Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogólne zasady dostawy nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.09.2010

Autor omawia ogólne zasady dostawy nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do zastosowania obniżonej stawki oraz zwolnień.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z wolą ustawodawcy towarami, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, są m.in. budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, gruntach oraz użytkowaniu wieczystym. Zbycie stanowi tu dostawę towaru.

 

Podstawą opodatkowania jest tu kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku – kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

 

Bardzo ważnym z punktu widzenia sprzedaży nieruchomości jest fakt, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu – wyjątkiem jest czynność oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywana z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

 

Zatem co do zasady, sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu, mimo że na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę; grunty zabudowane korzystać będą ze stawki (lub zwolnienia) właściwej dla budynku.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ustanawia kilka zasad szczególnych, które modyfikują podstawową stawkę podatku:

 

 • obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 7%;
 • zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów;
 • zwalnia się również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku;
 • zwalnia się również oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

 

Poprzez zwrot „pierwsze zasiedlenie” ustawodawca rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa powyżej (art. 43 ust. 1 pkt 10), pod warunkiem że:

 

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

 

Warto pamiętać, że stawkę podatku od towarów i usług obniżoną do 7% stosuje się do dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Nie zalicza się zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym:

 

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

 

Gdy powierzchnia przekracza określone powyżej limity, 7% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

 

Zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. 22% stawkę podatku obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 w zakresie, w jakim obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte już 7% stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, ustawodawca przewidział powstawanie obowiązku podatkowego w szczególnym terminie – obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Gdy przedmiotem dostawy jest grunt lub budowla, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu dostawy. Oczywiście jeśli wydanie ma być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.09.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + 3 =

29.03.2011

W powyższym artykule nie ma wzmianki o problemie podatnika podatku VAT zatem jest on niekompletny.

Jakub

 

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »