Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie dochodu z wykładu na uczelni zagranicznej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.11.2010

Jaki podatek powinienem zapłacić od dochodu 2600 euro z wykładu na uczelni w Hiszpanii? Jest to mój jedyny dochód do opodatkowania w 2009 r. Na uniwersytecie w Hiszpanii przedstawiłem certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce, w związku z tym nie pobrano ode mnie tam podatku, tylko wypłacono mi całą sumę brutto. Według umowy, którą podpisałem, nie jestem zatrudniony, lecz wykonuję usługę, która polega na przygotowaniu treści wykładu i nauczaniu 8 godzin lekcyjnych oraz wystawieniu ocen. Jeśli mam zapłacić podatek w Polsce, to jak policzyć koszt uzyskania przychodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 1982 r.) w artykule 14 dotyczącym wolnych zawodów stanowi, że dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z wykonania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności podobnego rodzaju, będą opodatkowane tylko Polsce, chyba że dla wykonywania swojej działalności w Hiszpanii dysponuje ona zwykle stałą placówką. Jeżeli rozporządza ona taką stałą placówką, wówczas dochody mogą być opodatkowane w Hiszpanii, jednak tylko w takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane tej stałej placówce.

 

Należy pamiętać, iż określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową lub oświatową.

 

Jako że w Pana przypadku nie może być mowy o zakładzie i przedstawił Pan certyfikat rezydencji – rzeczywiście dochód w ten sposób osiągnięty podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce.

 

W kraju sytuacja ma się następująco, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) uchylony

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła.

 

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w pkt 2, uważa się zgodnie z art. 13 m.in.: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (...) dokładnie wynika to z art. 13 pkt 2)

 

Artykuł 22 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy określa niektóre koszty uzyskania przychodu w sposób zryczałtowany, zgodnie z wolą ustawodawcy koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 

  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  • z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

 

Co bardzo istotne, zawsze gdy podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej powyżej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Co zatem z powyższego wynika? Moim zdaniem brak jest zakazu zastosowania do całości kwoty, którą Pan otrzymał, zryczałtowanego kosztu w wysokości 50%. Jest to jednak o tyle utrudnione, że musiałby Pan wykazać, iż nauczanie związane jest z korzystaniem przez Pana z praw autorskich, tj. w skrócie, że odbywa się w sposób autorski, niepowtarzalny, według oryginalnego planu, metody itp. Organy podatkowe w sposób podejrzliwy podchodzą do tego rodzaju dowodzeń, z tego powodu większość wykładowców, jak to kolokwialnie zwykło się mówić – „dla świętego spokoju” stosuje niższe 20% koszty uzyskania przychodu, gdyż nie są one na ogół kwestionowane przez organy podatkowe. Zastosowanie do całości dochodu kosztów w wysokości 50% wymagałoby dokładnego udokumentowania.

 

W Pana sytuacji umowa nie reguluje kwestii przejścia praw autorskich, określa jednak, iż odpowiada Pan, poza nauczaniem, za przygotowanie części „syllabusa”, do tej części wynagrodzenia można, moim zdaniem, zastosować 50% stawkę kosztów zryczałtowanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Pozostała część wynagrodzenia winna według mnie zostać pomniejszona jedynie o 20% koszty uzyskania przychodu.

 

Jako że umowa nie określa, jaka część wynagrodzenia przypada na poszczególne czynności, „rozbicia” kwoty winien dokonać Pan samodzielnie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, jak to zrobić, moim zdaniem, mógłby Pan zastosować tu metodę realnego nakładu pracy, tzn. określić, ile czasu zajęło Panu przygotowanie materiałów, a ile nauczanie (w godzinach). Zakładając, że przygotowanie materiałów stanowiło 40% czasu poświęconego na realizację całości zlecenia, do 40% kwoty przychodu zastosować mógłby Pan 50% koszty uzyskania przychodu, do pozostałej części 20% koszty uzyskania.

 

Praktyka pokazuje jednak, że tylko zastosowanie 20% kosztów uzyskania nie budzi wątpliwości, stosowanie stawki 50% bywa wnikliwie badane przez organy podatkowe. Jako że ustawa nie precyzuje w stopniu dostatecznym zasad stosowania wymienionych przepisów, pozostaje tu niestety otwarte pole do konfliktu na linii podatnik – fiskus.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »