.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie zastępcy dyrektora szkoły

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 20.03.2015

W mojej szkole zmienił się dyrektor, a 5 września otrzymałam odwołanie ze stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. W piśmie odwołującym mnie ze stanowiska był tylko podany art. 37 KN i że dyrektor odwołuje mnie z dniem 1 września, brak uzasadnienia odwołania, brak w odwołaniu podania art. 38 KN, brak opinii kuratorium oświaty, opinii rady rodziców, brak pouczenia o odwołaniu.

Za miesiąc wrzesień otrzymałam funkcyjne zastępcy dyrektora szkoły. Problem zaczął się, gdy wykazałam godziny za miesiąc wrzesień (obecnie mam przydzielone 20 godzin), etat zastępcy wynosi 10 godzin, więc skoro mam płacone funkcyjne, wykazałam 10 godzin jako godziny ponadwymiarowe. Kto w naszej szkole jest zastępcą dyrektora: „stary zastępca”, czy „nowy”, z którym przyszedł dyrektor, nie przedstawiając go oficjalnie radzie pedagogicznej? Czy mogę ubiegać się o 3-miesięczną odprawę za utratę stanowiska i czy przez ten okres będę wykazywać przydzielone godziny jako godziny ponadwymiarowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

 

Opinia organów wymienionych w przepisie art. 37 ust. 1 u.s.o. – rady pedagogicznej nie wyłączając – jest niewiążąca. Opinii organu prowadzącego nie należy mylić z wymaganą niekiedy we wspomnianych już aktach wykonawczych koniecznością uzyskania zgody organu prowadzącego na utworzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. Opinia bowiem, o której mowa w komentowanym przepisie, dotyczy imiennie określonej kandydatury na stanowisko kierownicze, które już zostało utworzone.

 

Zgodnie z art. 38 u.s.o. organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

 

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

 

Odwołującym ze stanowiska jest odpowiednio: wobec dyrektora szkoły – organ określony w art. 36a ust. 1, tj. organ prowadzący (mianowicie, gdy chodzi o szkołę samorządową – organ wykonawczy j.s.t.), a wobec wicedyrektora i pozostałych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce – organ określony w art. 37 ust. 1 u.s.o., tj. dyrektor szkoły. Akt, o którym mowa, jest dokonywany odpowiednio w formie zarządzenia (jeżeli organ powołujący i odwołujący dyrektora jest jednoosobowy) bądź uchwały (jeżeli organ jest kolegialny).

 

Przyczyny odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego) w szkole lub placówce publicznej zostały określone w komentowanym przepisie w sposób wyczerpujący. Tym samym wykluczone jest odwołanie umotywowane w jakikolwiek inny sposób lub dokonane w innym trybie niż wynikający z art. 38 u.s.o.

 

Komentowana ustawa nie określa, jakie uprawnienia służą nauczycielowi w razie odwołania ze stanowiska kierowniczego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdaje się jednak przeważać tendencja do przyznania nauczycielowi odwołanemu ze stanowiska kierowniczego z naruszeniem prawa jedynie roszczenia o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego upływu miało trwać pełnienie powierzonej funkcji, jednak nie więcej niż za 3 miesiące, a jeżeli odwołanie nie wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy (z taką sytuacją mamy modelowo do czynienia w przypadku nauczyciela danej szkoły, który przed powierzeniem mu stanowiska był już w niej zatrudniony na podstawie mianowania), to roszczenie jest ograniczone do równowartości dodatku funkcyjnego za analogiczny okres.

 

Wobec powyższego, nawet jeśli odwołanie ze stanowiska nastąpiło z naruszeniem prawa, przysługuje Pani jedynie roszczenie o odszkodowanie w wysokości dodatku funkcyjnego za okres maksymalnie 3 miesięcy. Czytli przez okres 3 miesięcy otrzyma Pani jedynie odszkodowanie, ale nie będzie Pani miała naliczanych nadgodzin, gdyż nie jest już Pani wicedyrektorem (została Pani odwołana).

 

Przepisy prawa nie przewidują dla dyrektora kary za niezgodne z prawem odwołanie wicedyrektora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »