Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie wierzytelności wobec upadłości układowej dłużnika

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 27.12.2014

Jakie kroki musimy podjąć w celu odzyskania wierzytelności, w przypadku gdy nasz dłużnik wniósł do sądu wniosek o upadłość układową? Czy oprócz wysłania pocztą wezwania do zapłaty powinniśmy zrobić coś jeszcze? Sprawa ciągnie się pół roku, a dłużnik twierdzi, że wciąż nie ma decyzji sądu i że do czasu jej uzyskania nie może spłacać wierzycieli.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361) w przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub też wysokość jego zobowiązań przekracza wartość posiadanego majątku, dłużnik w przeciągu dwóch tygodni od zaistnienia takiego stanu, powinien złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy, „wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

 

1) wymienia imię i nazwisko, nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika (upadłego);

2) określa sposób prowadzenia postępowania;

3) określa, czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majątkiem, jeżeli postępowanie będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu;

4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące;

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

6) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka albo nadzorcę sądowego, albo zarządcę;

7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy”.

 

Niekiedy, aby wydać postanowienie, sąd musi uzyskać opinię biegłego. Zatem wydanie postanowienia sądu czasem trwa kilka miesięcy.

 

Jednak należałoby dowiedzieć się w sądzie, czy dłużnik złożył taki wniosek i czy rzeczywiście oczekuje na orzeczenie sądu, czy np. „gra na zwłokę”.

 

Z całą pewnością dłużnik ma kłopoty finansowe. Oczywiście do czasu ogłoszenia przez sąd upadłości wierzyciel może wystąpić do sądu np. z powództwem o zapłatę, ale jeżeli miałaby być ogłoszona upadłość, to nie warto tego robić, gdyż po ogłoszeniu upadłości wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności do sądu i nakaz zapłaty nie jest potrzebny. Na udowodnienie swojej wierzytelności wystarczy np. przedłożenie faktury lub umowy.

 

Zatem jeżeli okazałoby się, że wniosek taki jest złożony, należy zebrać dowody na okoliczność wymagalnej wierzytelności i czekać na wydanie przez sądu postanowienia o upadłości.

 

Natomiast jeżeli dłużnik nie złożył takiego wniosku należałoby wnieść do sadu pozew o zapłatę.

 

Niezależnie od tego, jaki wniosek złożył dłużnik, sąd decyduje, czy będzie to upadłość układowa czy likwidacyjna, decydują tu warunki ekonomiczne dłużnika.

 

Upadłość układowa ma na celu przyjęcie przez zgromadzenie wierzycieli i zatwierdzenie przez sąd sposobu restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, co w zasadzie pozwala na zachowanie przedsiębiorstwa w rękach dłużnika i spłatę wierzytelności z zysków, jakie przynosi działające przedsiębiorstwo.

 

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, dłużnik musi złożyć propozycje układowe, a więc zaproponować wierzycielom sposób spłaty swoich zobowiązań oraz wskazać źródła sfinansowania tych spłat. Jeżeli w skierowanym do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnikowi uda się uprawdopodobnić, iż wykonanie takiego układu jest możliwe, wówczas sąd będzie zobowiązany do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

 

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu pozwala dłużnikowi na uzyskanie czasu potrzebnego do zgromadzenia odpowiednich środków potrzebnych do spłaty zaległych zobowiązań.

 

Zgodnie bowiem z art. 87 Prawa upadłościowego i naprawczego, od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania, dłużnik nie może spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. To oznacza, iż przez okres co najmniej kilku miesięcy, a w praktyce często i dłuższy, żaden z wierzycieli objętych układem nie może skutecznie żądać spełnienia przez upadłą spółkę swoich dotychczasowych zobowiązań.

 

Zawierany w toku postępowania układ, oprócz częściowej redukcji zobowiązań, przewiduje zazwyczaj również ich rozłożenie na raty, co dodatkowo jeszcze pozwala odsunąć w czasie termin ich spłaty.

 

Upadłość likwidacyjna polega na sprzedaży składników majątku dłużnika, ściągnięciu jego wierzytelności, a następnie podziale utworzonej z tego masy upadłości pomiędzy wierzycieli dłużnika według kolejności określonej w ustawie w oparciu o sporządzony plan podziału. Upadłość taką prowadzi syndyk oraz sędzia komisarz.

 

Dopiero po ogłoszeniu upadłości zarówno likwidacyjnej jak i upadłości układowej należy zgłosić wierzytelność. Wierzytelność podlega zgłoszeniu do sędziego-komisarza i powinna nastąpić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

 

Termin ten, jak również dane osoby sędziego-komisarza i właściwy sąd upadłościowy, wierzyciel znajdzie w treści obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, które jest zawsze publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym. Termin ten wynosi od jednego do trzech miesięcy od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości i podawany jest w treści obwieszczenia.

 

Zgłoszenie wierzytelności obligatoryjnie powinno być sporządzone w formie pisemnej. Wierzyciel powinien złożyć zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 8 =

»Podobne materiały

Odzyskanie towaru od firmy w upadłości

Sprzedaliśmy innej firmie towar z terminem płatności 30 dni. Nie uzyskaliśmy zapłaty. Na fakturze była zamieszczona informacja, że do momentu pełnego uregulowania kwoty wynikającej z faktury towar nie jest własnością nabywcy. W dniu sprzedaży firma nie była w upadłości, ale obecnie ma przejść w taki

 

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Dopisałam do Krajowego Rejestru Długów spółkę z o.o. w stanie upadłości ugodowej. Zarząd spółki grozi mi pozwem za umieszczenie w KRD, twierdząc, że spółka w stanie upadłości ugodowej jest objęta ochroną. Dysponuję wyrokami dotyczącymi długów. Czy spółka ma rację?

 

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?

Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna nie reguluję zobowiązań wobec ZUS i US. Z regulowaniem zobowiązań nie byłoby problemu, gdyby nie obecne zadłużenie kredytowe, którego obsługa kosztuje miesięcznie ok. 30 000 zł. Dochód miesięczny firmy jest mniejszy niż koszty kredytu. Czy w takiej sytu

 

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą od wielu lat. W tej chwili znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu zastoju w mojej branży. Wpadłem niestety w pętlę kredytową. Banki wypowiedziały mi umowy kredytowe i grozi mi wypowiedzenie pozostałych umów. Nie jestem w stanie w tej chwili regul

 

Ogłoszenie upadłości przez wierzyciela

Firma nie wypłaciła nam pieniędzy za wykonane dwa lata temu roboty budowlane, co jest potwierdzone fakturami i protokołami odbioru wykonanych prac. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że jako wierzyciel mogę zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, która jest mi winna duże pieniądze. Proszę o sz

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez bezrobotne małżeństwo

Z żoną 10 lat temu mieliśmy spółkę cywilną, podpisaliśmy wtedy papier, że jesteśmy dłużni 70 tys. zł. Jest to zasądzone po rozprawie, która odbyła się po około 15 miesięcy od daty podpisania dokumentu. Firmę zlikwidowaliśmy długo przed rozprawą i około miesiąc lub 2 po tym, jak podpisaliśmy ten doku

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »