Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad dzieckiem i własność mieszkania po rozwodzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2016

Żona składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Znalazł się tam zapis dotyczący opieki nad dzieckiem, który mnie niepokoi – o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim, gdzie miejscem zamieszkiwania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Do tej pory żonie nie przeszkadzało, że nasze dziecko przez ponad połowę czasu mieszka u mnie i chciałbym, aby tak zostało. Żona myśli o pracy za granicą, co mniej jeszcze bardziej niepokoi. Czy w polskich warunkach możliwe jest zachowanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców? Drugie pytanie dotyczy podział majątku. Otóż przed ślubem kupiłem mieszkanie – sprzedałem stare i wziąłem kredyt na nowe. Niestety deweloper się opóźnił i akt notarialny został podpisany po ślubie. Czy w takiej sytuacji przy wyliczeniu majątku wspólnego mogę się ubiegać o obniżenie wartości majątku o ten kredyt? Czy przy rozliczaniu mogę od części wspólnej odjąć kwotę, która była moim wkładem przed ślubem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Z przedstawionego opisu można wyprowadzić twierdzenie, że wolą żony jest ograniczenie Panu władzy rodzicielskiej. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Istotne znaczenie ma zdanie 2 art. 58 § 1 K.r.o., mianowicie sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Innymi słowy, by można było pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom konieczne będzie zawarcie porozumienia pomiędzy Panem i matką dziecka. Porozumienie winno mieć formę pisemną i wskazywać, kto ma sprawować władzę rodzicielską, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem, a także kto i w jakim zakresie ma łożyć na utrzymanie dziecka. Innymi słowy porozumienie winno odnosić się do wszystkich kwestii wychowawczych rodziców i dzieci. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, wówczas sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa powyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z matką dziecka, wówczas sąd ograniczy jednemu z Państwa władzę rodzicielską.

 

Odnosząc się do kwestii drugiej, wskazać należy, iż przeprowadzenie podziału majątku w toku sprawy o rozwód jest niemal niemożliwe. Zgodnie z art. 58 § 4 K.r.o. na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Proszę zwrócić uwagę na zwrot „nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”. Powyższe rodzi po stronie sądu niczym nieskrępowaną władzę w zakresie pozostawienia takiego żądania bez rozpoznania w toku sprawy o rozwód.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania wchodzącego w skład Pana majątku osobistego będą uwzględniane przy podziale majątku. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Kredyt jednak, jak mniemam, był spłacany z Pana wynagrodzenia, a to skutkuje tym, że część kredytu spłacona z wynagrodzenia wchodzi do majątku wspólnego.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).”

 

Jedynie gdyby spłacał Pan kredyt z majątku osobistego, wówczas możliwe byłoby wykazanie, że wkład żony do lokalu był niewielki.

 

W tej chwili należałoby się skoncentrować na napisaniu i wniesieniu odpowiedzi na pozew. W tym celu należy ustalić, czy w piśmie przewodnim sąd zakreślił termin do wniesienia odpowiedzi na pozew (nie może być mniej aniżeli 14 dni), czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =

»Podobne materiały

Zdrada żony – wniesienie pozwu rozwodowego przez męża

Dowiedziałem się, że żona mnie od dawna zdradza. Chcę się rozwieść. Co mam złożyć i do jakiego sądu? Czy mam przedłożyć dowody zdrady? Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez wskazywania winnego? Jak napisać pozew? Czy potrzebny jest adwokat?

 

Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny

Jestem przed rozwodem z wyznaczonym terminem. Moja żona wystąpiła do sądu o częściową wypłatę należności z mojego dochodu do swoich rąk i termin rozprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny wyznaczono przed rozprawą rozwodową. Czy jest możliwość, by obie sprawy były rozpatrywane na rozprawie rozwodowej?

 

Rozwód – alimenty i odszkodowanie

Chcę wnieść pozew o rozwód. Dowiedziałem się, że przez cały czas trwania małżeństwa żona mnie oszukiwała i zdradzała. Czy mogę domagać się z tego powodu alimentów, jakiegoś odszkodowania? Chciałbym też wiedzieć, gdzie powinienem złożyć pozew o rozwód; żona mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonyc

 

Klauzula wykonalności dla wyroku rozwodowego

Czy do wyroku rozwodowego muszę wnosić oddzielnie o klauzulę wykonalności w części dotyczącej rozwiązania samego małżeństwa? Jeśli tak, co muszę zrobić i czy wiąże się to z opłatą?

 

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Mam pytanie o rozwód Polaków mieszkających za granicą. Odeszłam od męża 3 miesiące temu i teraz już zdecydowałam, że chcę się z nim rozwieść. Mieszkamy od 13 lat za granicą, w Irlandii, ślub wzięliśmy w Polsce 12 lat temu, mamy dwójkę dzieci. Gdzie powinnam złożyć wniosek, skoro jestem tymczasowo wy

 

Uznanie przez polski sąd rozwodu z Ukrainką na Ukrainie

Rok temu rozwiodłem się z obywatelką Ukrainy na Ukrainie przed urzędnikiem stanu cywilnego (nie w sądzie). Rozwód odbył się za moją zgodą bez mojej obecności. Nie mamy dzieci, był to rozwód bez orzekania o winie. Co teraz powinienem zrobić, aby ten rozwód został uznany przez polski sąd i abym był ro

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – brak zgody na rozwód

Po 35 latach małżeństwa mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie zgadzam się na rozwód, bo do momentu przyznania się przez mojego męża do zdrady nasze małżeństwo było zgodne i spełniało wszystkie przesłanki prawne (wspólne gospodarstwo domowe, więzi emocjonalne, współżycie seksualne). Ma

 

Zmiana odpowiedzi na pozew rozwodowy

Czy jak w odpowiedzi na pozew rozwodowy żony napiszę, że chcę oddalenia pozwu, mogę później odpowiedź zmienić na to, że się zgadzam?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »