.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłata planistyczna a darowizna

Autor: Karol Jokiel

W 2004 r. gmina zatwierdziła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tym samym zmieniło się przeznaczenie kilku działek moich rodziców – z rolnego na budowlano-przemysłowe. W 2006 r. rodzice darowali mi udział w 1/10 działek i w 1/10 mojemu bratu. Kilka miesięcy później dokonali zniesienia współwłasności – ja i mój brat staliśmy się jednymi właścicielami działek. Od kilku miesięcy toczy się postępowanie w sprawie naliczenia moim rodzicom opłaty planistycznej. Czy w świetle obowiązujących przepisów jest ono zasadne i jak ma się do tego uchwała 5 sędziów NSA z dnia 30 października 2000 r. (OPK 16/2000, ONSA 2001, nr 2, poz. 64)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak widzę, wie Pan, że jedną z koniecznych przesłanek ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest zbycie nieruchomości i wzrost wartości, który nastąpił w związku z uchwaleniem (zmianą) planu zagospodarowania.

 

Zasadniczo, pojęcia „zbycia” należy rozumieć jako dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym zawarcie umowy), na podstawie której następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.

 

I tu dochodzimy do rzeczonego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale pięciu sędziów NSA z dnia 30 października 2000 r. (sygn. OPK 16/2000, publ. ONSA 2001, nr 2, poz. 64), udzielając odpowiedzi na pytanie: „Czy w myśl art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym uzasadnione jest naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości działki w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji zbycia umową darowizny 1/4 części całej nieruchomości na rzecz osób bliskich”, podjął następującą uchwałę:

 

„Jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, gdy wartość nieruchomości wzrosła w związku ze zmianą planu miejscowego, nie pobiera się w wypadku darowizny udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz osób bliskich”.

 

Bardzo pouczające jest tutaj uzasadnienie przedmiotowej uchwały, w której sąd stwierdził, że analizując instytucję jednorazowej opłaty, nie można zapominać, że jeżeli z powodu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany wzrosła wartość nieruchomości, to tylko odpłatne zbycie nieruchomości powoduje powiększenie majątku zbywcy, uzyskanie dodatkowych korzyści. Natomiast w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej planem, dokonanego na podstawie umowy o charakterze nieodpłatnym, do rzeczonego skutku nie dochodzi.

 

Co prawda, również w takim wypadku właściciel lub użytkownik wieczysty wyzbywa się części swojego prawa, ale przez czynność nieodpłatną, nieekwiwalentną. Skoro wyzbyciu się majątku w tej formie nie towarzyszy jednoczesne uzyskanie korzyści, to brak argumentów mogących przemawiać za tym, by wolą ustawodawcy było obciążenie zbywcy nieruchomości opłatą na rzecz gminy. Należy uwzględnić, że podstawą do pobrania opłaty nie jest sam fakt wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, ale zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła z powodu uchwalenia planu lub jego zmiany.

 

Prowadzi to do wniosku, że użyte w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określenie „zbycie nieruchomości” nie może obejmować przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego w drodze umowy darowizny.

 

Powyższe stanowisko NSA jest przejawem zastosowania tzw. wykładni celowościowej przepisu prawnego i mnie, jako prawnika, w pełni przekonuje.

 

Oczywiście może nie przekonać urzędnika, ale w takiej sytuacji należy po prostu odwołać się od ewentualnej decyzji podatkowej, jeżeli zostanie wydana. Wcześniej może Pan wnieść o umorzenie postępowania wobec jego bezprzedmiotowości, ze wskazaniem na ww. wyrok sądu.

 

Na marginesie zauważę jeszcze, że na wzmiankowany wyrok powołała się również minister infrastruktury, odpowiadając na zapytanie poselskie w dniu 6 maja 2008 r. i w pełni aprobując przedstawione stanowisko.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl