.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres ochronny przed emeryturą a renta rodzinna i zwolnienia grupowe

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 02.11.2011

Za kilka miesięcy nabędę prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej. Od ponad roku pobieram z ZUS rentę rodzinną po zmarłym mężu. Zatrudniający mnie zakład pracy planuje zwolnienia grupowe. Czy z powodu pobierania renty rodzinnej mogę zostać w tej sytuacji zwolniona, czy nadal jestem w okresie ochronnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt pobierania renty rodzinnej nie pozbawia Pani ochrony przedemerytalnej do czasu nabycia prawa do emerytury na mocy przepisów szczególnych.

 

Jedyne ograniczenie tej ochrony wprowadza ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), zwana potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych (ustawa ta reguluje zwolnienia grupowe oraz zwolnienia indywidualne).

 

Ograniczenie polega tylko na tym, że pracodawca może dokonać zmiany warunków zatrudnienia, jednak musi do końca okresu ochronnego (do czasu nabycia prawa do emerytury) wypłacać tzw. dodatek wyrównawczy do poziomu wynagrodzenia miesięcznego.

 

Zgodnie z treścią art. 39 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może skutecznie rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego”.

 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) powszechnym wiekiem emerytalnym jest: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

O zakazie wypowiedzenia umowy z art. 39 K.p. decyduje więc data kalendarzowa, w której zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w treści art. 39 K.p.

 

Ponadto zakaz z art. 39 K.p. obejmuje również grupy zawodowe pracowników, w stosunku do których poszczególne pragmatyki służbowe przewidują wcześniejsze uprawnienia emerytalne: górnicy, mundurowi, kolejarze.

 

Ochrona z art. 39 K.p. nie ma zastosowania w przypadku określonym w art. 411 K.p., czyli w sytuacji, gdy dochodzi do ogłoszenia całkowitej upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Również ochrona przedemerytalna nie znajduje zastosowania w myśl art. 40 K.p., w sytuacji gdy pracownik posiada prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Jeżeli chodzi o ograniczenie kodeksowej ochrony w wieku „przedemerytalnym” na gruncie przepisów Kodeksu pracy, to ustawodawca twierdzi, że „pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi znajdującemu się w wieku przedemerytalnym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania” (art. 43 K.p.).

 

Dodać należy, że ochrona kodeksowa przewidziana w art. 39 K.p., a dotycząca pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym, jest częściowo uchylona treścią przepisu art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych.

 

Zgodnie bowiem z treścią przywołanego przepisu (art. 5 ust. 5 pkt 1)  w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem umowy lub rozwiązaniem umowy pracodawca może jedynie pracownikowi znajdującemu się w wieku „przedemerytalnym” wypowiedzieć dotychczasowe warunki zatrudnienia, czyli warunki pracy i płacy.

 

Powyższe oznacza, że ustawa o zwolnieniach grupowych ogranicza ochronę pracowników znajdujących się w wieku „przedemerytalnym”, a więc nadal chroni ona pracownika przed definitywnym rozwiązaniem umowy lub jej wypowiedzeniem, jednak zezwala na wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

 

Pracodawca, powołując się na cytowaną wyżej ustawę, może skutecznie wypowiedzieć warunki zatrudnienia, zmienić stanowisko pracownika, wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia (nawet obniżyć).

 

Podstawą prawną wypowiedzenia warunków zatrudnienia (pracy i płacy) jest przywołany wyżej art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych, który ogranicza kodeksową ochronę trwałości stosunku pracy.

 

W powyższej sytuacji pracodawca zobowiązany jest w oparciu o treść art. 5 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych, w przypadku obniżenia wynagrodzenia pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej, wypłacać dodatek wyrównawczy do końca okresu ochronnego.

 

Reasumując powyższe, podlega Pani ochronie w wieku przedemerytalnym, pracodawca nie może Pani zwolnić, ale może zmienić warunki pracy i płacy, a w przypadku obniżenia wynagrodzenia – do końca okresu ochronnego wypłaca dodatek wyrównawczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton