Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojcostwo po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r.

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.06.2009

W artykule tym omówione zostały zasady ustalania pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny po ostatnich zmianach.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli dziecko urodziło się w małżeństwie, bądź przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki, dlatego też w akcie urodzenia zostanie on wpisany jako ojciec dziecka bez względu na to, czy faktycznie dziecko od niego pochodzi.

 

Gdyby dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania bądź unieważnienia małżeństwa, ale po wstąpieniu przez matkę w drugi związek małżeński, domniemywa się, że ojcem dziecka jest drugi mąż matki i ten też mężczyzna zostanie wpisany w akt urodzenia jako jego ojciec.

 

Pewne wątpliwości może budzić zasadność tego domniemania w przypadku urodzenia się dziecka w czasie separacji prawnej małżonków. Dlatego też domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie działa w przypadku, gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

 

Małżeństwo ustaje na skutek orzeczenia rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. W przypadku rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa miarodajną chwilą, od której należy liczyć powyższy termin, będzie dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu rozwiązującego lub unieważniającego małżeństwo bądź ustanawiającego między małżonkami separację. Powyższe domniemanie może zostać obalone tylko przez powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Po nowelizacji obowiązuje zasada, iż po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności tylko ono samo może zdecydować o dochodzeniu swojego pochodzenia. Powództwa o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dziecka pełnoletniego nie może żądać ani matka, ani domniemany ojciec.

 

W obecnym stanie prawnym wyłączną podstawą obalenia powyższego domniemania jest wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Najbardziej wiarygodnym dowodem będzie tutaj dowód z DNA.

 

Na uwagę zasługuje art. 68 znowelizowanego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakazuje zaprzeczenia ojcostwa w sytuacji, gdy mąż matki wyraził zgodę na poczęcie dziecka metodą sztucznej prokreacji. Tym samym polskie prawo rodzinne zostało dostosowane do standardów wypracowanych na gruncie konwencji bioetycznej.

 

W przypadku braku ustalenia ojcostwa bądź skutecznego obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki ustalenie pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny może nastąpić albo przez uznanie, albo przez wytoczenie powództwa przed sądem o ustalenie ojcostwa.

 

Dodajmy, że w nowelizacji zmieniona została nazwa instytucji uznania – z „uznania dziecka” na „uznanie ojcostwa”.

 

Obecnie pełnoletność dziecka jest negatywną przesłanką uznania. W ten sposób uczyniono zadość zasadzie, iż po osiągnięciu pełnoletności tylko dziecko może decydować o dochodzeniu swojego pochodzenia. Uznanie więc w ogóle nie wejdzie w grę, gdy dziecko skończy 18 lat.

 

Po nowelizacji obowiązuje nowa konstrukcja uznania, a mianowicie uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (sądem czy polskim konsulem), że jest ojcem dziecka, a matka dziecka jednocześnie potwierdzi ten fakt, bądź uczyni to w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia. Ustawodawca więc ewidentnie w zakresie ustalania pochodzenia dziecka przyznał priorytet prawdzie genetycznej. Co więcej, kierownik urzędu stanu cywilnego (sąd, polski konsul) powinien odmówić przyjęcia takiego oświadczenia, jeśli poweźmie wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

 

Oświadczenie o uznaniu dziecka może złożyć mężczyzna po ukończeniu 16 roku życia. Powyższy wymóg wieku dotyczy również matki dziecka, która dla skuteczności uznania musi potwierdzić fakt, iż uznający jest ojcem jej dziecka.

 

Obecnie również można uznać nasciturusa, czyli dziecko poczęte lecz jeszcze nienarodzone. Rozstrzygnięto natomiast kolizję między uznaniem dziecka a domniemaniem pochodzenia dziecka z małżeństwa. Do takiego zbiegu może dojść, gdy mężczyzna uznał skutecznie nasciturusa, po czym matka dziecka zawarła małżeństwo z innym mężczyzną niż uznający. Art. 75 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie przesądza, że w takiej sytuacji pierwszeństwo należy przyznać uznaniu nasciturusa.

 

Po śmierci dziecka ojciec może je uznać, ale do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

 

Wprowadzono również nową instytucję powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania. Z powództwem tym może wystąpić mężczyzna, który uznał dziecko, oraz matka dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się, że dziecko od niego nie pochodzi, oraz prokurator – w każdym czasie do chwili śmierci dziecka, chyba że samo uznanie nastąpiło już po śmierci dziecka. Z powództwem tym może wystąpić także samo dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

 

W przypadku uznania nasciturusa termin ten nie może zacząć biec przed urodzeniem dziecka. Z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania, co do zasady, nie można wystąpić po śmierci dziecka, chyba że samo uznanie nastąpiło po tej chwili. W takim przypadku obowiązuje powyższy 6-miesięczny termin, przy czym ostateczną granicą wystąpienia z przedmiotowym powództwem jest dzień, w którym zmarłe dziecko osiągnęłoby 18 lat.

 

Jeśli chodzi o sądowe ustalenie ojcostwa to nastąpiły niewielkie zmiany. Mianowicie obecnie prokurator nie może już wytoczyć powództwa o ustalenie stanu cywilnego dziecka po jego śmierci. Natomiast w przypadku śmierci dziecka, które zmarło po wytoczeniu powództwa o ustalenie ojcostwa, a przed jego prawomocnym zakończeniem, proces o ustalenie ojcostwa mogą kontynuować jego zstępni.


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.06.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 2 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki