.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ojciec nie płaci alimentów – jak je wyegzekwować?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 06.05.2009

W jaki sposób wyegzekwować alimenty na dzieci od ojca, który uchyla się od ich płacenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodziców obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym (art. 129 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przy jednakowych możliwościach zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców obciążenie alimentacyjne każdego z nich jest równe. Przy ich różnych możliwościach zarobkowych i majątkowych obciążenie alimentacyjne każdego z rodziców jest proporcjonalne do owych możliwości.

 

Oznacza to, że jeżeli jedno z rodziców ma większe możliwości zarobkowania niż drugie (np. lepsze wykształcenie, większy majątek), to powinno łożyć więcej na utrzymanie dziecka.

 

Trzeba jednak pamiętać, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 K.r.io.).

 

Jeśli ojciec nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie (nie płaci alimentów), to należy uzyskać tytuł wykonawczy (wyrok z nadaną klauzulą wykonalności), aby na jego podstawie komornik mógł egzekwować zasądzone raty alimentacyjne na rzecz dzieci.

 

Aby uzyskać tytuł wykonawczy, należy złożyć pozew o zasądzenie rat alimentacyjnych do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. W pozwie należy szczegółowo opisać żądanie: np. zasądzenie rat alimentacyjnych od ...... (imię i nazwisko ojca) na rzecz ...... (imiona i nazwiska dzieci) w kwocie ...... (słownie: ......) zł, płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki dziecka ...... (imię i nazwisko matki), poczynając od 10 marca 2009 roku.

 

Do pozwu należy dołączyć:

  • odpis pozwu wraz z załącznikami (dla strony przeciwnej);
  • odpisy aktów urodzenia (jeżeli dzieci pochodzą spoza małżeństwa, to odpisy muszą być pełne, a nie skrócone);
  • zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

W uzasadnieniu pozwu należy przytoczyć wszelkie dowody potwierdzające okoliczności świadczące o niewywiązywaniu się ojca dzieci z obowiązku alimentacyjnego oraz wskazać źródła i kwoty dochodów, jakie osiąga pozwany, a także opisać jego stan majątkowy.

 

Po przeprowadzeniu postępowania (ustaleniu możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego) sąd wyda wyrok, któremu nada klauzulę wykonalności z urzędu. Po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności będzie Pani mogła dochodzić kwot zasądzonych rat alimentacyjnych w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu na żądanie sądu, który sprawę rozpoznawał. Najczęściej jednak, aby komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, składa się wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

 

We wniosku, co prawda, nie ma Pani obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika (art. 1081 Kodeksu postępowania cywilnego), jednak jeśli ma Pani informacje dotyczące majątku dłużnika, to podanie ich komornikowi ułatwi mu zadanie i przyspieszy postępowanie egzekucyjne.

 

Sposoby egzekucji są różne: np. z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z nieruchomości.

 

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Nawet jeśli komornik stwierdzi bezskuteczność egzekucji, to nie może na tej podstawie umorzyć postępowania.

 

W orzecznictwie utrwalona została zasada, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie dotyczy to jednak potrzeb będących przejawem zbytku (uzasadnienie tezy IV wytycznych SN z 1987 r.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl