.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie należności od byłego wspólnika, który obecnie przebywa za granicą

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.03.2010

Przez rok (to było cztery lata temu) wraz ze wspólnikiem mieliśmy spółkę jawną. Niestety, zadłużyliśmy się w ZUS-ie, ale sam musiałem spłacić te długi, ponieważ wspólnik wyjechał za granicę i stał się dla mnie nieosiągalny. Należności opłaciłem dopiero pół roku temu. Były wspólnik winny mi jest jeszcze inne pieniądze, które wynikają z opłat za firmę. Wiem, że przebywa w Anglii, ale nie mam jego adresu. Czy można takie należności jakoś odzyskać, np. przez komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W spółce jawnej każdy wspólnik spółki odpowiada za zobowiązania solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz z samą spółką. Oznacza to, że wierzyciel mógł żądać zapłaty zobowiązania w całości lub części od wszystkich wspólników łącznie bądź od kilku z nich lub też od każdego z osobna. Jeżeli jeden wspólnik, tak jak Pan, spłaci cały dług, może potem wystąpić z roszczeniami regresowymi wobec pozostałych wspólników o zwrot części zapłaconej sumy.

 

Okoliczność, iż adres zamieszkania (miejsce pobytu) Pana byłego wspólnika jest nieznany, nie oznacza, że nie może Pan dochodzić na drodze sądowej swoich roszczeń przeciwko niemu. Przepisy prawa zawierają instrumenty, które pozwalają na prowadzenie sprawy, mimo tego że adres pozwanego jest nieznany.

 

Brak adresu pobytu byłego wspólnika spowoduje oczywiście przedłużenie postępowania o sądowego, ale nie spowoduje, że sąd odrzuci Pana ewentualny pozew.

 

W pozwie przeciwko byłemu wspólnikowi powinien Pan zaznaczyć, że według Pana wiadomości były wspólnik nie przebywa w znanym Panu miejscu jego zamieszkania, prawdopodobnie wyjechał za granicę, a jego miejsce pobytu jest nieznane, a jednocześnie pozew powinien zawierać wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

 

Stosownie do art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

 

Natomiast według art. 144 § 1 „przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, składając pozew, powinien Pan w nim uprawdopodobnić, że miejsce pobytu byłego wspólnika nie jest nieznane. Może Pan w szczególności wskazać, że z Pana informacji wynika, iż były wspólnik przebywa obecnie poza granicami Polski, a jego adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii nie jest Panu znany.

 

Powyższych okoliczności sąd może jednak nie przyjąć jako uprawdopodobniających, że miejsce pobytu byłego wspólnika jest nieznane, i może wezwać Pana do uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu pozwanego jest nieznane.

 

Jeżeli sąd prześle Panu takie wezwanie, może się Pan zwrócić z wnioskiem do gminy ostatniego znanego Panu miejsca zamieszkania pozwanego, ewentualnie (w drugiej kolejności) do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa) o udostępnienie informacji meldunkowych dotyczących byłego wspólnika.

 

Do wniosku powinien Pan dołączyć wezwanie sądu do uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu pozwanego jest nieznane (ewentualnie wezwanie do wskazania miejsca zamieszkania pozwanego) – osoba wnioskująca o wydanie danych musi przedstawić dokumenty poświadczające, że ma interes prawny w uzyskaniu danych meldunkowej danej osoby.

 

Wezwanie z sądu w sposób wystarczający uprawdopodobni to, że ma Pan interes prawny we wskazaniu Panu miejsca zameldowania byłego wspólnika.

 

We wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu należy wskazać osobę kandydata na kuratora dla takiej osoby. Najlepiej jest wskazać członka rodziny Pana byłego wspólnika.

 

Jednym z głównych zadań kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu jest ustalenie miejsca pobytu osoby, dla której kuratora ustanowiono i zawiadomienie tej osoby o stanie spraw. Prócz tego kuratorowi przysługuje prawo podejmowania wszystkich czynności procesowych zmierzających do obrony nieznanego w postępowaniu cywilnym. Może on więc zgłaszać wnioski dowodowe, wnosić środki zaskarżenia, podnosić najrozmaitsze zarzuty (nie może natomiast np. uznać powództwa).

 

W praktyce często się zdarza, że po ustanowieniu kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego w osobie członka jego rodziny, sam kurator przedstawia sądowi adres zamieszkania tej osoby.

 

W zakresie ewentualnej egzekucji z Wielkiej Brytanii zasadnicze znaczenie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a także Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. oraz Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »