Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata adiacencka oraz podstawy jej ustalania

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 03.07.2008

Artykuł omawia rodzaje opłaty adiacenckiej oraz podstawy jej ustalania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata to świadczenie pieniężne, bezzwrotne i przymusowe. Od podatku różni się tym, że jest ona odpłatna, tzn. w zamian za nią otrzymuje się konkretne świadczenie od jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, na których rzecz opłatę się uiszcza.

 

W przypadku opłaty adiacenckiej, uiszczanej każdorazowo na rachunek właściwej gminy, owym wzajemnym świadczeniem na rzecz wpłacającego jest:

  • uzbrojenie terenu,
  • podział gruntu powodujący wzrost wartości nieruchomości, albo
  • scalenie gruntów powodujące wzrost wartości nieruchomości
    – spowodowane działaniem bądź samej gminy, bądź też Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z przepisem art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 261, 2004 r., poz. 2603 – w skrócie u.g.n.): „wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi”.

 

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej (potocznie określanej mianem „uzbrojenia” gruntu) rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (art. 143 § 2 u.g.n.). Czynności te bez wątpienia wpływają na podniesienie wartości nieruchomości i dlatego część kosztów wykonania uzbrojenia została przerzucona na właścicieli takich nieruchomości.

 

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej w opisanej powyżej sytuacji zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową danych urządzeń infrastruktury technicznej. Stosownie jednak do głównych zasad obowiązujących w tym zakresie:

 

  1. opłata adiacencka nie może wynosić więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Konkretną wysokość stawki procentowej tej opłaty ustala rada właściwej gminy w drodze uchwały;
  2. wartość nieruchomości – według stanu sprzed wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu – określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej;
  3. ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

 

Warto wspomnieć, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

Opłata adiacencka w tej postaci nie jest świadczeniem osobistym, lecz związanym z nieruchomością, co oznacza, że w razie zbycia nieruchomości (sprzedaży lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego) obowiązek wniesienia opłaty obciąża nabywcę nieruchomości (tak przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 1995 r., I SA 2528/93, ONSA 1996, nr 1, poz. 34).

 

Podstawą dla ustalenia opłaty adiacenckiej, obok uzbrojenia nieruchomości, może być również okoliczność podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w sytuacji gdy wskutek rzeczonego podziału nastąpił wzrost wartości nieruchomości (art. 98a § 1 u.g.n.).

 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej również w tym przypadku ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej jednak niż 30% różnicy wartości nieruchomości, przy czym wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 98a § 1 u.g.n.). Jeżeli przy podziale nieruchomości doszło do wydzielenia działek gruntu pod drogi publiczne lub na ich poszerzenie, to tę powierzchnię pomija się przy określaniu wartości nieruchomości.

 

W przypadku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

 

W każdej z wyżej opisanych sytuacji obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej ustala wójt, burmistrz albo prezydent miasta w drodze decyzji. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna. Należność z tego tytułu może jednak zostać – na wniosek zainteresowanego – rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat (art. 147 u.g.n.). W rozliczeniu opłaty lub zaległości z tego tytułu osoba zobowiązana do jej wniesienia może też przenieść na rzecz gminy działki gruntu wydzielone w wyniku podziału (art. 98a § 4 u.g.n.).

 

Ostatnim przypadkiem mogącym stanowić podstawę ustalenia opłaty adiacenckiej jest sytuacja scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu (art. 101 u.g.n.). Zgodnie z przepisem art. 105 § 2 u.g.n. w zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje odpowiednio – na własność lub w użytkowanie wieczyste – nieruchomości o powierzchni równej dotychczasowej jego nieruchomości, pomniejszonej o powierzchnię działek niezbędnych do wydzielenia nowych dróg lub poszerzenia dróg istniejących.

 

Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości 50% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych (art. 107 u.g.n.).

 

Wysokość stawki procentowej opłat adiacenckich ustala rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości, przy czym termin i sposób wnoszenia tych opłat wyznacza wójt, burmistrz albo prezydent miasta w drodze ugody, a w razie jej braku – rozstrzyga o tym rada gminy w drodze uchwały. W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu osoba zobowiązana może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia lub podziału.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.07.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 4 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »