Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Określanie proporcji w VAT od 2016 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.09.2015

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, po raz kolejny, ustawodawca wprowadza porcję zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm. dalej jako u.VAT] Warto przyjrzeć się zmianie art. 86 dotyczącego odliczenia i zwrotu podatku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ulega zmianie zasada, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (oczywiście z wieloma zastrzeżeniami). Jednakże ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2015.605 ze zm.] za sprawą art. 1 pkt 4 w art. 86 u.VAT po ust. 2 dodaje ust. 2a-2h. W ten sposób ustawodawca doprecyzowuje tzw. zagadnienie określania proporcji; w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza [z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie], gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego do odliczenia obliczać się będzie zgodnie ze sposobem określenia (proporcji) zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazuje, że sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć – w praktyce jednak pojawiać się będzie tu szereg wątpliwości.

 

Dodać należy, że tu w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy, co wynika z ust. 2d art. 86 u.VAT. Samą proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, a przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 u.VAT stosuje się odpowiednio (stanowią one o tym, czego nie wlicza się do obrotu).

 

W art. 86 ust. 2b ustawodawca postanowił, iż sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli łącznie:

 

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 u.VAT, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 u.VAT – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

 

Ustawa przykładowo wskazuje, albowiem nie mamy tu do czynienia z katalogiem zamkniętym, że przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

 

Podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia proporcją kwoty podatku naliczonego przyjąć powinni dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Ta sama procedura znajduje zastosowanie, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

 

W noweli ustawodawca zastrzegł, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Jeśli jednak podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskaże rozporządzenie, uzna, że wskazany w nim sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. W razie kontroli będzie jednak ten „inny” sposób musiał obronić.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus II =

 

»Podobne materiały

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

 

Zasady zaokrąglania podatków

Zasady zaokrąglania podatków reguluje Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą wszelkie wartości pieniężne występujące przy obliczaniu podatków zaokrągla się co do zasady do pełnych złotych. W przypadku niektórych podatków przepisy szczególne mogą ustanawiać jednak odmienne zasady zaokrąglania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »