Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres uzupełniający do świadczenia przedemerytalnego

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 27.12.2010

Czy jeśli pracowałem w gospodarstwie (wówczas należało do dziadków, obecnie właścicielami są moi rodzice) w latach 1974-1976, to mogę ten okres doliczyć do świadczenia przedemerytalnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zasiłku przedemerytalnego (świadczenia przedemerytalnego) reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy świadczenie przedemerytalne przysługuje między innymi osobie, która:

 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001) zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 ze zmianami, zwanej dalej "ustawą o S.U.S.", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

 

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach, w których uprawnionemu przysługuje świadczenie przedemerytalne, pojawia się pojęcie „okres uprawniający do emerytury”, przy czym należy przez ten okres rozumieć czas ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jednym z okresów uprawniających do emerytury jest tzw. okres zrównany z okresami składkowymi, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach. Tego okresu dotyczy bezpośrednio Pańskie zapytanie.

 

Zgodnie ze wspomnianym przepisem: „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe (...) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

 

Odpowiadając na Pańskie pytanie, należy stwierdzić, iż okres Pańskiej pracy w przedmiotowym gospodarstwie rolnym będzie podlegał zaliczeniu do stażu ubezpieczeniowego, od którego zależy nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego w przypadku, gdy:

 

 • praca ta miała miejsce do dnia 31 grudnia 1982 roku; pracy od dnia 1 stycznia 1983 roku nie wlicza się do stażu bez względu na jej faktyczne świadczenie w tym okresie,
 • praca ta, w okresie wskazanym powyżej, była świadczona przez osobę, która miała ukończony 16. rok życia,
 • kres tej pracy, podlegający zaliczeniu do stażu ubezpieczeniowego, zalicza się tylko wtedy, gdy jego zaliczenie jest niezbędne do uzupełnienia tego stażu w celu uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego.

 

Co więcej, świadczenie pracy w gospodarstwie trzeba udowodnić. Pomocny będzie w szczególności wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze akt II UK 61/08, w którym Sąd stwierdził, iż: stałość pracy nie musi co prawda oznaczać codziennego wykonywania czynności rolniczych, ale gotowość do podjęcia pracy rolniczej, jeżeli sytuacja tego wymaga. Warunkom tym nie odpowiada zatem pomoc w pracach rolniczych osób uczących się w szkołach położonych w innej miejscowości niż gospodarstwo rolne. Nie wykonują one bowiem stałej pracy w gospodarstwie, mogą jedynie świadczyć pomoc przy pracach rolniczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych”.

 

Problematykę stażu ubezpieczeniowego (także w zakresie świadczenia przedemerytalnego) przeanalizował także Sąd Najwyższy w postanowieniu o sygnaturze akt II UK 72/08. Zgodnie z tym orzeczeniem „do stażu emerytalnego uwzględnia się nie okresy jakiejkolwiek pracy, a jedynie stałą pracę o istotnym znaczeniu dla prowadzonej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w którym osoba zainteresowana zamieszkuje lub ma możliwość codziennego wykonywania prac związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Nie może być traktowane jako okres składkowy w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.) wykonywanie w gospodarstwie rolnym prac o charakterze dorywczym, okazjonalnie, prac będących jedynie udziałem (pomocą) w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dziecka będącego członkiem rolniczej wspólnoty rodzinnej”.

 

Reasumując, okres uzupełniający pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego wtedy, gdy:

 

 • okres ten przypadał przez dniem 1 stycznia 1983 r.,
 • praca była świadczona przez osobę, która ukończyła 16 lat,
 • okres ten ma charakter uzupełniający wobec innych okresów składkowych i nieskładkowych przewidzianych w przepisach,
 • okres pracy w gospodarstwie rolnym zostanie odpowiednio udowodniony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 + trzy =

31.08.2017

Dzien Dobry
Mam pytanie, moja mama stara sie o swiadczenie przedemerytalne. Zostalo zwolniona z zakladu pracy gdyz likwidowali oni stanowisko pracy. Byla w wieku 55lat zarejestrowala sie na bezrobotne, byla na nim przez ostatnie 8 miesiecy. Gdy skladala papiery do Zus sostala poinformowana ze skladki rentowe dolicza jej sie takze do stazu przedemerytalnego. Teraz zas pracownice twierdza ze jej sie to nalezy co zrobic?

Gazkka

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki