.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłaty OC

Według prawa każdy obywatel będący właścicielem samochodu, którym jeździ po polskich drogach musi mieć ubezpieczenie OC. Opłaty OC są zróżnicowane oraz zależą od wielu czynników.

 Prowadzę komis samochodowy. W zeszłym tygodniu otrzymałem z U.F.G. wezwanie do uregulowania należności za zakupione samochody – opłaty OC. Mam wykupione ogólne ubezpieczenie komisowe, a w razie potrzeby (gdy klient jest zainteresowany jazdą próbną) wykupuję OC miesięczne (taką opcję zaproponował mi agent). Co powinienem teraz zrobić?

W celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, posłużyć należy się właściwymi przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), gdzie w art. 23 ust. 1 wskazuje się, że „posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Ponadto, stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, „posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;
 2. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
 3. przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 4. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
 5. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
 6. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
 8. najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4”.


Jak zatem z powyższego wynika, ustawodawca nie wprowadził żadnego rozróżnienia na pojazdy użytkowane w zwykły sposób i pojazdy o specjalnym reżimie ubezpieczeniowym w związku z tym, że stanowią one przedmiot obrotu handlowego – zatem, co zresztą nie budzi w praktyce ubezpieczeniowej większych wątpliwości, stwierdzić należy, iż obowiązkiem ubezpieczenia, tudzież opłaty OC objęte są wszystkie pojazdy mechaniczne, czyli m.in. właśnie samochody.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Przed kilkoma laty za symboliczne pieniądze nabyłem samochód. Skradziono mi go po paru dniach, tak że nie zdążyłem go przerejestrować. Z powodu nagłego wyjazdu za granicę nie zgłosiłem kradzieży na policję.  Opłaty OC zapłaciłem też dwukrotnie, ale teraz wróciłem do Polski i chciałbym jakoś uregulować tę sprawę. Co więc należy zrobić, żeby rozwiązać umowę z ubezpieczycielem?

W tej sytuacji nie ma innego wyjścia, niż stawić się w komisariacie policji i złożyć oświadczenie o kradzieży samochodu. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (...),
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu (...)”.


Powyższy katalog jest zamknięty. Nie można wyrejestrować pojazdu z innych przyczyn. Przed funkcjonariuszem policji winien Pan zatem złożyć stosowne wyjaśnienia oraz przedłożyć umowę kupna sprzedaży samochodu.

Będzie musiał Pan również stawić się w organie, który właściwy był dla rejestracji Pana pojazdu (zazwyczaj jest to starostwo bądź prezydent miasta), i złożyć stosowny wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, zaświadczenie wydane przez funkcjonariusza policji potwierdzające kradzież, a także Pana oświadczenie, że samochód został skradziony, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). Podanie winno być opłacone kwotą w wysokości 10 zł.    Przeczytaj pełną treść

 

 

W celu zabezpieczenia swojego interesu przedsiębiorcy zawierają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Część z nich jest dobrowolna, a część obowiązkowa. Czy opłacone z tego tytułu składki mogą zaliczyć do kosztów?

Ubezpieczenie komunikacyjne

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (opłaty OC) za szkody powstałe w związku z ruchem danego pojazdu. W sytuacji gdy pojazd ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, to wydatki związane z tego rodzaju ubezpieczeniem stanowią koszt dla celów podatkowych.

 

Do wskazanego rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego nie stosuje się ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop. W myśl powołanych przepisów wydatek, który nie może być kosztem uzyskania przychodów, to składka na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej jej część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia. W praktyce regulacje te mają zastosowanie wyłącznie do AC samochodu osobowego.

 

Oznacza to, że składka na ubezpieczenie (opłaty OC) pojazdu będącego środkiem trwałym, w tym samochodu ciężarowego, jak i osobowego, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności w całości stanowią koszt uzyskania przychodów. Kosztem jest również składka OC dotycząca samochodu:

 

 • stanowiącego tzw. wyposażenie,
 • będącego własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • wynajmowanego, leasingowanego, wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia – jeżeli z umów tych wynika, że to na użytkującym samochód ciąży obowiązek ich sfinansowania.

Przy czym w przypadku samochodu osobowego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, a w przypadku osób fizycznych – również stanowiącego tzw. wyposażenie oraz prywatnego samochodu podatnika stanowią one koszt do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu (łącznie z innymi wydatkami związanymi z jego używaniem). Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop. Nie dotyczy natomiast samochodu będącego przedmiotem leasingu (art. 23 ust. 3b ustawy o pdof i art. 16 ust. 3b ustawy o pdop).
(...) Opłaty OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe również dla niektórych grup zawodowych za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną przez nich działalnością.

 

(...) Opłaty OC członków zarządu

Nieco inaczej przedstawia się podatkowa kwalifikacja wydatków na ubezpieczenie (opłaty OC) członków zarządu. Spółki zawierają takie umowy przede wszystkim w celu zabezpieczenia swojego interesu majątkowego na wypadek, gdyby nieprawidłowe działania jej organów miały spowodować powstanie uszczerbku w jej majątku. Należałoby zatem uznać, że choć nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, wydatek poniesiony z tego tytułu jest kosztem uzyskania przychodów jako spełniający cel zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. W praktyce jednak organy podatkowe oraz sądy odmawiają podatnikom prawa zaliczenia ich do kosztów.

 

Uznają, że w przypadku członków zarządu zatrudnionych na umowę o pracę wydatki ponoszone na opłacenie OC są wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o pdop. Wynika z niego, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników. Wyjątkiem od powyższej zasady są jedynie umowy ubezpieczenia dotyczące ryzyka grupy 1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II, wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej pod warunkiem, że spełnione są pozostałe warunki wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o pdop.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Kara za brak opłaty OC samochodu
Opłaty OC (ubezpieczenie) na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września dokonałem opłaty OC ponownie. Trzy tygodnie później dostałem wezwanie do zapłaty kary w kwocie kilkakrotnie przewyższającej wartość samochodu. Czy mogę jakoś uniknąć płacenia tej kary?

Opłaty OC (ubezpieczenie) auta, które już nie istnieje
Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc dawać opłaty OC za coś, czego już nie posiadam. Czy zapłacenie kary (tzn. wyrejestrowanie auta) rozwiąże sprawę? Czy jest jakiś sposób, żeby ten problem rozwikłać bez angażowania policji, gdyż musiałbym oskarżyć żonę, a chciałbym tego uniknąć?

Podwójne opłaty OC
W poprzednim roku miałem wykupione OC w PZU. Teraz podpisałem umowę z Allianz. Pismo o rozwiązaniu umowy dotarło do PZU o jeden dzień za późno (choć faks z wypowiedzeniem umowy wysłałem w dniu, w którym kończyła się umowa), a więc umowa przedłużyła się o następne 12 miesięcy. Co można teraz zrobić? To jakaś paranoja, żeby płacić drugi raz za to, co już się ma.

Odsetki - opłaty OC posiadacza pojazdu
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1998.07.23 I ACa 343/97 Odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. i odsetki za opóźnienie z art. 481 § 1 k.c. z chwilą ich powstania stanowią odrębne i niezależne od siebie roszczenia i nie mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. W szczególności nie można zmniejszać odszkodowania z uwagi na wysokość odsetek spowodowaną znacznym opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, jak również nie można ograniczać wysokości odsetek z uwagi na wysokość roszczenia odszkodowawczego. Operacje takie prowadziłyby bowiem do niczym nieusprawiedliwionego uprzywilejowania dłużnika, odnoszącego korzyści z nieterminowego wykonania zobowiązania.

Polisa OC a zwrot podatku VAT - opłaty OC
Czy od wykupionej z PZU polisy OC na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu można odliczyć VAT?

Samochód rajdowy i opłaty OC
Chcę wykupić ubezpieczenie OC na samochód, którym mam zamiar startować w rajdach samochodowych. Czy ustawa o OC wyłącza z ubezpieczenia OC imprezy typu rajdy samochodowe? Czy ubezpieczyciel może ustanowić własne szczegółowe warunki ubezpieczenia OC, które wykluczają rajdy samochodowe z polisy OC? Co się stanie w przypadku, jeśli jednak wezmę udział w rajdzie (i dojdzie do wypadku), a podczas zawierania umowy nie zaznaczę opcji „rajdy”?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl