Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za DPS

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 04.06.2013

Moja matka od niedawna przebywa w domu pomocy społecznej. Po odliczeniu kwoty, którą pokryje z własnej emerytury, pozostałe do zapłacenia jeszcze 2060 zł miesięcznie. Czy to ja muszę wnosić opłatę za DPS? Dodam, że od ponad dwudziestu lat mieszkam w Niemczech i nie mam obywatelstwa polskiego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpłatność za pobyt najbliższego członka rodziny w domu pomocy społecznej nie jest uzależniona ani od obywatelstwa osoby, która z mocy ustawy jest zobowiązana do partycypowania w pokrywaniu kosztów pobytu w takiej placówce, ani od jej miejsca zamieszkania, ma charakter obiektywny warunkowany jedynie stopniem pokrewieństwa i statusem materialnym. Jednak zważywszy na to, że nie przebywa Pan w Polsce, trudno będzie tę odpłatność skutecznie wyegzekwować.

 

 

W świetle przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm., zwanej dalej ustawą) „obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi (zstępni to dzieci, wstępni zaś – rodzice, dziadkowie – przyp. aut.);

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

 

Natomiast zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy „opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy;

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2”.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2 (art. 61 ust. 2a ustawy).

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pozostałe osoby.

 

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków (art. 61 ust. 3 ustawy).

 

O tym, czy będzie Pan zobowiązany – jako zstępny (dziecko) osoby przebywającej w domu pomocy społecznej – będzie obowiązany pokrywać część kosztów, zadecyduje Pańska sytuacja finansowa. W świetle przepisu § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823, obowiązującego od 1 października 2012 r.), kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł. Kwoty te są oczywiście bardzo niewielkie, biorąc pod uwagę poziom życia w Polsce i w Niemczech. Przy założeniu, że jest Pan osobą żyjącą z rodzinie, jeśli cała rodzina (bez względu na wspólność lub rozdzielność majątkową łączącą Pana z małżonką) osiąga dochód na osobę stanowiący co najmniej 300% kryterium dochodowego, w przeliczeniu na walutę polską (3 x 456 zł = 1368 zł), to są podstawy, aby ponosił Pan część kosztów pobytu matki w DPS. Taka sama kwota jak wyżej (1368 zł) musi także pozostać Państwu na jedną osobę w rodzinie, po wniesieniu opłaty w wysokości 2060 zł.

 

Osoba zobowiązana do pokrywania brakujących kosztów pobytu członka rodziny w DPS zawiera umowę z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustalającą wysokość wnoszonej przez nią opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość jej dochodów i możliwości (art. 103 ust. 2 ustawy). Pomijając fakt obiektywnych trudności z zawarciem takiej umowy, jeśli nie zamierza Pan w ogóle przyjeżdżać do Polski i okazywać dokumentacji dotyczącej własnej sytuacji rodzinnej i majątkowej, przepis art. 64 ustawy stwarza dodatkowo kilka możliwości uniknięcia wnoszenia opłat.

 

Zgodnie z jego treścią osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 

  1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

 

Proszę pamiętać, że jeśli wymieniony w ustawie członek rodziny nie wnosi opłat za DPS, obowiązek ten przenosi się na gminę, która bez względu na obywatelstwo tej osoby może dochodzić od niej wyrównania własnego uszczerbku, jaki poniosła wskutek pokrywania opłat za pobyt danej osoby w DPS, pod warunkiem że będzie w stanie ustalić zagraniczny adres zamieszkania w celu skutecznego doręczenia odpisu pozwu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 5 =

11.04.2016

Proszę o informację czy komuś z wnuków udało się nie płacić za dziadków( oczywiście mam tu na myśli drastyczne przypadki nie utrzymywania kontaktów, patologię i zwykłe cwaniactwo bezpośrednich dzieci i dziadków).

Basiula

01.02.2015

Oczywiście masz rację. Cały dps się utrzymuje z tych pieniędzy.
Wiele niepotrzebnie zatrudnionych tam osób

Andrzej

17.03.2014

Kto wyliczył koszt staruszki w pokoju dwuosobowym na kwotę 3 300 zł ?! Przecież z takiego pokoiku + łazienki to na dwie babcie wyjdzie 6 600 zł . A ich członkom rodziny ma wystarczyć 500 zł . Babcie nie wydaja na ciuchy , kino , transportację , komórki , TV , kablówki itd , a ich członkowie rodzin , i owszem . Babcia zje tyle , co kot napłakał , a ich rodzina i owszem . To jakiś nonsens , jak zawsze w tym dziadostwie udającym POLSKĘ !

KRZYŚ

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki