.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłaty za usługi wykonane w mieszkaniu służbowym

Mój mąż mieszka w mieszkaniu służbowym należącym do Lasów Państwowych (najem). W 2007 r. w mieszkaniu tym na wniosek męża dokonano częściowej wymiany starej instalacji centralnego ogrzewania. Za usługi nie zażądano zapłaty. Tydzień temu mąż otrzymał wezwanie do uiszczenia opłaty za wykonane usługi. Czy żądanie po tylu latach jest zasadne? Czy możemy się od niego odwołać lub poprosić o umorzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie odpowiedzi należy zacytować art. 6b ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w formie obowiązującej w terminie dokonania wymiany (a następnie naprawy) podgrzewacza wody.

 

Zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy „najemcę obciąża naprawa i konserwacja (…) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą”.

 

Natomiast o tym, że ustawa ta znajdzie zastosowanie do sytuacji opisanej przez Panią, przesądza treść art. 1 i art. 1a ustawy:

 

„Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej”.

 

Analiza treści art. 6b nie pozostawia wątpliwości, że najemca ponosi finansowy koszt naprawy i konserwacji podgrzewacza wody. Dodatkowo artykuł ten mówi także o tym, że także i wymiana tego urządzenia obciąża najemcę. Wyjściowa konkluzja jest zatem taka, że Państwo jako najemcy zobowiązani byli do pokrycia kosztów wymiany podgrzewacza wody i jego naprawy.

 

Roszczenie takie jako majątkowe ulega oczywiście przedawnieniu. Termin przedawnienia nie wynika jednak z art. 677 Kodeksu cywilnego (termin 1 rok), lecz wynika z zasad ogólnych określonych w art. 118 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 118 „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Jako że wynajem lokali nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej Lasów Państwowych, a żądane roszczenie nie jest świadczeniem okresowym, to ulega ono przedawnieniu z okresem 10-letnim od momentu, w którym winno być uregulowane (tj. 2007 rok).

 

Zwrócić należy jeszcze uwagę na obowiązujące:

 

  • w 2007 roku rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego, które w § 6 ust. 1 określało, że „pracownik, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, zawiera z nadleśniczym umowę, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z bezpłatnego mieszkania, jego eksploatacji, modernizacji, napraw i remontów oraz sposób, termin wnoszenia i wysokość opłat eksploatacyjnych”;
  • oraz wcześniejsze zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r., w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, które w § 2 stanowiło, że „z mieszkania bezpłatnego z zasobów Lasów Państwowych pracownik korzysta przez okres zatrudnienia na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 1, na podstawie umowy zawieranej z nadleśniczym przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a z pozostałymi pracownikami Służby Leśnej zatrudnionymi w nadleśnictwie – przez nadleśniczego”.

 

Zatem należy dodatkowo przeanalizować umowę określającą prawa i obowiązki obydwu stron w zakresie korzystania z mieszkania (może ją Pani przesłać np. w formie skanu). Gdyby postanowienia co do remontów lub wymiany sprzętu były odmienne niż w ustawie o ochronie praw lokatorów, to pierwszeństwo w zastosowaniu miałaby umowa.

 

Oczywiście można wystąpić w wnioskiem o umorzenie zaległości do wierzyciela (Lasy Państwowe) – należy jednak zwrócić uwagę, że decyzja o umorzeniu zaległości zależy od swobodnego uznania i trudno jest określać, czy wniosek taki zyska aprobatę stosownego organu Lasów Państwowych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl