.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie składek ZUS za zwolnionego pracownika

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 11.02.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nasi pracownicy dostają wypłaty 20. kolejnego miesiąca, czyli np. za przepracowany styczeń wypłaty dostają 20 lutego. Pracownik został zwolniony 31 stycznia (umowa-zlecenie była zawarta na dłużej – do końca roku), podpisał wypowiedzenie umowy-zlecenia, więc wynagrodzenie będzie miał płatne 20 lutego. Wówczas zgłosiłam do księgowego, aby tę osobę wyrejestrował z ZUS. On twierdzi, że muszę opłacić składki ZUS pracownikowi do 20 lutego, bo według niego liczy się data wypłaty i wówczas dopiero wyrejestruję pracownika. Czy rzeczywiście jest potrzeba opłacania składek ZUS za dodatkowe 20 dni, skoro pracownik już nie pracuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacanie składek ZUS za zwolnionego pracownika

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 963, z późn. zm. – dalej: u.s.u.s.) – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają między innymi osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi.

 

Zasady dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania z nich określa art. 36 u.s.u.s. Jak stanowi art. 36 ust. 4 – zgłoszenia zleceniobiorcy płatnik dokonuje w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Co się tyczy natomiast sytuacji odwrotnej, tj. wyrejestrowania ubezpieczonego, to tutaj znajduje zastosowanie art. 36 ust. 11 u.s.u.s.: „Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio”.

 

Okres, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom, jednoznacznie precyzuje art. 13 pkt 2 u.s.u.s.: „Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy”.

 

Tak też wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jednym ze swoich poradników: „Każda osoba, wobec której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Tym samym po zakończeniu umowy zlecenia (agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) zleceniodawca dokonuje wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń, na druku ZUS ZWUA, podając jako datę wyrejestrowania datę, od której osoba ta nie podlega już ubezpieczeniom” (Poradnik: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, s. 48).

 

W związku z tym nie znajduję racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego Pani księgowy upiera się, że zleceniobiorca był objęty ubezpieczeniem do 20 lutego, a nie do dnia 31 stycznia, gdy została rozwiązana umowa-zlecenie. Rozliczenia lutowe de facto dotyczą okresu za styczeń, więc w lutym są naliczane i odprowadzane składki za ten okres, nie zaś za luty. Jeżeli posłuchała Pan księgowego i nie dokonała wyrejestrowania do 8 lutego 2017 r., to naruszyła Pani przytoczone przeze mnie przepisy ustawy.

 

Na marginesie chciałabym zauważyć, że na podstawie Pani opisu zidentyfikowałam jeszcze jedno naruszenie, tym razem prawa pracy — nie wolno wypłacać pracownikom wynagrodzenia później niż do 10. dnia każdego miesiąca. Jednoznacznie stanowi o tym art. 85 § 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, z późn. zm. — dalej: K.p.): „Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego”.

 

Jeżeli nie wykonuje Pani działalności podlegającej przepisom szczególnym i umożliwiających wypłatę wynagrodzenia w innym terminie niż 10. dzień każdego miesiąca, może mieć Pani nieprzyjemności w razie kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Takie działanie stanowi dość poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika i może spowodować nałożenie grzywny do 30 tys. zł:

 

„Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:

1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

 

Jeżeli nie ma Pani „pracowników” na umowach o pracę, to kodeksowy termin wypłaty wynagrodzenia Pani nie dotyczy, bo na gruncie umów cywilnych można to uregulować w inny sposób. Inna sprawa, że od zeszłego roku Kodeks pracy wprost zabrania zawierania umów zlecenia, gdy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy. Dlatego też uczulam, że opieranie pracy w całości na umowach zlecenia również może przynieść pewne negatywne konsekwencje – czy to ze strony inspekcji pracy, czy też samych zleceniobiorców, którzy wystąpią do sądu o ustalenie stosunku pracy.

 

W związku z tym zamieszaniem ze zleceniobiorcą sugerowałabym niezwłoczne skontrolowanie, czy na pewno w Pani przedsiębiorstwie praca jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »