Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zaległej zapłaty od niewypłacalnego klubu sportowego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 03.05.2017

Mam problem z odzyskaniem zaległych pieniędzy z klubu sportowego, który jest stowarzyszeniem. Posiadam kontrakt zawarty z tym klubem oraz dowody przelewów na moje konto osobiste za początkowe miesiące trwania tego kontraktu. Z podpisaniem kontraktu rozpocząłem prowadzenie działalność gospodarczą, z której wystawiałem faktury do klubu. W związku z niewypłacalnością klubu przez kilka ostatnich miesięcy kontraktu nie wystawiałem faktur, ponieważ nie miałem na zapłatę podatku od wystawionej faktury. Jak ma teraz odzyskać zapłatę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem problem dotyczy wystawiania faktur i dochodzenia należności wynikających z podpisania kontraktu za okres, w którym faktury nie były wystawiane.

 

Faktura jest dokumentem księgowym potwierdzającym sprzedaż. Podatnik VAT czynny dokonujący dostawy czy świadczący usługę na rzecz innego podatnika VAT czynnego ma obowiązek wystawić fakturę i dostarczyć ją nabywcy. Tak jak w Pana przypadku może jednak zdarzyć się, że podatnik wykonał usługę, a jednak mimo obowiązku nie wystawił i nie doręczył nabywcy faktury. Rodzi się wtedy wątpliwość, czy mimo niewystawienia faktury można skutecznie dochodzić zapłaty wynagrodzenia, wynikającego z kontraktu.

 

W takiej sytuacji ważne jest, czy w kontrakcie widnieje zapis, który stanowi, iż zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie doręczonej faktury.

 

Strony mogą w umowie określić, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w określonym terminie od dnia doręczenia faktury. Określenie terminu zapłaty w powiązaniu z doręczeniem faktury jest powszechnie akceptowane w praktyce. Taką możliwość zaakceptowano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2013 r., I ACa 958/12. Jeżeli w takim przypadku nie wystawi Pan i nie doręczy faktury, Pana wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stanie się wymagalna. Z tego względu niepowołanie i nieudowodnienie w ewentualnym pozwie do sądu, że faktura została wystawiona i doręczona nabywcy, powinno co do zasady skutkować oddaleniem powództwa. Pan, chcąc skutecznie dochodzić wynagrodzenia, powinien wystawić fakturę, doręczyć ją klubowi i wykazać te okoliczności w ewentualnym procesie sądowym.

 

Z kolei w sytuacji, gdy w kontrakcie brak jest zapisu, iż wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury, możliwe byłoby dochodzenie wynagrodzenia za okres kontraktu, za który Panu nie zapłacono, na drodze cywilnej. Jeżeli bowiem umowa nie wiąże wymagalności wynagrodzenia z wystawieniem i doręczeniem faktury, zaniechanie tego przez Pana nie wpływa na wymagalność wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. Zaniechanie takie może jednak wywoływać szkodę w majątku nabywcy wynikającą z braku uprawnienia do odliczenia naliczonego VAT (ale tylko wtedy, gdy zapłaci wynagrodzenie).

 

Bez względu jednak na to, czy taki zapis jest, czy go nie ma w umowie, samo wystawienie faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Natomiast jego niespełnienie nie ma wpływu na cywilistyczną wymagalność roszczenia o wynagrodzenie. Innymi słowy, jeżeli Pan jako podatnik VAT bezprawnie nie wystawił faktury, ale wykonał umowę, to jest Pan uprawniony do otrzymania wynagrodzenia. Niemniej jednak musi Pan pamiętać, że jako osoba realizująca usługę ma obowiązek wystawienia faktury, zaś jej niewystawienie może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

 

W tej sytuacji może Pan wystawić fakturę z datą bieżącą obejmującą wynagrodzenie za kilka miesięcy wynikających z treści umowy. Nie jest bowiem dopuszczalne wystawianie faktur z datą inną niż faktyczna. Co prawda przepisy określają terminy wystawiania faktur, lecz niewystawienie faktury w terminie nie skutkuje niemożnością późniejszego jej wystawienia (faktura taka będzie fakturą wystawioną z naruszeniem terminu, lecz lepiej jest wystawić fakturę z naruszeniem terminu niż z w ogóle jej nie wystawić).

 

W konsekwencji – jest dopuszczalne wystawienie faktury z datą wystawienia znacznie późniejszą (nawet późniejszą o kilka lat) niż data sprzedaży usługi. Zabronione jest wystawianie faktur z wsteczną datą wystawienia (tj. inną datą wystawienia niż data faktycznego wystawienia).

 

W przypadku braku zapłaty po pewnym czasie (po 150 dniach) będzie mógł Pan skorzystać, z tzw. ulgi za złe długi. Ulga na złe długi to, inaczej mówiąc, możliwość odzyskania zapłaconego do urzędu VAT po wystawieniu faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta. Mowa o tym w art. 89a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W celu skorzystania z „ulgi za złe długi” niezbędne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych w ustawie warunków, a mianowicie:

 

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. w dniu poprzedzającym złożenie korekty uwzględniającej ulgę zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji,
  3. od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.

 

W gestii Pana jako wierzyciela, który zdecyduje się na skorzystanie z ulgi, pozostaje poinformowanie o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego. W tym celu wraz z deklaracją VAT, w której pomniejszono kwotę podatku należnego o korektę wynikającą z zaległości, należy złożyć powiadomienie VAT-ZD. Dzięki takiej informacji organ skarbowy będzie mógł łatwiej skontrolować, czy dłużnik odpowiednio skorygował swój podatek VAT.

 

Jednak problemem dla Pana może stać się wynikająca z przepisów konieczność wykazania, że w dniu poprzedzającym złożenie korekty podatku należnego jego dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji i to niestety może stanowić problem.

 

Innym rozwiązaniem jest powództwo cywilne o zapłatę wynagrodzenia (o ile w umowie nie ma zapisu, że wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury). W każdym jednak przypadku może Pan zacząć od tzw. miękkiej windykacji, czyli przypominać się klubowi, że termin zapłaty już minął, a zobowiązanie nie zostało uregulowane. Do wezwania do zapłaty można dołączyć informacje o:

 

  • rozpoczęciu naliczania odsetek;
  • braku konieczności zapłaty odsetek, jeżeli uregulowanie zobowiązania nastąpi w terminie … (data);
  • tym że w przypadku braku spłaty dług zostanie wystawiony na giełdzie długów;
  • groźbie powierzenia sprawy kancelarii windykacyjnej;
  • groźbie opublikowania danych klubu w bazie BIG.

 

Dopiero bowiem w razie niespełnienia świadczenia po wezwaniu, dłużnik (klub) pozostaje w opóźnieniu albo w zwłoce co do spełnienia świadczenia. Od momentu powstania stanu opóźnienia można żądać odsetek. Jeżeli wysłano wezwanie z żądaniem zapłaty w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 8. dnia (dzień po upływie terminu na spełnienie świadczenia) roszczenie staje się wymagalne i od tego dnia można naliczać odsetki.

 

Brak reakcji klubu będzie przyczynkiem do złożenia sprawy do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki