.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata uzdrowiskowa

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 24.10.2013

Regularnie korzystam ze skierowań NFZ do szpitala uzdrowiskowego. W tym roku po raz pierwszy zostałam zmuszona do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej (inaczej nie chciano mnie przyjąć). Dowiedziałam się, że taką decyzję wydała rada miasta. Zwróciłam się z pisemną prośbą o wyjaśnienie do burmistrza, ten jednak odpisał, że jest to zgodne z prawem, ponieważ szpital uzdrowiskowy nie jest szpitalem w potocznym znaczeniu, więc nie jest zwolniony z opłaty (w załączniku przesyłam korespondencję, którą wymieniliśmy). Czy miał rację? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Muszę przyznać, że zarówno szpital, jak i burmistrz miasta postępują w Pani przypadku nieprawidłowo i powinna Pani walczyć o zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy.

 

Opłaty, o których mowa wyżej, pobierane są, jak zapewne Pani wiadomo, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 1a ustawy opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

 

  1. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;
  2. w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399; z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

 

– za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

 

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. 

 

Na mocy art. 17 ust. 2a od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

 

To rada gminy decyduje, które z miejscowości położonych na jej obszarze spełniają wymogi, aby pobierać w nich opłaty, o których mowa powyżej; ustala także ich wysokość.

 

Art. 17 u.p.o.l. wskazuje także szereg podmiotów, które są zwolnione od uiszczania tej opłaty. Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

 

  1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Na tle zwolnienia zamieszczonego w pkt 2 powstał konflikt między władzami gmin a szpitalami i szpitalami uzdrowiskowymi. Przeglądając załączone przez Panią pisma, zauważyłam, że dotarła Pani do jednego z wyroków w tej sprawie, w którym Naczelny Sąd Administracyjny orzekał o zwolnieniu z pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach.

 

Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w tym samym czasie rozpatrywał dwie podobne skargi przeciwko władzom gminy. Jedna z nich została skierowana przez szpital „zwykły”, druga zaś – przez szpital uzdrowiskowy. W obu przypadkach podmioty te wystąpiły do burmistrza gminy, jako organu właściwego dla decyzji w sprawach opłat lokalnych, o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, czy szpital zwykły lub szpital uzdrowiskowy mają pobierać opłatę uzdrowiskową od swoich pensjonariuszy.

 

W przypadku szpitala „zwykłego” burmistrz wyjaśnił, że „w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2009 r. Burmistrz K. uznał stanowisko Szpitala za nieprawidłowe. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie, Burmistrz zwrócił uwagę, że ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji legalnej pojęcia szpitala i nie odsyła do innych aktów prawnych – należy przyjąć potoczne rozumienie pojęcia szpitala. Zauważył również, że z praktyki wynika, że szpitale uzdrowiskowe obok świadczeń zdrowotnych wykonują również działalność komercyjną dla osób przebywających w miejscowości uzdrowiskowej w celach turystycznych lub wypoczynkowych, co nie mieści się w zakresie działalności szpitali. Ponadto funkcja szpitali uzdrowiskowych nie pokrywa się z funkcją szpitala, stosują one bowiem formy i metody leczenia nie wykorzystywane przez szpitale, o których jest mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Szpitale uzdrowiskowe należy traktować jak zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a ich zadania nie różnią się w istotny sposób od zadań sanatoriów, od których pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wyłączenie spod tego obowiązku Szpitala stanowiłoby naruszenie zasady równości i powszechności opodatkowania. Osoba przebywająca w sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym byłaby bowiem zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, natomiast osoba przebywająca na takim samym leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym byłaby z tej opłaty zwolniona. Celem wprowadzenia zwolnienia z art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. było nieobciążanie opłatą osób przebywających na terenie gminy uzdrowiskowej w szpitalach ogólnych lub klinicznych, w których pobyt często jest koniecznością, na którą pacjenci nie mają wpływu”.

 

Taką decyzję burmistrza zaskarżył szpital, a Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł stanowisko szpitala. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując tę sprawę w wyroku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt FSK 1217/10, wyjaśnił wyraźnie, że: „zgodnie z przepisami prawa opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach”. NSA wyjaśnił tu, że „zasadnie zauważył więc sąd pierwszej instancji, iż posłużenie się zwrotem »szpital«, czy to w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, czy też w najbardziej istotnym dla rozpoznawanej sprawy art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., nie stwarza żadnych podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług czy też miejsce ich świadczenia”.

 

W tym wyroku NSA zawarł tezę, która potwierdza Pani stanowisko prezentowane wobec burmistrza miejscowości uzdrowiskowej, w której Pani przebywała.

 

W tym samym dniu NSA rozpatrywał identyczną skargę szpitala uzdrowiskowego (zaznaczmy – tylko uzdrowiskowego). W wyroku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt FSK 1216/10 sąd ten wydał podobną opinię.

 

W tej sprawie NSA rozpatrywał skargę w następującym stanie prawnym: uzdrowisko w K. złożyło wniosek do burmistrza w K. o wydanie interpretacji indywidualnej podatkowej w przedmiocie zwolnienia tego podmiotu z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej swoich pensjonariuszy. „We wniosku Skarżąca wskazała, że prowadzi m.in. działalność w zakresie wykonywania usług medycznych polegających na udzielaniu stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. W skład struktury organizacyjnej spółki wchodzi szpital uzdrowiskowy w K., którego dotyczy pytanie. Obiekt ten działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1399 ze zm.) – dalej jako: l.u.u. i na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w K. jest inkasentem opłaty uzdrowiskowej od osób w nim zakwaterowanych na czas powyżej jednej doby. W odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego Skarżąca wniosła o wskazanie czy słuszne jest stanowisko Burmistrza K., który nie stosuje do pacjentów przebywających w szpitalu uzdrowiskowym zwolnienia podatkowego z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) – dalej jako: u.p.o.l. Zdaniem Skarżącej organ podatkowy nie powinien pobierać opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających szpitalu uzdrowiskowym, gdyż Skarżąca jest zakładem opieki zdrowotnej zaliczanym do kategorii szpitali”.

 

W takim stanie prawnym NSA wyjaśnił, że „nie wymaga specjalnego dowodzenia, co czyni się jednak w skardze kasacyjnej, iż szpital uzdrowiskowy wykazuje różnice w stosunku do szpitala określanego w tej skardze mianem »zwykłego«, czyli np. typowego szpitala miejskiego, poprzez posiadanie pewnych cech i właściwości szczególnych, odróżniających go od innych rodzajów szpitali. Polega to zasadniczo na tym, co podkreśla się w skardze kasacyjnej, iż szpital taki udziela świadczeń zdrowotnych wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska. Jest to oczywiste i znajduje również potwierdzenie normatywne w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym. Obok bowiem wymienionych w art. 8 tej ustawy zadań szpitala uzdrowiskowego, które równie dobrze można by odnieść do każdego innego rodzaju szpitala, jak np. zapewnienie pacjentowi całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, czy też całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (pkt 1 i 2), znajdują się również takie, które są właściwe tylko i wyłącznie dla szpitali uzdrowiskowych, jak choćby zapewnienie korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pkt 4).

 

Nie oznacza to jednak w żadnym razie, iż poprzez wykonywanie takich charakterystycznych tylko dla tego rodzaju szpitala zadań szpital uzdrowiskowy traci przymiot szpitala i należy go zaklasyfikować do odrębnej od tychże szpitali kategorii podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

 

Szpital pozostaje pojęciem zbiorczym, szerszym, które obejmuje różne jego rodzaje”.

 

Mając na uwadze oba wyżej wymienione wyroki, należy uznać, że ma Pani prawo walczyć o zwrot bezpodstawnie pobranej opłaty uzdrowiskowej (aczkolwiek argumentacja zawarta w przesłanej Pani decyzji wydaje się przekonująca, przynajmniej w części). Nie wiem, kiedy otrzymała Pani decyzję odmawiającą zwrotu nadpłaconej opłaty uzdrowiskowej, ale warto, korzystając z argumentacji obu cytowanych przeze mnie wyroków, odwołać się od tej decyzji, o ile nie upłynął jeszcze wskazany w niej czternastodniowy termin na odwołanie.

 

Muszę jednak uczciwie przyznać, że w wyszukiwarce orzeczeń sądów administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl) pojawiły się w ostatnim czasie dwa orzeczenia oddalające skargę osób fizycznych na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), które nie uwzględniło odwołania od decyzji burmistrza w przedmiocie ustalenia opłaty uzdrowiskowej lub odmowy jej umorzenia. Niestety są to bardzo „świeże” wyroki i nie zostały do nich jeszcze zamieszczone uzasadnienia. Trudno mi się zatem wypowiadać, jaki przesłankami kierował się sąd, orzekając w ten sposób.

 

Proszę odwołać się do SKO, to postępowanie nie podlega opłatom. W międzyczasie w portalu NSA pojawią się uzasadnienia do wyroków i wówczas można podjąć decyzję, czy wyroki te są przekonujące, czy też warto walczyć dalej aż do NSA.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl