.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie dyrektora likwidowanej szkoły

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.10.2012

Jestem dyrektorem szkoły, która od września będzie całkowicie zlikwidowana. Moim pracodawcą jest wójt. Czy w moim przypadku od razu muszę liczyć się z odwołaniem jako dyrektora szkoły, czy mogę liczyć na przejście w stan nieczynny i po 6 miesiącach na przejście na emeryturę? Zależy mi na każdym miesiącu okresu składkowego przed przejściem na emeryturę.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że jest Pan jednocześnie dyrektorem i nauczycielem, a umowa o pracę, przekształcona w stosunek z mianowania, dotyczy właśnie tego faktu.

 

Odwołanie dyrektora szkoły jest aktem władczych uprawnień organu administracyjnego. Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 6/96, „akt odwołania, podobnie jak i powierzenia stanowiska dyrektora szkoły powinno się traktować jako władczą wypowiedź organu administracji w sprawie należącej do jego zadań publicznych. Tego rodzaju powinien być postrzegany jako akt administracyjny, wywołujący dodatkowo skutki prawne w sferze regulowanej prawem pracy”.

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) określa w art. 36 ust. 1, że „szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora”. „Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę” (art. 36a ustawy).

 

W związku z tym powierzenie nauczycielowi mianowanemu pełnienia funkcji dyrektora szkoły nie jest nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania (przekształceniem jego dotychczasowego stosunku pracy z mianowania).

 

Tym samym odwołanie go z funkcji dyrektora co do zasady nie jest odwołaniem dyrektora ze stanowiska w rozumieniu art. 70 Kodeksu pracy, a więc nie prowadzi do rozwiązania stosunku pracy z mianowania (por. uchwała z dnia 3 lutego 1993 r., sygn. akt I PZP 71/92, OSNCP 1993 r., z. 9, poz.144, i wyrok z dnia 10 kwietnia 1997 r., I PKN 88/97, OSNAPiUS 1998 nr 1, poz. 10 oraz wskazane tam orzecznictwo, a także powołany przez stronę pozwaną wyrok NSA z dnia 27 września 1994 r., sygn. akt SA/Wr 1489/94, ONSA 1995 nr 3, poz.129).

 

Dalej należy z dyrektorem rozwiązać stosunek pracy z mianowania, a tu mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela – art. 20.

 

Zgodnie zaś § 5c wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

 

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, natomiast rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela może nastąpić na koniec roku szkolnego, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jt. Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

 

Jeśli więc otrzyma Pan wypowiedzenie stosunku pracy (i odwołanie jako dyrektora szkoły) na podstawie mianowania, należy złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »