.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.06.2017

Kto ponosi opłatę dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada – czy także ja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety żaden przepis nie określa tego, kto ma ponosić koszty geodety. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

 

Organ administracji uznają, że zasadniczą kwestię dla tego zagadnienia sprawy rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w uchwale z 11 grudnia 2006 r., sygn. akt I OPS 5/06. W powyższej uchwale, rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA stwierdził, że „organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 K.c.), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania”.

 

Z uwagi na treść art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) oraz art. 152 Kodeksu cywilnego „co do zasady wszystkie strony postępowania rozgraniczeniowego powinny partycypować w ponoszeniu jego kosztów”.

 

NSA w cyt. powyżej uchwale (sygn. akt I OPS 5/06) nie przesądził, jakoby co do zasady w każdym przypadku wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomościach mieli być obciążani kosztami postępowania rozgraniczeniowego, skoro w tezie uchwały użyto określenia, wedle którego„organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., może (podkr. sądu) obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości(…)„”. Użycie wyrażenia modalnego „może” nie oznacza przecież, że organ w każdym przypadku zawsze i bezwzględnie będzie obciążał wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.

 

Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) nie określają zasad ponoszenia tych kosztów. W związku z tym przy ustalaniu wysokości kosztów postępowania rozgraniczeniowego zastosowanie mają przepisy działu IX Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. przepisy zawarte w art. 262–267. Zgodnie z art. 262 § 1 K.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które wynikły z jej winy (pkt 1), a także zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (pkt 2). W przypadku, o którym mowa w pkt 2 § 1 art. 262 K.p.a., podstawową przesłanką pozwalającą na obciążenie strony kosztami postępowania jest stwierdzenie, że są to koszty, które nie powstały w wyniku działań organu administracji w zakresie jego ustawowych obowiązków. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych (art. 263 § 1 K.p.a.). Ustalenie wysokości kosztów postępowania następuje w drodze postanowienia, wydanego przez organ administracji publicznej jednocześnie z wydaniem decyzji. W postanowieniu tym organ określa także osoby zobowiązane do poniesienia kosztów oraz termin i sposób ich uiszczenia (art. 264 § 1 K.p.a.).

 

Z powyższego wynikają jednoznacznie zasady ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego:

 

  • koszty postępowania rozgraniczeniowego nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących to postępowanie a są ponoszone w interesie właścicieli gruntów sąsiadujących;
  • koszty rozgraniczenia obciążają strony postępowania rozgraniczeniowego;
  • jako, że ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości, koszty postępowania rozgraniczeniowego obciążają wszystkich uczestników postępowania, a nie tylko wnioskodawcę;
  • kosztami postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a. obciąża się strony postępowania a zgodnie z art. 264 K.p.a. określa się osoby zobowiązane do poniesienia kosztów oraz termin i sposób ich uiszczenia.

 

Organ administracji prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe może orzec o podziale kosztów.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton