.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pożyczki udzielonej bez spisania umowy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.02.2011

Sześć lat temu pożyczyłem znajomemu kwotę 8000 zł z ustnym zobowiązaniem zwrotu w ciągu trzech miesięcy. Znajomy urwał kontakt, a ja do dziś nie odzyskałem pieniędzy. Niestety, naszej umowy nie potwierdza ani pismo, ani żadni świadkowie. Dowodem pożyczki jest tylko wydruk bankowy potwierdzający przelew i dołączona do niego kartka z podpisem dłużnika. Czy mam szansę odzyskać te pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

 

Z treści pytania domniemam, że forma pisemna nie została w Państwa przypadku dochowana. Niestety okoliczność ta może powodować dla Pana negatywne skutki. Wprawdzie ustna umowa pożyczki przenoszącej pięćset złotych jest ważna (gdyż ustawodawca nie zastrzegł tej formy pod rygorem nieważności), niemniej sankcją za niedochowanie tej formy są ograniczenia dowodowe, mianowicie w przypadku sporu sądowego co do umowy nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia tej umowy, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma (art. 74 Kodeksu cywilnego).

 

Tym samym niedochowanie formy pisemnej w przypadku umowy pożyczki przekraczającej 500 zł ma ten skutek, że w razie sporu nie można w procesie dowodzić zeznaniami świadków lub stron, że umowa taka została zawarta, chyba że wyrazicie Państwo zgodę na przeprowadzenie powyższych dowodów, lub fakt zawarcia tej umowy pożyczki uprawdopodobni Pan za pomocą pisma.

 

Powyższa zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany. W razie więc sporu sądowego, jeśli Pański znajomy nie sprzeciwi się przeprowadzeniu dowodów z zeznań wskazanych przez Pana świadków lub z przesłuchania stron, to należy przyjąć, że wyraził zgodę na przeprowadzenie tych dowodów.

 

Uprawdopodobnienie za pomocą pisma wymaga wykazania prawdopodobieństwa, że dana umowa została zawarta. Pismem tym może być każdy dokument, którego treść wskazuje bezpośrednio albo choćby pośrednio na fakt zawarcia tejże umowy. Ustawodawca nie wymaga, aby pismo to pochodziło od strony umowy (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.05.1979 r., sygn. akt III CRN 287/78). Może to być dokument prywatny albo urzędowy. W grę może wejść więc np. list, dowód wpłaty, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.

 

W tym stanie rzeczy należałoby najpierw wystosować do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym winien Pan wskazać kwotę, której zwrotu Pan żąda (wraz z odsetkami ustawowymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zapłaty) oraz zakreślić dłużnikowi termin z zastrzeżeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego, co narazi go na dalsze znaczne koszty związane z postępowaniem, którymi w całości zostanie obciążony. W wezwaniu należy też wskazać miejsce spełnienia świadczenia, np. numer Pańskiego rachunku bankowego.

 

Termin na spłatę zobowiązania powinien być krótki, np. 3 dni od daty doręczenia wezwania.

 

Jeśli powyższe wezwanie dłużnik pozostawi bez odpowiedzi, wówczas będzie Pan musiał skierować przeciwko niemu pozew o zapłatę. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny, miejsca zamieszkania dłużnika. Pozew należy złożyć do sądu w dwu egzemplarzach. Do pozwu należy załączyć dowody na okoliczność udzielenia pożyczki oraz terminu jej zwrotu, a także dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Pozew musi być bowiem należycie opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty pożyczki bez odsetek). W razie wygrania procesu sąd kosztami postępowania obciąży dłużnika. Tym samym dłużnik będzie musiał Panu zwrócić opłatę sądową.

 

Dodam również, że roszczenia majątkowe przedawniają się z upływem 10 lat, chyba że pożyczka została udzielona w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, w zakres której wchodzi udzielanie pożyczek – wówczas termin przedawnienia wynosi trzy lata. Termin ten należy liczyć od dnia wymagalności roszczenia. W Pańskim przypadku od dnia następującego po terminie, w którym pożyczka miała zostać zwrócona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl