.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opieka nad dzieckiem i własność mieszkania po rozwodzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2016

Żona składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Znalazł się tam zapis dotyczący opieki nad dzieckiem, który mnie niepokoi – o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim, gdzie miejscem zamieszkiwania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Do tej pory żonie nie przeszkadzało, że nasze dziecko przez ponad połowę czasu mieszka u mnie i chciałbym, aby tak zostało. Żona myśli o pracy za granicą, co mniej jeszcze bardziej niepokoi. Czy w polskich warunkach możliwe jest zachowanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców? Drugie pytanie dotyczy podział majątku. Otóż przed ślubem kupiłem mieszkanie – sprzedałem stare i wziąłem kredyt na nowe. Niestety deweloper się opóźnił i akt notarialny został podpisany po ślubie. Czy w takiej sytuacji przy wyliczeniu majątku wspólnego mogę się ubiegać o obniżenie wartości majątku o ten kredyt? Czy przy rozliczaniu mogę od części wspólnej odjąć kwotę, która była moim wkładem przed ślubem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Z przedstawionego opisu można wyprowadzić twierdzenie, że wolą żony jest ograniczenie Panu władzy rodzicielskiej. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Istotne znaczenie ma zdanie 2 art. 58 § 1 K.r.o., mianowicie sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Innymi słowy, by można było pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom konieczne będzie zawarcie porozumienia pomiędzy Panem i matką dziecka. Porozumienie winno mieć formę pisemną i wskazywać, kto ma sprawować władzę rodzicielską, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem, a także kto i w jakim zakresie ma łożyć na utrzymanie dziecka. Innymi słowy porozumienie winno odnosić się do wszystkich kwestii wychowawczych rodziców i dzieci. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, wówczas sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa powyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z matką dziecka, wówczas sąd ograniczy jednemu z Państwa władzę rodzicielską.

 

Odnosząc się do kwestii drugiej, wskazać należy, iż przeprowadzenie podziału majątku w toku sprawy o rozwód jest niemal niemożliwe. Zgodnie z art. 58 § 4 K.r.o. na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Proszę zwrócić uwagę na zwrot „nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”. Powyższe rodzi po stronie sądu niczym nieskrępowaną władzę w zakresie pozostawienia takiego żądania bez rozpoznania w toku sprawy o rozwód.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania wchodzącego w skład Pana majątku osobistego będą uwzględniane przy podziale majątku. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Kredyt jednak, jak mniemam, był spłacany z Pana wynagrodzenia, a to skutkuje tym, że część kredytu spłacona z wynagrodzenia wchodzi do majątku wspólnego.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).”

 

Jedynie gdyby spłacał Pan kredyt z majątku osobistego, wówczas możliwe byłoby wykazanie, że wkład żony do lokalu był niewielki.

 

W tej chwili należałoby się skoncentrować na napisaniu i wniesieniu odpowiedzi na pozew. W tym celu należy ustalić, czy w piśmie przewodnim sąd zakreślił termin do wniesienia odpowiedzi na pozew (nie może być mniej aniżeli 14 dni), czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl