.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opieka prawna nad schorowaną szwagierką

Od kilku miesięcy opiekuję się siostrą mojego zmarłego męża która ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Ma 84 lata i od roku jest wdową. Poza mną nie ma nikogo. Ja mogę uzyskać status opiekuna prawnego nad schorowaną szwagierką?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym opiekuna prawnego ustanawia się dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Zatem ustawa ta wskazuje konkretne przykłady, których to zaistnienie powoduje możliwość ubezwłasnowolnienia osoby. Oprócz stwierdzenia zaburzeń psychicznych, biegły musi stwierdzić, że choroba ta, zaburzenia uniemożliwiają pokierowanie osobie swoim postępowaniem. Nadto, zgodnie z orzecznictwem, ubezwłasnowolnienie musi mieć miejsce w celu ochrony interesów osoby ubezwłasnowolnianej. Choroba Alzheimera zazwyczaj jest istotną, samodzielną podstawą do ubezwłasnowolnienia i ustanowienia opiekuna prawnego.

 

Jeśli istnieją podstawy do ubezwłasnowolnienia w przypadku szwagierki, to wniosek o ubezwłasnowolnienie zawierający wszelkie informacje o jej osobie, jej stanie zdrowia oraz uzasadnienie, dlaczego chce Pani ją ubezwłasnowolnić należy skierować do sądu okręgowego właściwego dla miejsca pobytu szwagierki. Opłata od tego wniosku wynosi 40 zł.

 

Problemem jest to, że wniosek taki, zgodnie Kodeksem postępowania cywilnego (art. 545), może zgłosić małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy. Pani niestety nie należy do żadnej z tych grup. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1965 roku (sygn. akt II CR 273/65, publ. OSNC 1966, nr 7–8, poz. 124), wniosek może złożyć też osoba, której ubezwłasnowolnienie ma dotyczyć. Sąd wyszedł tu z założenia, że inne stanowisko mogłoby doprowadzić d sytuacji, gdy osoba nie mająca nikogo bliskiego zostałaby pozbawiona prawa do pomocy w jej upośledzeniu i chorobie. Zatem w Pani przypadku można skorzystać z tej opcji, o ile szwagierka zgodzi się na złożenie takiego wniosku i jest w stanie go podpisać. Jeśli nie, to pozostaje Pani zwrócenie się o wszczęcie takiego postępowania do prokuratora. Prokurator ma prawo składać wnioski w tego rodzaju sprawach, podobnie jak rzecznik praw obywatelskich. Ta opcja jest o tyle wygodna, o ile osoba profesjonalna zajmie się gromadzeniem dokumentów i zapewne rzetelniej uzasadni wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu należy złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla takiej osoby. Zgodnie z brzmieniem art. 176 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka”. Jeżeli nie ma wyżej wymienionych osób, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich ubezwłasnowolnionego. Wynika to z art. 149, który dotyczy wprawdzie opieki nad małoletnim, jednak na mocy art 175 ma zastosowanie do opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Przedstawiciela ustawowego wyznacza sąd opiekuńczy (sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej, wydział rodzinny) po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.

 

Uprawnienia osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tu także należy kierować się przepisami dotyczącymi opieki nad małoletnim. Zgodnie z tymi przepisami opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 156 opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

 

Sądy wielokrotnie potwierdzały sytuacje, w których zgoda musi zostać przez opiekuna prawnego uzyskana. W postanowieniu z dnia 17 lutego 1981 r. (sygn. akt II CR 11/81) Sąd Najwyższy stwierdził:

 

„Ubezwłasnowolnienie leży w interesie osoby ubezwłasnowolnionej także wtedy, gdy w jego wyniku stworzone zostaną korzystniejsze warunki do uporządkowania stosunków majątkowych tej osoby. Prawa majątkowe osoby ubezwłasnowolnionej mogą być z korzyścią dla niej reprezentowane przez opiekuna prawnego (art. 13 § 2 kc), który we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby i majątku podopiecznego musi uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego (art. 156 w związku z art. 175 kro).” W postanowieniu z dnia 19 września 1967 r ( sygn. akt III CR 177/67) przyznał, że : „Na zawarcie ugody w imieniu ubezwłasnowolnionego opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Dokonanie czynności przewidzianych w art. 156 kro bez uzyskania uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego, jako sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, powoduje nieważność czynności opiekuna (art. 58 § 1 kc). Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w uchwale Całej Izby Cywilnej z dnia 24 czerwca 1961 r. 1 CO 16/61 (OSNCP 1963/9 poz. 187), która także pod rządem obecnie obowiązujących przepisów zachowała aktualność”.

 

Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl