.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Olej opałowy a oświadczenia klientów dotyczące rodzaju urządzenia

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.01.2012

Sprzedaję olej opałowy. Od kupujących otrzymuję oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Klienci wpisują w nich rodzaj urządzenia, np. Wissman czy Buderus. Urząd celny zakwestionował je, ponieważ brakuje słów „piec opałowy”. Czy stanowisko urzędu jest słuszne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) „stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 

 • (…) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów,
 • pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych – 64,00 zł/1000 kilogramów”.

 

Powyższe stawki są stawkami preferencyjnymi, tj. ustalonymi pod pewnymi warunkami. Zgodnie bowiem z treścią art. 89 ust. 5 ustawy:

 

„Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż”.

 

Wymogi oświadczenia przy sprzedaży oleju na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

W przypadku, gdy olej opałowy jest sprzedawany na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 

 1. „dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON,
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów,
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia,
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia,
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie” (art. 89 ust. 6 ustawy akcyzowej).

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oświadczenie jest podpisane czytelnie i znajduje się na wystawianej fakturze. Wtedy bowiem – zgodnie z treścią art. 89 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym: „oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia”.

 

Wymogi oświadczenia przy sprzedaży oleju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

W przypadku, gdy olej opałowy jest sprzedawany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy oraz powinno zawierać:

 

 1. „imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca,
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania,
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów,
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia,
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych,
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie” (art. 89 ust. 8 w związku z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy akcyzowej).

 

Z powyższej analizy wynika, że zarówno w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (art. 89 ust. 6 pkt 3 ustawy), jak i w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 89 ust. 8 pkt 5 ustawy) wymogiem oświadczenia o przeznaczeniu nabytego oleju opałowego na cele opałowe jest wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

 

Z powyższego wyraźnie wynika, że należy wskazać między innymi rodzaj oraz typ posiadanych urządzeń grzewczych. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że na oświadczeniach były napisane same oznaczenia modelu urządzenia. Nie były to zatem oświadczenia, które wypełniałyby dyspozycję odpowiednio przepisu art. 89 ust. 6 pkt 3 lub art. 89 ust. 8 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Prawidłowo sporządzone oświadczenia wymagają podania np. następujących danych – piec olejowy Viessmann Vitola 200 itd.

 

Reasumując – w mojej ocenie oświadczenia, które Pan otrzymał, są nieprawidłowe z punktu widzenia wymogów art. 89 ust. 6 pkt 3 i art. 89 ust. 8 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

 

 

 

 

Stan prawny z dnia 20.04.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton