Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości firmy a prawa pracownicy na urlopie macierzyńskim

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 16.09.2010

Ogłoszono upadłość mojej firmy. Mam umowę na czas nieokreślony, urlop zaległy 40 dni, a do końca grudnia jestem na urlopie macierzyńskim. Jakie są moje prawa? Co mi się należy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upadłość może być upadłością likwidacyjną, co oznacza brak możliwości dalszego zatrudniania pracowników, i celem tej upadłości jest ostateczne zamknięcie zakładu.

 

Ogłoszenie upadłości może następować także z możliwością zawarcia układu i zmierzać do zachowania przedsiębiorstwa pod warunkiem spłaty zadłużenia na warunkach określonych w układzie zawartym z wierzycielami.

 

Podkreślić należy, że upadłość pracodawcy nie powoduje automatycznego wygaśnięcia stosunku pracy, lecz jest przesłanką do wypowiedzenia pracownikom umowy o pracę.

 

W razie ogłoszenia upadłości pracodawcy nie stosuje się ochrony ogólnej i szczególnej trwałości stosunku pracy, czyli upadłość wyklucza ochronę kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim przed rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Upadłość wyklucza również ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, zasiłku chorobowym, opiekuńczym, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (podstawa prawna: art. 411 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.).

 

Powyższe oznacza, że pracodawca może wypowiedzieć Pani umowę o pracę w każdej chwili, z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

 

„Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, to może być zastosowany skrócony okres wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim wypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia” (art. 361 K.p.).

 

W przypadku zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia, umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem tego okresu, co oznacza, że pracodawca w treści świadectwa pracy wskazuje okres zatrudnienia od dnia … do dnia … (tutaj wpisuje ostatni dzień skróconego okresu wypowiedzenia).

 

W świadectwie pracy, w informacjach dodatkowych, zamieszcza się adnotację, iż pracownikowi wypłacono odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia.

 

Świadectwo pracy pracodawca wydaje niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 97 K.p.).

 

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 K.p.).

 

Urlop należy za rok 2010 r. winien być liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (w przypadku skróconego okresu urlop liczymy tylko do dnia upływu tego okresu).

 

W przypadku wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo do dni płatnych na poszukiwanie pracy :

 

  1. 2 dni robocze – przy wypowiedzeniu dwutygodniowym lub miesięcznym,
  2. 3 dni robocze, przy wypowiedzeniu trzymiesięcznym (także w przypadku jego skrócenia)

 

Powyższe oznacza, że pracodawca zobligowany jest na wniosek pracownika udzielić dni wolnych na poszukiwanie pracy w wymienionej ilości (art. 361 K.p.).

 

W okresie wypowiedzenia umowy pracodawca może udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy, a pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać.

 

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (ustawa z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) przysługuje Pani prawo do odprawy.

 

„Pracownikowi w razie rozwiązania stosunku pracy w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje odprawa pieniężna w wysokości :

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 lat do 8 lat,
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat” (art. 8).

 

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

W terminie do 14 dni po dniu rozwiązania stosunku pracy posiada Pani prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa; Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

 

Może Pani chorować przez okres maksymalnie 182 dni (bez przerwy, gdyż przerwa powoduje ustanie prawa do zasiłku chorobowego).

 

Po tym okresie w razie dalszej niezdolności do pracy ZUS (lekarz orzecznik z ZUS) może przyznać świadczenie rehabilitacyjne (okres maksymalny – do 12 miesięcy).

 

Po rozwiązaniu stosunku pracy i po ewentualnym wykorzystaniu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus III =

»Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie pracującego emeryta

Jestem emerytem wojskowym zatrudnionym na etacie technika bezterminowo. Mam 56 lat. Przed 5 miesiącami miałem zawał serca. Przed tygodniem, w trakcie rehabilitacji (dosłownie: w przychodni kardiologicznej) trafił mnie drugi zawał. W takiej sytuacji grozi mi przekroczenie 182 dni zwolnienia lekarskie

 

Podpisanie aneksu zmniejszającego etat w dobie koronawirusa

Przebywam od 23.03.2020 r. na postojowym. Teraz pracodawca chce, a raczej zmusza, abyśmy ja i moi współpracownicy podpisali aneksy zmniejszające etat na pół etatu (mam teraz cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony), przy czym zarabialibyśmy połowę z normalnej wypłaty. Czy pracodawca może tak z

 

Egzekwowanie postanowień wyroku w sprawie spotkań ojca z dzieckiem

W wyroku sądowym zostały ustalone kontakty ojca z dzieckiem. Ojciec jednak dość często odwołuje zaplanowane spotkania. Czy jest jakakolwiek możliwość złożenia do sądu wniosku z prośbą o wyegzekwowanie od ojca postanowień wyroku?

 

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Czy są jakieś przepisy, które regulują kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem – niemowlęciem. Chodzi o to, że według mnie ojciec 3-miesięcznego dziecka nie może zabierać go poza miejsce stałego pobytu, że spotkania powinny się odbywać wyłącznie w mojej obecności.

 

Wniosek o umorzenie kary za brak OC

Jak napisać wniosek w sprawie umorzenia części lub całości kary za brak OC? Termin płatność polisy miałam w październiku. Z powodu trudnej sytuacji zapłaciłam dopiero w styczniu. Myślałam, że mam ważne OC. Dostałam jednak zwrot składki i pismo od ubezpieczyciela. Co robić?

 

Czy po zmarłym bracie który miał rodzinę należy się spadek?

W listopadzie 2016 r. zmarł mój brat – bez testamentu. Pozostawił budynek mieszkalny z działką. Pozostała jego żona oraz ich dorosły syn i córka, którzy mają po jednym dziecku. Czy po zmarłym bracie który miał rodzinę należy się spadek?

 

Współżycie z szesnastolatką – czy to karalne?

Mam 25 lat, a moja dziewczyna 16. Czy grozi mi lub jej jakaś kara za współżycie seksualne? Jej matka zgłosiła sprawę na policję.

 

Kłopoty z dokumentami w spółdzielni mieszkaniowej

Moja córka otrzymała mieszkanie spółdzielcze własnościowe w testamencie od babci (matki ojca). Sąd wydał już potwierdzenie nabycia spadku i ten fakt został zgłoszony do US. Niestety, Pani w spółdzielni poinformowała, że nie ma w dokumentacji dowodu nabycia spadku po dziadku córki, który jeszcze żył,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »