.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okresy zrównane z okresami składkowymi

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.06.2015

Po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych nie pobierałem zasiłku dla bezrobotnych, bo zbiegło się to ze zdiagnozowaniem u mnie poważnej choroby. Właściwie tego samego dnia, gdy otrzymałem świadectwo pracy, zacząłem pobierać zasiłek chorobowy. Po pół roku chorobowego przeszedłem na świadczenie rehabilitacyjna, które pobierałem przez rok, obecnie jestem na rencie. Przepracowałem 33 lata. Czy chorobowe, rehabilitacyjne i renta są liczone do lat pracy i czy mam uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zasiłku przedemerytalnego (świadczenia przedemerytalnego) reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy świadczenie przedemerytalne przysługuje między innymi osobie, która:

 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 – zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zmianami – zwana dalej „ustawą o S.U.S.”), i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

 

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach, w których uprawnionemu przysługuje świadczenie przedemerytalne, pojawia się pojęcie „okres uprawniający do emerytury”, przy czym należy przez ten okres rozumieć czas ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Tak więc prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • miała i ma status osoby bezrobotnej,
 • pobierała przez co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia, oraz w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, w rozumieniu tej ustawy, zatrudnienia do prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • spełnia warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego, określone w art. 2 ust. 1 ustawy.

 

Jednym z okresów uprawniających do emerytury jest tzw. okres zrównany z okresami składkowymi, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach.

 

Organ rentowy, ustalając okresy składkowe i nieskładkowe, stosuje zasady określone w przepisach ustawy emerytalnej. Okresy nieskładkowe uwzględnia w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Do ustalenia wymaganego stażu nie przyjmuje się tych okresów, za które płatnik składek, zobowiązany do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poczynając od 1 stycznia 1999 r.) czy też społeczne (do 31 grudnia 1998 r.) oraz osób z nim współpracujących, tych składek nie opłacił, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom w tym okresie.

 

Do okresów nieskładkowych zalicza się:

 

   • okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
   • okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego;
   • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
   • okresy pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
   • okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
   • okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
   • okresy niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat;
   • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:
    1. w wieku do lat 4 w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie bez względu na liczbę dzieci do 6 lat,
    2. na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;
   • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
   • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
   • okresy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielania urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
   • okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
   • okresy dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza w granicach do 1 roku;
   • okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
   • okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia;
   • okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
   • okresy asystenckich studiów przygotowawczych.

 

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, tzn. gdy okresy składkowe, nieskładkowe oraz okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie są krótsze od okresu niezbędnego do przyznania emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, a jeżeli wymiar tych okresów jest niewystarczający do przyznania emerytury – okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Jeżeli mimo to łączny wymiar tych okresów jest krótszy od wymaganego – uwzględnieniu podlegają okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Okres pobierania renty nie jest okresem składkowym ani też okresem nieskładkowym i nie podlega uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości emerytury.

 

Wobec powyższego należy podkreślić, że okres zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego (łącznie 1,5 roku po ustaniu zatrudnienia) jest okresem zaliczanym do okresów nieskładkowych, których nie może być więcej niż 1/3. Jeśli chodzi o okres pobierania renty – wliczać się będzie jedynie do emerytury, gdy będzie Panu brakowało lat pracy. Ale tylko do emerytury – do świadczenia przedemerytalnego nie.

 

Poza tym podkreślić należy, że Panu świadczenie przedemerytalne nie przysługuje, chyba że na rencie przebywał Pan co najmniej 5 lat. Przy ustalaniu pięcioletniego okresu pobierania renty ZUS nie wymaga, aby było to ostatnie pięć lat przed ubieganiem się o prawo do świadczenia przedemerytalnego. To nie koniec wymogów. Należy jeszcze spełnić warunek dodatkowy – zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia, w którym utracił Pan prawo do renty.

 

Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego powodu ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie przedemerytalne mogą więc uzyskać zarówno byli renciści, którym renta przestała przysługiwać ze względu na upływ okresu ważności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, jak również ci, którzy stracili uprawnienia z innych przyczyn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »