacowych sąd na podstawie kartotek wynagrodzeń pracownika tego samego zakładu w tym samym zawodzie i okresie może mi ustalić wynagrodzenie zastępcze do wyliczenia kapitału początkowego? Proszę o podstawę prawną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »